UCHWAŁA Nr XXV/148/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 19 września  2016 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXV/1487/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.09.2016 12:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.09.2016 12:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 170