UCHWAŁA Nr XXVI/150/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOY – ZDROJU
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 97.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 97.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł utworzoną na wkład własny w realizację mikroprojektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
4.    Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5.    Zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się treść załącznika nr 3 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             38.792.445,69 zł      
        w tym dochody majątkowe                         1.629.715,00 zł
                     dochody bieżące                            37.162.730,69 zł
2.     wydatki         38.647.248,69 zł
        w tym wydatki majątkowe        3.272.995,00 zł
                     wydatki bieżące                   35.374.253,69 zł    
3.    nadwyżka budżetu                145.197,00 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/150/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.09.2016 09:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.09.2016 09:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 38