Zarządzenie nr 91/07


Zarządzenie nr 91/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 30 maja 2007 roku


w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do zamiany prawo użytkowania wieczystego nieruchomości bez zabudowań, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 693 (AM-10) o pow.913m2, księga wieczysta Kw. nr 43142, obręb Słone, gmina Kudowa - Zdrój, stanowiącej własność gminy Kudowa - Zdrój na nieruchomość bez zabudowań, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 286/2 (AM-10) o pow.789m2, księga wieczysta Kw. nr 42308, obręb Słone, gmina Kudowa - Zdrój, która jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, stanowiącą własność gminy Kudowa - Zdrój.


§2.


Opłatę notarialną i sądową  będzie pokrywać gmina i osoby fizyczne po połowie.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Kudowy - Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 91/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż