Zarządzenie nr 84/07


Zarządzenie nr 84/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 18 maja 2007 roku


w sprawie:  przejęcia nieruchomości zabudowanej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Wyraża się wolę przejęcia na własność budynku mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego działki nr 17/8 (AM-9) o pow.245m2, położonego przy ul. Fabrycznej 1 w obrębie Zakrze, gmina Kudowa Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, księga wieczysta KW nr 72181 od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz gminy Kudowa Zdrój.


§2.


1.Przejęcie nastąpi w trybie art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.
2.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu ponosić będzie gmina Kudowa Zdrój.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowy Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


z up.Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 84/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż