Zarządzenie nr 110/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 04 lipca 2007 roku


w sprawie:  nabycia prawa własności udziału w wysokości ½ części w gruncie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Wyraża się wolę nabycia prawa własności udziału w wysokości ½ części nieruchomości bez zabudowań oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 278/3 (AM-15) o pow.170m2, obręb Brzozowie, gmina Kudowa Zdrój, księga wieczysta Kw. nr 49542 od właściciela na rzecz gminy Kudowa Zdrój za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.


§2.


Koszty związane z przeniesieniem prawa własności gruntu strony będą ponosić po połowie.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 110/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 14:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 15:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 18