UCHWAŁA Nr XXVI/153/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie  organizacji wspólnej obsługi prawnej

Na podstawie art. 10a pkt 1 i 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zapewnia się wspólną obsługę prawną dla następujących jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój zaliczonych do sektora finansów publicznych:
1)    Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju,
2)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie – Zdroju,
3)    Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju,
4)    Żłobek im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

§ 2.

1.    Jednostką obsługującą jest Urząd Miasta w Kudowie – Zdroju.
2.    Jednostkami obsługiwanymi są jednostki organizacyjne gminy Kudowa – Zdrój wymienione w § 1.

§ 3.

W ramach wspólnej obsługi prawnej powierza się jednostce obsługującej, o której mowa w §2 ust. 1 zapewnienie jednostkom obsługiwanym, o których mowa w §1 obsługi prawnej obejmującej świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
1)    udzielania porad prawnych i konsultacji prawnych,
2)    sporządzania opinii prawnych,
3)    opiniowania pod względem formalno – prawnym aktów prawnych,
4)    opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów lub decyzji,
5)    reprezentacji prawnej w sprawach, w których jednostki obsługiwane, o których mowa w §1 są stronami,
6)    zastępstwa procesowego w sprawach, w których jednostki obsługiwane, o których mowa w §1 są stronami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/153/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.09.2016 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.10.2016 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 42