Zarządzenie Nr 77/07


Zarządzenie Nr 77/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 7 maja 2007 roku


w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XLIII/296/06 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój zarządzam co następuje :


§1.


Ustalam wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kudowa-Zdrój.


§2.


1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów zawierające co najmniej:
a. instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
b. instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
3) posiadać pojazd specjalistyczny typu kontenerowiec do odbioru odpadów komunalnych i gruzu z kontenerów użytkowanych przez właścicieli nieruchomości,
4) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
5) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami ujętymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Gmin Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr XXXIV/208/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku,
6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy , drogą elektroniczną lub w formie pisemnej, danych wymaganych przepisami.


2. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe powinny spełniać obowiązujące przepisy prawne oraz standardy techniczne określone w polskich normach oraz powinny spełniać następujące warunki dodatkowe:
a) posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem i gubieniem odpadów,
b) posiadać czytelne oznakowanie (nazwa i adres firmy, sposób komunikowania się, numer telefonu przedsiębiorcy).
3. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.


§3.


1. Miejscem wywozu odpadów jest składowisko odpadów prowadzone przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie winien do wniosku załączyć oświadczenie, w którym zobowiąże się, że z chwilą oddania do eksploatacji regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ścinawce Dolnej będzie kierował cały strumień odpadów do w/w zakładu z terenu Gminy Kudowy-Zdroju.
O uruchomieniu ZUO w Ścinawce Dolnej przedsiębiorca zostanie powiadomiony z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.


§4.


1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kudowa-Zdrój powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2) w zakresie wyposażenia technicznego przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy asenizacyjne do transportu nieczystości ciekłych.
2. Pojazdy  powinny spełniać obowiązujące przepisy prawne oraz standardy techniczne określone w polskich przepisach i normach. Ponadto powinny posiadać oznakowanie poprzez wpisanie nazwy i aktualnego numeru telefonicznego przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca powinien posiadać możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów.
4. Przedsiębiorca powinien posiadać możliwość korzystania ze stacji zlewnej.


§5.


Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 56/ 06 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14.04.2006r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kudowa-Zdrój.


§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Burmistrz

Czesław Kręcichwsot

Powrót

Załączniki

  • 1. (pdf 380.79 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż