ZARZĄDZENIE Nr 122/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 13 sierpnia 2007 roku


W sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
                  

          Na podstawie art.30 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.176 ust.3  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U  Nr 249 poz.2104 z późn.zm.), § 4 ust. 3 uchwały Nr XXVII/153/2004 Rady Miejskiej z dnia 27 października  2004 r. w sprawie :  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
zarządza się co następuje:


§1.


Przyznaje się dotację dla Nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Klika” w Kudowie Zdroju na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej.


§2.


Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości   1.860 zł zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 85295 przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym.


§3.


Formę i termin przekazania środków określi umowa podpisana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.


§4.


Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań  sprawuje Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju


§5.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji na stronach portalu internetowego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


Z up. Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 122/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 18