Zarządzenie nr 117/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 25 lipca  2007 roku


w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn.zm./ , w związku z § 37 i 38 regulaminu  kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju wprowadzonego zarządzeniem nr 100/06 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 lipca 2006 roku zarządzam, co następuje:

    

§1.


Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kudowie Zdroju.


§2.


Przedmiotem kontroli jest:
1. ustalenia ogólno-organizacyjne związane z funkcjonowaniem jednostki
2. plany finansowe i sprawozdawczość za 2006 rok.
3. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych za 2006 rok.


§3.


Kontrola zostanie przeprowadzona przez biegłego rewidenta Panią Alicję Adamską


§4.


Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od 26.07.2007 do 10.08.2007 roku.


§5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichowst


Otrzymują:
1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
2. skarbnik gminy


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 117/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 34