ZARZĄDZENIE NR 114/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 10 lipca2007 roku
 

w sprawie:   zatwierdzania sprawozdań  finansowych samorządowych instytucji kultury
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku   Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 

§1.
 

Ustalam zasady zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.   z  2001  r.  Nr  13, poz. 123 ze zm.) jest gmina Kudowa Zdrój.


§2.


W celu rozpatrzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury powołuję Zespół  w następującym składzie:

Zastępca Burmistrza - przewodniczący zespołu
Skarbnik gminy - członek zespołu
Sekretarz gminy - członek zespołu
Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji - członek zespołu


 §3.
 

1. Instytucje kultury składają  organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe (bilans) oraz roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej.
2. Roczne  sprawozdanie  finansowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości składane jest do skarbnika gminy Kudowa Zdrój  lub wyznaczonego przez niego pracownika referatu finansowo-budżetowego.
3. Roczne sprawozdanie  finansowe  instytucja  kultury  przedstawia nie później niż w  terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, a jeśli sprawozdanie podlega zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązkowi badania, w terminie 14 dni od dnia wydania przez biegłego rewidenta pisemnej opinii.
4. Skarbnik gminy dokonuje weryfikacji sprawozdań pod względem poprawności sporządzenia i zgodności, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz poprawności pod względem rachunkowym i sporządza raport z przeprowadzenia weryfikacji oddzielnie dla każdej jednostki w terminie do dnia  30 kwietnia roku następującego po dniu bilansowym.
5. Roczne sprawozdania z działalności merytorycznej składane są do Referatu  Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.
6. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu z działalności merytorycznej  obejmuje następujące zagadnienia:
- realizacja stałych form pracy instytucji,
- realizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych,
- działalność gospodarcza i usługowa (w tym usługi kulturalne),
- współpraca z innymi jednostkami,
- kontakty międzynarodowe (nazwa instytucji, adres, zakres i rezultaty współpracy),
- efekty przedsięwzięć finansowanych z dotacji budżetowej,
- oferta instytucji adresowana do klientów.
7. Termin złożenia przez instytucje kultury rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej ustala się na dzień 31 marca roku następującego po dniu bilansowym.
8. Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki sporządza pisemną ocenę realizacji zadań statutowych instytucji kultury.


§4.


Zespół, o którym mowa w § 2, rozpatruje sprawozdania z uwzględnieniem wyjaśnień  kierowników instytucji oraz opinii przedstawionych przez referat kultury i skarbnika gminy. Zespół przedstawia Burmistrzowi Miasta wniosek w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych w terminie do dnia 31 maja.


§5.


 Decyzja o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury  w formie zarządzenia zostanie podjęta w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdania.   

 

§6.


Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy i kierownikowi Referatu  Kultury, Sportu i Promocji.


§7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Otrzymują:
1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
2. Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
3. Z-ca Burmistrza
4. Sekretarz gminy
5. Skarbnik gminy
6. Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 114/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 14:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 15:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 38