UCHWAŁA Nr XXVI/151/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie  organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej  jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 10a pkt 1 i 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej  jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój
§1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Zapewnia się wspólną obsługę finansowo – księgową dla następujących jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój zaliczonych do sektora finansów publicznych:
1)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie – Zdroju,
2)    Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju,
3)    Żłobek im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/151/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.09.2016 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.09.2016 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 33