Zarządzenie nr 116/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 13 lipca 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  (na wniosek najemcy) lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:


Obręb Nowy Zdrój     -    ul. Słoneczna 15/1
                                        działka nr  3/1 (AM-1) o pow.921m2
                                        księga wieczysta Kw. nr 55839
   

§2.


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunków rzeczoznawcy majątkowego będzie ponosić nabywca.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 116/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 19