Zarządzenie nr 90/07


Zarządzenie Nr 90/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 28 maja 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )  oraz § 1 uchwały nr  XXXVII/230/2002 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lutego 2002 roku  w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie szczegółowych zasad umieszczania reklam oraz sposobu ustalania i pobierania opłat za nie na budynkach i gruntach stanowiących własność komunalną oraz w pasach drogowych dróg publicznych zarządzanych przez gminę Kudowa Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa dolnośląskiego Nr 32, poz 806) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Na części działki położonej w Kudowie Zdroju obręb nowy Zdrój Stary Zdrój oznaczonej geodezyjnie jako 32/12 (AM-2) ustala się cenę za 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy za każdy dzień w kwocie 0,80 zł netto + 22% VAT.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


§4.


Traci moc Zarządzenie nr 79/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 12-07-2005 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 90/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż