Zarządzenie nr 87/07


Zarządzenie nr 87/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 23 maja 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal do adaptacji na lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:


obręb Zakrze            -  ul. Główna 29/6
                                     działka nr  297/3 (AM-9) o pow.580m2
                                     księga wieczysta Kw. nr 51308


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowa Zdrój.


§3.


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem jego wydania.


z up. Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 87/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż