OGŁOSZENIE-czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Brzozowie, oznaczonej jako działka nr 210/1 (AM-14)

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)  oraz §  13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września   2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

czwarty  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej, położonej w  Gminie  Kudowa -  Zdrój, obręb Brzozowie, oznaczonej jako działka nr 210/1 (AM-14) o pow.1672m2, księga wieczysta nr 76437, z przeznaczeniem  pod   zabudowę  mieszkaniowo – usługową.  Termin   zagospodarowania  nieruchomości do 2020r. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Posiada dostęp do drogi publicznej. Brak infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

 

Cena wywoławcza – 40 000 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  23%.

                                             

Przetarg odbędzie się  14.11.2016 r. o godz.  10.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem  przystąpienia   do  przetargu   jest  wpłata   wadium   w  wysokości   20%  ceny wywoławczej w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,   Filia   Kudowa -  Zdrój  najpóźniej  do 7.11.2016 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony na 23.02.2016 r.,  drugi przetarg  na 6.05.2016 r., trzeci na 28.07.2016 r. – zakończone wynikiem negatywnym.

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości  pokrywa  Nabywca  nieruchomości. 

            Przetarg może być  odwołany  z  uzasadnionej  przyczyny.  Ogłoszenie  o  przetargu  umieszczone jest   na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

 


Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Brzozowie, oznaczonej jako działka nr 210/1 (AM-14)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2016 07:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż