UCHWAŁA Nr XXVI/152/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2017 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/152/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.09.2016 10:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.09.2016 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 38