UCHWAŁA Nr XXVI/149/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013 r.  poz. 885  z późn. zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:
1)    informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój,
2)    informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3)    informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

§ 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVI/149/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.09.2016 09:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.09.2016 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 235