Zarządzenie nr 94/2007


Zarządzenie Nr 94/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 08 czerwca 2007 roku

 

w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju


Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 87, poz. 610) zarządzam, co następuje;


§1.


Ustalam regulamin i procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju o wartości szacunkowej:
1. równej lub przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro netto
2. nieprzekraczającej  równowartości kwoty 14 000 euro netto
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia


§2.


Ustalam regulamin komisji przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§3.


Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy


§4.


Traci moc Zarządzenie nr 49/2005 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych, zasad powoływania członków komisji przetargowych, ich zadań oraz trybu pracy komisji przetargowych w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju.


§5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 340 KB)
  • 2. (doc 110.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 94/2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż