Ogłoszenie - drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Słone, działka nr 701/4 i działka nr 701/21 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne uslugi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne

        
OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone

na   sprzedaż    n/w   nieruchomości   gruntowych,  położonych w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,   obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne. Księga wieczysta nr 61790. Termin  rozpoczęcia zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, zakończenia 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działki są wolne  od obciążeń i zadłużeń.  Wykonanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, drogi umożliwiającej realizację inwestycji nastąpi w 2016 r. Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul. M. Buczka. Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej:

1.działka nr 701/4 (AM-7) o pow.  717m2,

cena wywoławcza 60 940 zł, przetarg o godz.   900;

2.działka nr 701/21 (AM-7) o pow.797m2,

cena wywoławcza 67 740 zł, przetarg o  godz. 1000.

Ceny gruntów osiągnięte w drodze przetargów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 17.06.2016 r.
                                             
Przetargi odbędą się  8.11.2016 r. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłata   wadium   w wysokości  20% ceny wywoławczej w pieniądzu na każdą z działek oddzielnie w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 3.11.2016 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej na trzy dni po przetargu na rzecz osób, które go nie wygrały.   Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.
    
          Przetargi mogą być odwołane z uzasadnionej przyczyny.

            Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    
     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (74) 862 17 10.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Słone, działka nr 701/4 i działka nr 701/21 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne uslugi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2016 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż