Zarządzenie nr 85/07


Zarządzenie nr 85/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 23 maja 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 525/2 (AM-17) o pow.146m2, księga wieczysta Kw. nr 75739 położoną w obrębie Słone, gmina Kudowa Zdrój, do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległej, stanowiącej własność nabywcy.


§2.


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunku rzeczoznawcy majątkowego będzie ponosić nabywca.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


z up. Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 85/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż