PROTOKÓŁ NR XXIII/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 11 lipca 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1700

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XXIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja Rady Miejskiej będzie nagrywana. Następnie przywitała radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
•    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
•    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
•    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój  i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
4.    Wolne wnioski – zapytania.
5.    Zamknięcie obrad.

W.Mrozek – radca prawny  zgłosił wniosek o wprowadzenie  do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podyktowane jest to rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego  we Wrocławiu dot. uchwały nr  XX/127/16 Rady Miejskiej z dnia 30.05.2016 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu. Rozstrzygniecie nadzorcze wpłynęło do Urzędu Miasta 7.07.2016r., Rada Miejska ma miesiąc na podjęcie decyzji, czy wniesie skargę do WSA czy też nie. Rozstrzygniecie dot. kwestii, którą sygnalizował przy omawianiu statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Rozstrzygnięcie w pkt. 1 mów, że unieważnia się § 3 i  § 6. Kluczowe dla unieważnienia tych paragrafów jest jedno postanowienie statutu, które wzbudziło największą wątpliwość nadzoru prawnego. Jest to postanowienie, które mówi, że dyrektora powołuje burmistrz miasta w trybie określonym w ustawie. Wojewoda uważa, odesłanie w trybie określonym ustawą jest nieprawidłowe, ponieważ należy wprost wskazać  w statucie, który z trzech sposobów należy zastosować do wyboru dyrektora. Przy omawianiu statutu KCKiS wspominał, że celowo wprowadza się takie odesłanie po to, aby pozostawić burmistrzowi miasta swobodę wyboru między trzema ustalonymi rozwiązaniami prawnymi. Mówił o tym, ponieważ propozycja statutu przedstawiona przez część radnych zakładała  wprost wskazanie w jaki sposób dyrektor ma być wyłaniany. Wskazywał wówczas, że jest to wątpliwe, a na poparcie argumentacji prawnej ma wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z lipca 2015r., który podziela jego punkt widzenia, co do sposobu formułowania tego rodzaju postanowienia. Będzie radnym rekomendował, aby wnieść skargę do WSA. Najwięcej jego wątpliwości budzi dość kategoryczne stwierdzenie Wojewody Dolnośląskiego cyt. „Takie  stanowisko Organu Nadzoru znajduje potwierdzenie w jednoznacznej opinii sądu administracyjnego, który wskazał, że „statut winien określać, czy kandydata na stanowisko dyrektora powołuje organizator oraz, czy wyłania się go w drodze konkursu”.   Radca prawny stwierdził , że nie jest prawdą, że jest to jednoznaczne stanowisko sądu administracyjnego.  Nadzór wojewody wskazał 3 orzeczenia. Jak mówił wcześniej dysponuje świeżym  orzecznictwem NSA, czyli  sądu wyższej instancji, który jednoznacznie w konkretnej sprawie badając  analogiczną sytuację wskazał, że rada miejska ma kompetencje do tego, żeby wskazać burmistrzowi czy organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego sposób wyboru i nie zawęża organowi wykonawczemu pola działania. Czasami jedna z metod nie zadziała, więc trzeba wybrać inną. Takie  określenie pozostawia organowi wykonawczemu i tak ustawowo zastrzeżonych sposobów, trybów wyłaniania osoby, która ma być kandydatem do powołania na stanowisko dyrektora KCKiS. Uważa, że zasadne jest wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku obrad. Jeżeli Rada uzna, że należy wnieś skargę to chciałby, aby w ciągu tygodnia została złożona  w WSA.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy  uchwała  - statut -   jest nadal ważna i czy na jej podstawie nadal działa KCKiS.
W.Mrozek – radca prawny odpowiadając na w/w pytanie  stwierdził, że tak. Ponadto poinformował, że ze zdumieniem przyjął stanowisko nadzoru prawnego, który zamiast stwierdzić nieważność § 6 ust. 2 załącznika do uchwały,  stwierdził, że skoro § 6 ust. 2 w jego ocenie jest niezgodny  to cały statut też jest niezgodny. Nie zgadza się z tym stanowiskiem. Jednym zdaniem wojewoda mówi, że rzutuje to na całość, ale nie wyjaśnia dlaczego. Przecież pozostałe postanowienia są odrębne i mają zastosowanie. Burmistrz Miasta do czasu  wdrożenia trzech ustawowych procedur, podjął decyzję o zastosowaniu w trybie art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czasowego powierzenia pełnienia funkcji dyrektora KCKiS.  Wojewoda nie widzi tego, że statut w pewnym zakresie może działać. Jeśli Rada nie zdecyduje o wniesieniu skargi to rozstrzygnięcie nadzorcze stanie się prawomocne 8.08.2016 r., ponieważ termin wniesienia skargi mija 7.08.2016r.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że Rada ma również możliwość noweli uchwały i możliwość zastosowania jednego z trybów, tak jak zostało to przyjęte w opracowanym przez część radnych projekcie statutu.  
W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że trudno mówić o noweli, ponieważ nowelizacja miałaby zastosowanie wtedy, kiedy rzeczywiście Wojewoda stwierdziłby  nieważność § 6 ust. 2. Wojewoda powiedział coś innego, dla niego cały statut jest nieważny, a z czym, jak już wspomniał, nie może się zgodzić. Jeżeli radni zdecydują o niewnoszeniu skargi, to znaczy, że trzeba będzie uchwalić statut w nowym brzmieniu, uwzględniającym sugestie Wojewody odnośnie § 6 ust. 2.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy w punkcie, do którego odnosi się nadzór można wprowadzić np. dwa sposoby wyboru dyrektora wynikające z ustawy, czy musi być dokładnie wskazana jedna droga wyboru.
W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że nie można wskazać dwóch sposobów.  Wojewoda powiedział wyraźnie, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazuje więcej niż jedną formę powoływania organu zarządzającego instytucją kultury, a obowiązkiem rady było  wskazanie w statucie, który z ustawowo regulowanych sposobów powołania dyrektora instytucji kultury ma zostać zastosowany przy powoływaniu dyrektora KCKiS.  Następnie  odczytał fragment wyroku NSA z dnia 9.07.2015 r. cyt. „.Norma kompetencyjna zawarta w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie stoi na przeszkodzie w uregulowaniu kwestii trybu powołania dyrektora instytucji kultury poprzez odesłanie do odpowiednich przepisów ustawy”.
Powołany przepis zawiera jedynie upoważnienie do określenia sposobu powoływania organów zarządzających i doradczych, nie stanowi zaś o obowiązku formułowania ściśle warunków, na jakich odbywać się będzie rekrutacja, czy wreszcie istotnych elementów, na jakich oparty będzie stosunek zatrudnienia. Ustawa daje 3 tryby, a uchwałą ogranicza się do jednego. Orzeczenie NSA mówi, że  czym innym jest sposób powołania, a czym innym jest tryb wyłaniania  kandydata na stanowisko dyrektora, które i tak kończy się wydaniem zarządzenia o powołaniu danej osoby do pełnienia tej funkcji.    

W trakcie dyskusji nad w/w wnioskiem na salę obrad przybyła radna E.Marecka-Szydło. Na sali obrad obecnych jest 15 radnych.

Radny M.Turoń odczytał opinię WSA, na którą powołuje się nadzór prawny. Cyt. „statut winien określać, czy kandydata na stanowisko dyrektora powołuje organizator oraz, czy wyłania się go w drodze konkursu”.   Rozumie z tego, że słowo oraz decyduje o tym, że może być tak albo tak.
Radca prawny stwierdził, że nie. Właśnie słowo oraz jest punktem spornym.
Pani sekretarz wyjaśniła, że oraz jest to koniunkcja natomiast,  albo jest to alternatywa.
Radca prawny stwierdził, że dla Wojewody nie jest wystarczające określenie, że dyrektora powołuje burmistrz. Wskazuje, że należy wybrać jeden z trzech ustawowych sposobów. Natomiast zapis uchwały  odsyła do ustawy (3 sposoby) i burmistrz decyduje, który z nich będzie właściwy.  Stwierdził, że nie zgadza się z tym, że w uchwale należy dookreślić, który z tych trzech sposobów zostanie wykorzystany.  Doszłoby do kuriozalnej sytuacji – uchwałą rady, aktem niższego rzędu w stosunku do ustawy ograniczono by kompetencje  przy zastosowaniu przepisów ustawowych. Gdyby art. 13 ust. 2 pkt. 2 mówił, że chodzi o wybór  jednej z tych metod, to ustawodawca powinien  był powiedzieć – wybór jednego ze sposobów powołania określonych w art. 15 i 16. Orzeczenie NSA, o którym już kilkakrotnie wspominał jest dla niego kluczowym poparciem przy argumentacji prawnej. Wszystko zależy od tego czy radni chcą, aby obronić stanowisko, które rodzi jego wątpliwość. Decyzja należy do radnych.
Radny M.Kieca stwierdził, że  w art. 13 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest  wyraźnie zapisane – organy  zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania – a nie sposoby. Na to powołuje się nadzór prawny. W związku tym rodzi się pytanie, czy rada chce, aby instytucja ta działała. Nie widzi problemu, aby uznać rozstrzygnięcie Wojewody i uchwalić  nowy statut, gdzie wyraźnie będzie wskazane, że dyrektor będzie powoływany przez organizatora czyli burmistrza w drodze konkursu.  
W.Mrozek stwierdził, że nie ma problemu. Jeśli radni tak zdecydują, to tak będzie.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że dyskusja ciągle dotyczy porządku obrad. Proponuje, aby przegłosować wniosek radcy prawnego, a później będzie można dyskutować nad projektem uchwały.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła  dyskusję nad  porządkiem obrad.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie   do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygniecie  nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.   
Przy obecności 15 radnych sali głosowano następująco:

za było                    -  14 radnych
przeciw była          -     1 radna
wstrzymało  się     -     0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: S.Bielawska.
Wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój    

Głos zabrała Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4 ustawy zmienianej zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z tym, celem dostosowania uchwały do obecnie obowiązujących przepisów oraz treści regulaminu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy, zachodzi konieczność ogłoszenia tekstu ujednoliconego powyższej uchwały. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku  dotyczące:
-    wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów  wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku  publicznego, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
-    rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie  nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;
-    częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
-    Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
-    obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
-    wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
-    wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kłodzku, który przyjął go pozytywnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  

Głos zabrała pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w momencie wejścia w życie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uchwałą Rady Miejskiej objęto tym systemem również nieruchomości niezamieszkane.  Ustawodawca nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził zapis  dot. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się w wysokości 120,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w wysokości 156,00 zł rocznie dla nieruchomości jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustalając stawkę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, przyjęto iloczyn pojemności pojemnika odbieranych w miesiącu oraz stawkę opłaty za pojemnik wynikającej z uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że zapoznała się  ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 30.04.2015 r. w którym jest następujący zapis: cyt. „ Należy zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy wprowadzona ustawą z dnia  28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych  innych ustaw  (Dz.U. z 2015 r., poz.87) daje możliwość ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nowo dodany art. 6j ust.3b), z tym, że przepis ten dotyczy nieruchomości, w stosunku do których rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych na podstawie art. 6c ust. 2.” Radna zwróciła się z pytaniem, czy Rada Miejska podejmowała taką uchwałę.
Pani I. Biernacik poinformowała, że  w art. 6c ust. 2 i ust. 3  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisane jest „2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.” „ 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności.” Rada Miejska podejmując uchwałę nie wyłączyła żadnego rodzaju  działalności, uchwałą objęto wszystkie niezamieszkane nieruchomości, także te, na których są domki letniskowe. Uchwała taka podjęta została 30 listopada 2012 r. po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój     

Głos zabrała Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe. Tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Ponadto w celu zachowania ważności uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy zobowiązana jest podjąć nową uchwałę, uwzględniając zmienione przepisy w tym zapis, iż wskazuje się czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. W §1 i 2 przewiduje się, iż opłata uiszczana jest z dołu.  W §2 projektu uchwały określono termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. W tym zakresie zmianie uległ jedynie okres dokonywanych płatności z co miesięcznych na co 3-miesiące (co kwartał).

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój  i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła zmiany przepisu art. 6r ust. 3, w którym rada gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK.W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości powołując się na postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                      -      15 radnych
przeciw było             -       0 radnych
wstrzymała się         -       0 radna

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,  W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E. Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój     

Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która poinformowała, że określa się wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jaką zobowiązani są składać właściciele nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Wzory deklaracji zawierają wszystkie niezbędne dane służące do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Celem zapewnienia prawidłowego wyliczenia przez właściciela nieruchomości opłaty oraz prawidłowego podania wszystkich niezbędnych danych w uchwale określono także sposób wypełnienia deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także, zgodnie z wymogami ustawy, termin i miejsce składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego ustalenia statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie – Zdroju

Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny,  który nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi dot. w/w projektu uchwały stwierdził, że stanowisko radnego M.Kiecy dot. uznania rozstrzygnięcia Wojewody i uchwalenia  nowego statutu, gdzie wyraźnie będzie wskazane, że dyrektor będzie powoływany przez organizatora czyli burmistrza w drodze konkursu jest zdroworozsądkowe. Przypomniał, że celowo przy omawianiu statutu KCKiS zwracał uwagę na ten zapis i mówił, że może być on przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego. Nie założył jednej rzeczy, że rozstrzygniecie nadzorcze będzie miało taki szeroki zakres. Będąc konsekwentnym stwierdził, że nie wycofuje się z postanowień statutu. Nadal uważa, że wypełniają one normę kompetencyjną z  art. 13 ust. 2 pkt. 2 w zakresie sformułowania sposobu powoływania dyrektora.  Radni w swoich wypowiedziach odnosili się do powoływanych w rozstrzygnięciu nadzorczym orzeczeniach WSA. Należy jednak stwierdzić, że Wojewoda nie powołał się na orzeczenie NSA z 9 lipca 2015 r., czyli sądu nadrzędnego.  Argumentacja ujęta w tym orzeczeniu przekonuje go w 100%. Dopuszczalny jest sposób, aby poprzez odesłanie do ustawy pozostawić organowi wykonawczemu gminy wybór dostępnych ustawowo metod wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora KCKiS. Do radnych należy decyzja, czy przychylą się do projektu uchwały i wniosku o wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wniesienie skargi oznacza, że  wstrzymane zostanie wykonanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Statut w uchwalonym brzmieniu obowiązuje.
Radny M.Olejarz stwierdził, że nie widzi przeszkód, aby wnieść skargę do WSA. Niech Sąd  odniesie się do sprawy. Było już kilka przykładów, gdzie nadzór prawny rozmijał się z rzeczywistością, z przepisami. Słysząc argumenty radcy prawnego uważa, że warto  byłoby wnieść skargę do WSA. Rada nic nie traci, ale może się przekonać, czy nadzór prawnym miał rację, czy też nie.  
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, odnosząc się do rozstrzygnięcia nadzorczego  stwierdził,  że Wojewoda oczekuje, że Rada wybierze jeden z trzech sposobów wyboru dyrektora. W takim przypadku należy zadać pytanie, dlaczego aktem niższej rangi Rada ma ograniczać wybór w stosowaniu przepisów ustawowych. Nie znajduje do tego podstaw.
Radny M.Olejarz stwierdził, że do czasu wyłonienia dyrektora powołany jest zarządzający. Czy w przypadku przyjęcia  rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody osoba zarządzająca działa prawnie.
Pan W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że tak. Wojewoda w rozstrzygnięciu poprzez unieważnienie § 3  wyeliminował statut, ale pozostawił § 1 o utworzeniu, pozostawił §2 i zmienił § 6, który mówi o momencie wejścia w życie uchwały. Jeżeli Rada przychyli się do propozycji radnego M.Kiecy zostanie podjęta uchwała w sprawie statutu KCKiS, która wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego, ponieważ jest to akt prawa miejscowego i wymaga publikacji.
Radny M.Turoń stwierdził, że przyjmując teoretycznie - Rada przyjmuje rozwiązanie polegające na  wpisaniu do statutu KCKiS postanowienia o powoływaniu dyrektora w drodze konkursu – to co stanie się w przypadku kiedy np. konkurs nie będzie mógł się odbyć. Czy do czasu rozstrzygnięcia konkursu  będzie możliwość powołania  np. osoby pełniącej obwiązki dyrektora, kogoś kto będzie podejmował decyzje? Ponadto zwrócił się z pytaniem, czy po wniesieniu skargi do WSA oraz patrząc w przyszłość do NSA, statut KCKiS będzie obowiązywał do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Radny zwrócił się z wnioskiem o ogłoszenie krótkiej przerwy po zakończeniu dyskusji nad projektem uchwały.
Radca prawny odpowiadając na pytanie radnego M.Turonia stwierdził, że taka sytuacja ma już miejsce, z tym, że osoba zarządzająca powołana jest do 31.12.2016 r. Ustawa daje możliwość powołania maksymalnie do roku. Pozwala na to art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto stwierdził, że statut KCKiS będzie obowiązywał do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem co będzie w przypadku kiedy będą ogłaszane konkursy i nikt się nie będzie zgłaszał. Czy w nieskończoność można będzie powierzać komuś obowiązki dyrektora?
Radca prawny wyjaśnił, że nie, powierzenie jest do czasu wyłonienia dyrektora.
Radna A.Mróz stwierdziła, że jeżeli Rada przyjmie jeden tryb wyłonienia dyrektora, to ograniczy swoje możliwości. To, co zapisane jest teraz w statucie daje Radzie większą możliwość jeżeli chodzi o wyłonienie dyrektora.
Radny B.Buksak  zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie decyzji o skierowaniu skargi do WSA, ponieważ w jego ocenie  uzasadnienie sprawozdawcy naruszyło jedną z koronnych zasad  prawa, czyli zasadę obiektywizmu. Sprawozdawca nie powołał się na wszystkie okoliczności, powołał się na te, które mu pasują, czyli zastosował imperatyw kategoryczny Kanta mówiący o tym, że „zastosuj taką zasadę, którą chciałbyś żeby była obowiązująca”. Wojewoda w rozstrzygnięciu powinien również uwzględnić okoliczności, o których mówił radca prawny, czyli powinien się powołać na precedens wynikający z orzeczenia NSA.
Radny M.Kieca w odniesieniu do w/w wypowiedzi zadał pytanie co Rada ma na celu? Stwierdził również, że w Polsce nie ma prawa precedensu.  Wracając do szkolenia radnych przypomniał, że prof. J.Korczak pokazywał sprzeczne rozstrzygnięcia nie tylko WSA, ale również NSA. W  trakcie dyskusji radni  apriori zakładają scenariusz,  że dyrektor nie zostanie wyłoniony w trakcie konkursu. Dlaczego zakłada się z góry, że wyrok WSA czy później wyrok NSA będzie po naszej myśli gminy? Tego nie wiemy. Jeżeli skarga zostanie skierowana do WSA, to są to  koszty dla gminy. Radny zadał pytania czy ambicjonalnie podchodzimy do sprawy i za wszelką cenę udowodnimy nadzorowi prawnemu, że nie ma racji, czy chcemy, żeby działała instytucja kultury. Uważa, że wyłonienie dyrektora w drodze konkursu jest najlepszym z możliwych trzech sposobów. Jeżeli się nie uda są dwie alternatywy, można powołać osobę pełniąca obowiązki lub wyłonić firmę. Nie widzi powodu aby wnosić skargę.
Radca prawny wyjaśnił, że jeżeli w drodze konkursu nie zostanie wyłoniony dyrektor, nie można zastosować art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Radny zadał pytanie, po co to robimy? Gdyby Wojewoda stwierdził tylko nieważność  § 6 ust. 2 można by było go zmienić, próbować ewentualnie rozszerzyć. Wojewoda przez pryzmat § 6 ust. 2 unieważnił cały załącznik do uchwały, natomiast kluczem jest § 6 ust. 2 po to, żeby nie zamykać ustawowej drogi do wyboru dyrektora. Radni podejmą ostateczną decyzję. Jeżeli skarga nie zostanie wniesiona, zostanie przygotowany projekt statutu z uwzględnianiem jednej z metod wyłonienia dyrektora, na co wprost wskazał Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.  
Radny M.Kieca zaproponował, aby w nowym statucie wskazać jednoznacznie dwa sposoby wyboru i poczekać co w takim przypadku zrobi nadzór prawny.
Radca prawny stwierdził, że nadzór zrobi to samo, czyli wyda rozstrzygnięcie. W takim przypadku trzeba wprowadzić alternatywę albo, albo. Natomiast Wojewoda jednoznacznie wymienił trzy sposoby i zalecił wybór jednego z nich.  Radni podejmą decyzję czy skarga zostanie złożona, czy nie. Wniosek jest taki, że  głosowanie jest za  wniesieniem skargi,  głosy przeciw oznaczają, że skarga nie zostanie wniesiona.  
Radna  M.Midor-Burak stwierdziła, że przychyla się do propozycji radnego M.Kiecy. Konkurs na dyrektora  będzie wyborem demokratycznym.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że  podoba jej się określanie imperatyw kategoryczny Kanta  ze względu na postawę radnego M. Kiecy, który swoim przekazem próbuje wpłynąć na pozostałych. Radnych  jest 15, każdy dokona wyboru i zdecyduje jak głosować.  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Turonia o ogłoszenie 5 min. przerwy.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -  14 radnych
wstrzymał się        -     1 radny

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.

Przewodnicząca Rad ogłosiła  5 min. przerwy w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały dot. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego .
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -  7 radnych
przeciw było            -  8 radnych

Za wniesieniem skargi do WSA  głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw wniesieniu skargi do WSA radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
W związku z powyższym skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nie zostanie wniesiona.

Radny M.Kieca zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu  instytucji kultury Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad wprowadzającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu instytucji kultury Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -   2 radnych
przeciw było              - 11 radnych
wstrzymało się         -    2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: M.Kieca,  M.Midor-Burak.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: M.Turoń, B.Ziemianek.
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty

Ad.4)

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że radni nie zostali zapoznani z wynikiem finansowym spółki z o.o. Basen Wodny Świat. Zwróciła się z pytaniem kiedy radni mogliby się zapoznać ze sprawozdaniem i   porozmawiać na ten temat.
Pan M.Bogdał – Prezes Sp. z o.o. Basen Wodny Świat poinformował, że Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym spółki i udzieliła absolutorium. Sprawozdanie zostało również przekazane do właściciela spółki.
Głos zabrał W.Mrozek – przewodniczący Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen Wodny Świat, który stwierdził brak w gminie zarządzenia określającego zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego. W Urzędzie Miasta powinien znajdować się segregator, w którym powinny być kopie wszystkich dokumentów dot. funkcjonowania spółki - począwszy od uchwał, skończywszy na sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach rady nadzorczej - które są dokumentami jawnymi. Dzięki temu  mieliby do nich wgląd zarówno radni, jak i mieszkańcy.
Stwierdził również, że nie widzi przeszkód, aby sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie Rady Nadzorczej jednej i drugiej spółki, w formie kopii zostało przekazane radnym.  Zna treść sprawozdania Sp. z o.o. Basen Wodny Świat i z uwagi na jego treść trzeba się zastanowić, czy publikować je na pewnych forach. Jest tam część zawierająca informacje dot. oceny  działalności poprzedniego prezesa spółki. Pokłosiem tej oceny są działania, które zostały podjęte w II półroczu 2015 r.  przez obecnego prezesa spółki, a które w konsekwencji rzutowały na wynik finansowy spółki za 2015r. Zostało to szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej. Dotychczas sprawozdania liczyły 1 – 2 strony. Teraz sprawozdanie Rady Nadzorczej liczy sobie 15 – 16 stron. Na ostatniej sesji pan M.Bogdał – Prezes Sp. z o.o. Basen Wodny Świat, przedstawił radnym informacje związaną ze zmianą przepisów dot. wymogów jakie musi spełniać woda basenowa. Wszystkie wymagania wynikające ze zmienionych przepisów zostały wprowadzone w czasie, a pierwsze badania wody wypadły bardzo dobrze. Żeby osiągnąć takie wyniki trzeba było  wydać niemało pieniędzy i naprawić pewne urządzenia  w ciągu pół roku. Gdyby tego nie zrobiono basen w Kudowie poniósłby konsekwencje, tak jak niektóre baseny z terenu powiatu kłodzkiego, które niestety  odczuły stosowanie przepisów  rozporządzenia w zakresie jakości wody.  Z jego wiedzy wynika, że jakość wody w basenie powinna być taka jak jakość wody pitnej.
Pan M.Bogdał – Prezes Sp. z o.o. Basen Wodny Świat poinformował, że baseny kłodzki, noworudzki czy międzyleski nie spełniają wymogów określonych w w/w rozporządzeniu. Ostatnie badania wskazują na to, że poziom bakterii i mikroorganizmów jest równy zeru. Woda  jest czysta i spełnia wszelkie wymogi. Chętnie weźmie udział  w posiedzeniu komisji, przedstawi sprawozdanie i odpowie na wszelkie pytania.
Głos zabrał radny M.Olejarz, który w związku z pojawiającymi się insynuacjami  dot. wygaszenia sprawowanego przez niego mandatu radnego oświadczył, że nie  był i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, które powoduje utratę prawa wybieralności zgodnie z art. 11 § 2 pkt. 1 kodeksu wyborczego.  Nie utracił prawa wybieralności, a jego mandat nie wygasł. Oświadczenie to jest również odpowiedzią na pisemne zapytanie Przewodniczącej Rady.  Stwierdził, że pismem tym jest zaskoczony, ponieważ kierując się zasadą uczciwości wobec wyborców o zaistnieniu jakiegokolwiek zdarzenia powodującego wygaśniecie jego mandatu poinformowałby zarówno swoich wyborców, jak i Przewodniczącą Rady Miasta.
 W nawiązaniu do w/w oświadczenia radna E.Marecka-Szydło przywołała sprawę jej odwołania z funkcji przewodniczącej rady, kiedy część radnych zarzucała jej niejawność działania,  powołując się na zdarzenia, które dot. radnej T.Żulińskiej, radnego M.Turonia, czy radnego B.Kluki. Radni zarzucali jej, że robiła coś za ich plecami. Stwierdziła, że wywiązywała się tylko ze swoich obowiązków. W świetle tego jakie pismo Przewodnicząca Rady  podpisała i wysłała do radnego M.Olejarza stwierdziła,  że dla niej jest to zwykła plotka,  której wyjaśnienia domaga się  Przewodnicząca Rady,  posługując się pełnioną funkcją. Nie poinformowała nikogo o tym piśmie, o co apelowała wraz z częścią  radnych za każdym razem, zarzucając jej nieczystość działania. Uważa, że jest to niegodne stanowiska jakie  Przewodnicząca Rady sprawuje. Odniosła się również do sytuacji, która miała miejsce na sesji absolutoryjnej, kiedy  radny M.Turoń na pytania dot. sposobu głosowania udzielił odpowiedzi, że jest to żółta kartka dla burmistrza. Analizując nagranie z sesji Rady Miejskiej stwierdziła, że radny chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że głosowanie w kwestii udzielenia absolutorium wygląda trochę inaczej. Musi to być większość bezwzględna. Wstrzymując się od głosu radny jest przeciw, więc trudno mówić w tym przypadku o żółtej kartce. Radnemu T.Szełędze, który  miał odwagę w oparciu o doświadczenie, wieloletnie bycie radnym i zdawanie  sobie sprawy  z tego jakie mogą być tego skutki, podziękowała, za to,  że  zagłosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.  
W odniesieniu do wypowiedzi radnej E.Mareckiej - Szydło Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zachowała się bardzo godnie. Oświadczyła, że nie wystosowała żadnego pisma  do żadnej instytucji, która wyjaśniłaby, czy radny był karany, czy nie. Chciała uzyskać jedynie  odpowiedź od radnego i w ten sposób ukrócić wszelkie plotki. Cieszy się, że sesja jest nagrywana, że mieszkańcy usłyszą wyjaśnienie i nie będą zadawać pytań w tej sprawie. Radny oświadczył, że nie był karany i nie ma powodów żeby odwoływać go z funkcji. Takie postępowanie uważa za godne Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Radna M.Midor-Burak nawiązując do wypowiedzi dot. głosowania nad absolutorium stwierdziła, że absolutnie nie była przeciwko udzieleniu  absolutorium dla Burmistrza  Miasta. Nikt z radnych nie był przeciwny. Wstrzymanie się nie jest głosem przeciwnym.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że w tym przypadku jest głosem przeciwnym. Powołała  się na orzeczenie NSA z 2.12.2011 r. II OSK 2015/11 mówiące, że  w przypadku głosu wstrzymującego się w odniesieniu do głosowania bezwzględna większością głosów, głos taki pociąga za sobą w praktyce taki sam skutek jak głos przeciwny.  
Radny B.Buksak nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącej Rady dot. zwrócenia się z pismem do jakiejkolwiek instytucji w zakresie udzielenia informacji stwierdził, że dyspozycja art. 156 kodeksu postępowania karnego określa kto może wejść w posiadanie informacji w przedmiocie prowadzonego przeciwko osobie postępowania karnego. Zapewnił, że żadna instytucja takiej odpowiedzi by Jej nie udzieliła.
Radna T.Żulińska w związku z tym, że radny M.Olejarz twierdzi, że nie jest karany, że nie jest zagrożony jego mandat zwróciła się z pytaniem, czy radny posiada prawo jazdy.
Radny M.Olejarz stwierdził, że złożył oświadczenie, w którym jednoznacznie powiedział to, co miał w tej sprawie do powiedzenia. Radny zwrócił się z pytaniem, czy musi przedstawić jeszcze inne informacje?
Radca prawny stwierdził, że radny złożył oświadczenie i  nie musi przedstawiać innych informacji. Radni mogą rozmawiać przede wszystkim o okolicznościach, które stanowią podstawę do wygaszenia mandatu. Jest to krępująca sytuacja, zrozumiałby gdyby taka rozmowa odbyła się w kuluarach. Ponadto stwierdził, że jeśli dochodzi o zatrzymanie prawa jazdy, to wiedzą o tym tylko policja, prokuratura i starosta.  Należałoby zadać  pytanie, kto popełnił przestępstwo w tych trzech organach, ponieważ ktoś ujawnił fakt, tajemnicę służbową.  
Radna T. Żulińska  stwierdziła, że powiedziała głośno to o czym mówią wyborcy. Stad wzięło się też pismo Przewodniczącej Rady.  Miało to na celu ucięcie wszelkich plotek krążących po mieście. Wg niej jest to słuszne, należy sobie mówić wszystko w oczy, a nie ukrywać ciągle pod ładnymi słówkami.
Radny M.Olejarz nawiązując do w/w wypowiedzi stwierdził, że może należałoby co miesiąc weryfikować każdego radnego. Stwierdził, że radni powinni zająć się pracą a nie takimi rzeczami.
Przewodnicząca Rady kolejny raz poinformowała, że nie pisała do żadnych instytucji, nie pytała żadnych instytucji, pomimo, że wielokrotnie była pomawiana, o to że jest bierna w tej sprawie. Zwróciła się z pytaniem do radnego, radny udzielił odpowiedzi za co bardzo dziękuje i uważa, że temat jest zakończony.  
Radca prawny stwierdził, że ani Przewodnicząca Rady, ani radni nie są od tego, żeby badać skazitelność bądź nieskazitelność charakteru poszczególnych radnych. Od tego są wyborcy.  Nikt z radnych nie ma prawa posiąść informacji o tym, czy ktoś ma zatrzymane prawo jazdy w wyniku popełnionego wykroczenia, przestępstwa, zebrania punktów karnych. Nikt ani prywatnie, ani pełniąc funkcję publiczną nie uzyska takiej informacji. Takie publiczne pytanie jest po prostu krępujące.
Radna E.Marecka-Szydło przypominała, że każdy kandydując na radnego ma obowiązek przedstawić  zaświadczenie o niekaralności. Temat plotek i pomawiania kogokolwiek wg. niej jest zakończony.
Radny M.Turoń  w nawiązaniu do wypowiedzi dotyczącej absolutorium stwierdził, że nie jest ani sędzią, ani prokuratorem, ani prawnikiem. Radni wstrzymali się od głosu. Było to próbą zmobilizowania  Burmistrza Miasta do jeszcze cięższej pracy. To nie był głos przeciwny. Radna w poprzedniej kadencji miała swoje powody do głosowania w określony sposób, a on ma swoje.   
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, czy będzie w Kudowie gościł J.Nohavica, a jeżeli tak to kiedy można się tego spodziewać.
Burmistrz Miasta poinformował, że pan J.Nohavica będzie gościł w Kudowie i będzie to 24 lipca br.
Radny B.Buksak zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zaproszenie do Kudowy-Zdroju pana D.Michalczewskiego.
Burmistrz Miasta przyjął w/w prośbę do realizacji. Ponadto poinformował, że końcem sierpnia będzie gościć w Kudowie-Zdroju reprezentacja Polski w piłce siatkowej na siedząco.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L.Nakoneczmu, który zwrócił się z do radnej M.Midor-Burak z pytaniem dlaczego obraziła go i wyzwała publicznie na poprzedniej sesji. Prosi o odpowiedź ustną lub pisemną. Ponadto zwrócił się do radnej z prośbą o wyjaśnienie sprawy dot. pergoli usytuowanej przy jej nieruchomości, czy płaciła za ten teren, a jeżeli tak, to od kiedy oraz czy pobrała dietę za poprzednią sesję.  
Radna  M.Midor-Burak powołując się na opinię radcy prawnego dot. udzielania odpowiedzi radnych na wnioski mieszkańców  poinformowała, że nie ma obowiązku odpowiadać na tego typu wnioski, pytania może to zrobić z grzeczności. Oświadczyła, że nie będzie odpowiadała na pytania pana L.Nakonecznego, nie będzie wchodziła z nim w polemikę, ponieważ z góry jest przegrana. Poinformowała, że nie pobrała diety za poprzednią sesję.  
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas,  która  w związku z pracami nad nowym statutem gminy i propozycją dot. powołania dwóch wiceprzewodniczących stwierdziła, że wydaje jej się, że  w ustawie  o samorządzie gminnym  zapisane jest, że w gminach do 20.000 mieszkańców wybiera się  15 radnych i w tym jednego wiceprzewodniczącego. Zwróciła się z pytaniem, czy statut może to zmienić oraz czy w nowym statucie będzie zapis mówiący o stosownym ubierze radnych biorących udział w sesjach. Wg niej krótkie spodenki to nie jest właściwy ubiór.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym pozwala na to żeby było do trzech wiceprzewodniczących.  Zapis dot. właściwego ubioru nie znajdzie się w statucie, ponieważ nie ma on umocowania prawnego.  
W związku z tym, że jest nowy minister Edukacji Narodowej i organizowane są spotkania pani minister w różnych powiatach Pani E.Miklas zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącej Rady oraz Burmistrza Miasta, czy przewidują organizację takiego spotkania na terenie naszej gminy. Spytała również, czy Przewodnicząca Rady widzi możliwość zapraszania senatora i posłów na uroczystości i  imprezy organizowane na terenie naszego miasta.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że byłaby zainteresowana spotkaniem z Minister Edukacji Narodowej. Jeżeli będzie taka potrzeba podjęte zostaną próby zorganizowana spotkania, będzie w tej sprawie rozmawiać z przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radną A.Mróz.  Jeżeli chodzi o zapraszanie do Kudowy senatora i posłów stwierdziła, że jeżeli radni poprą zgłoszony wniosek nie widzi przeszkód, aby tak robić.
Pani E.Miklas poinformowała, że  Senat uchwalił dzień 11 lipca dniem  Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym zwróciła się z prośbą do zebranych, aby  minutą ciszy uczcić pamięć  tych, którzy zginęli.  
Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich o powstanie. Minutą ciszy uczono ofiary Rzezi Wołyńskiej.
Przewodnicząca Rady zaprosiła panią E.Miklas na spotkanie w biurze Rady Miejskiej w środę w godz. 1430 – 1630 w celu szczegółowego omówienie zgłoszonych wniosków.
Głos zabrał pan Z.Jędzrzejewski, który zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy będzie  powtórzona informacja dla mieszkańców dot. tego co zostało zrobione w mieście. Jeżeli tak to prosi, aby taka informacja trafiła do większej ilości mieszkańców np. skrzynki pocztowe. Ponadto zwracając się do Przewodniczącej Rady poinformował, że wspólnota mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 15 ma wielki problem z wykonawcą ocieplenia budynku, firmą Stanek. Ciężko jest dogadać się z wykonawcą, roboty były poprawiane już kilka razy i nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Powołując się na obietnice wyborcze w/w zwrócił się do Przewodniczącej Rady z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że jeżeli budynkiem zarządza wspólnota mieszkaniowa, to  ważny jest przede wszystkim zarząd wspólnoty i zarządca. Właśnie te osoby powinny rozmawiać z wykonawcą  termomodernizacji. Zaproponowała zorganizowanie w biurze Rady Miejskiej spotkania zarządu wspólnoty z wykonawcą robót.
Głos zabrał pan K.Stolarz, który podziękował radnej M.Midor-Burak za udzielenie odpowiedzi na jego pismo.  Oczekuje również odpowiedzi od radnego M.Turonia i radnego W.Dusia. Wracając do sprawy głosowania nad absolutorium dla Burmistrza Miasta stwierdził, że ma wielki niesmak. Przewodniczący komisji rewizyjnej wniósł o udzielenie absolutorium, zostało to przegłosowane przez wszystkich członków komisji, a później wstrzymał się od głosu. Nie widzi spójności w działaniach członków komisji rewizyjnej. Uczestniczył w sesjach minionej kadencji kiedy było udzielane absolutoriom poprzedniemu burmistrzowi. Było wiele uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwrócił się z apelem do radnych żeby się obudzili, żeby nie przeszkadzali Burmistrzowi w pracy.  Zapytał radnych co by było gdyby radny T.Szełęga nie zagłosował za udzieleniem absolutorium.  Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię. Jeżeli jest wniosek komisji rewizyjnej, to powinien być odpowiednio umotywowany a przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawiał tylko liczby.
Salę obrad opuścili radni T.Szełega i B.Ziemianek. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Głos  zabrał pan M.Kowalczyk, który zgłosił zastrzeżenia do podjętych przez Radę Miejską uchwał. Zgłosił zastrzeżenia  dot.  obligatoryjnego przydzielania na każdy budynek mieszkalny  120l pojemnika na odpady. Nie potrzebuje takiego pojemnika, ponieważ nie produkuje takiej ilości odpadów.  Ponadto  stwierdził, że taką samą zasadę przyjęto jeżeli chodzi o firmy – funkcjonuje   firma i z racji tego, że jest zarejestrowana powinna płacić bez względu na to, czy produkuje odpady czy nie.  Poinformował, że ma zarejestrowaną firmę. W roku ubiegłym wykonywał dwie prace. Jedną z nich wykonywał  we Włoszech, gdzie jego  śmieci zostały zutylizowane i nie poczuwa się do obowiązku posiadania jako firma opłacanego pojemnika na odpady.  Kolejną pracę  wykonuje do dnia dzisiejszego poza Kudową i nie produkuje śmieci na terenie gminy. W takim przypadku obligatoryjność opłat uważa za bezzasadną. Są to dwie sprawy, które poddaje radnym pod zastanowienie.
Pan W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że przychyla  się do zadania w/w jeżeli chodzi o pewnego rodzaju  niesprawiedliwość społeczną jeśli chodzi o przepisy, które nakładają  tego rodzaju rozliczenie opłat. Nikt jeszcze w Polsce niczego lepszego nie wymyślił, chociaż już bardzo dobre systemy funkcjonują na zachodzie. Jest to kwestia pewnych inwestycji.  Na dzień dzisiejszy,  przy tym systemie jaki funkcjonuje,  nie jesteśmy w stanie wprowadzić regulacji wyłączających w pewnych przypadkach posiadanie kosza na odpady.  Nie ma takiej możliwości.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Gomółce, który ponowił swoją prośbę zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Miejskiej dot. umożliwienia mu, szerszego  przedstawienia  radnym  spraw związanych z prowadzoną  działalnością gospodarczą i planowanymi inwestycjami. Ma gotową dokumentację, chciałby żeby sprawy ruszyły do przodu.  Żeby mógł zacząć działać w pewnych kwestiach niezbędna jest decyzja Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rozumie, iż pan A.Gomółka wraca do wniosku związanego z dzierżawą gruntów. Słyszy głosy radnych jak również ze strony pana Burmistrza i pana Wiceprzewodniczącego żeby zdecydowanie zaplanować wspólne posiedzenie komisji w tym temacie.  
Radna E.Marecka-Szydło przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji miała miejsce prawie dwugodzinna dyskusja państwa z Bukowiny. Radna zadała pytanie czym się różnią tamci mieszkańcy od pana A.Gomółki? W jednym i drugim przypadku są to mieszkańcy naszego miasta. Przewodnicząca Rady zgodziła się na taki precedens. Wie, że to będzie długo trwało, ale skoro radni mają być sprawiedliwi i wszystkich traktować równo,  to jeżeli dano szansę mieszkańcom Bukowiny, to powinno się dać szansę panu A.Gomółce. Należałoby może  podjąć decyzję, że tego typu rzeczy  będą omawiane na wspólnych posiedzeniach komisji, po to żeby nie przedłużać sesji.  Trzeba  zdawać sobie sprawę, że takie działanie pociągnie za sobą konsekwencje, ponieważ każdy mieszkaniec naszego miasta może chcieć przyjść i coś powiedzieć.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że to co miało miejsce na jednej z poprzednich sesji uważa za niestosowne. Błędem było udzielenie głosu bez określenia mieszkańcom czasu na wypowiedź i przedstawienia problemu. Komisja statutowa proponuje, aby w nowym statucie znalazł się zapis dot. udzielania głosu mieszkańcom i określenia ram czasowych. Uważa, że dla pana A. Gomółki będzie lepiej kiedy spotka się z radnymi na posiedzeniu wspólnym komisji, ponieważ  rozmowa będzie bardziej bezpośrednia. Ponadto wyjaśniła, że pan A.Gomółka  złożył wniosek o wieloletnią dzierżawę, projekt uchwały na dzień dzisiejszy nie wpłynął do Rady Miejskiej i dlatego nie odbyły się na ten temat rozmowy.
Po dyskusji nad prośbą pana A.Gomółki część radnych przychyliła się do propozycji Przewodniczącej Rady, aby zainteresowany przedstawił swoje plany na wspólnym posiedzeniu komisji.  Zaproponowano, aby w pierwszej kolejności odbyła się wizja w terenie, a następnie wspólne posiedzenie komisji np. w sali narad, w którym również będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Wspólne posiedzenie komisji tak jak sesje Rady Miejskiej też może być nagrane po to, aby informacja dot. planów inwestycyjnych pana A.Gomółki  trafiła do większej ilości mieszkańców.
Głos zabrał pan L.Nakoneczny, który zwrócił się z prośbą do radnych, aby poświęcili czas na wysłuchanie pana A.Gomółki. Na poprzedniej sesji radny M.Kieca zajął długi czas na wywody matematyczne dotyczące finansów gminy. Zwrócił się do radnego  z prośbą o wyjaśnienie, czy spłata 2 mln długu przez obecnego Burmistrza Miasta jest złe, a dług w wysokości 22 mln zł jest dobry.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nasuwa jej się wniosek, że dyżury radnych są niezbędne.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że złożyła wniosek formalny dot. dyżurów radnych, ponieważ odnosi wrażenie, że ostatnie sesje Rady Miejskiej przekształcają się bardziej w zebrania z mieszkańcami. Sesje Rady są pracami na uchwałami i radni powinni się na tym skupić. Niebawem radni będą na sesjach przede wszystkim zajmować się sprawami, do których burmistrz miasta ma odpowiednie referaty.
Radny M.Kieca  stwierdził, że zajął tyle czasu na sesji ponieważ uzasadniał stanowisko komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Ponadto wyjaśnił, że jeżeli dług zmalał, to jest to zasługa tylko i wyłącznie inwestycji w latach poprzednich, 2 mln zł zwrotu dotacji, która wpłynęła do budżetu jako refundacja z Unii Europejskiej.  Dług zmalał, ale indeks zadłużenia wzrósł tzn.  możliwości finansowe gminy co do spłaty długu są mniejsze i na to wskazywał w swojej wypowiedzi.
Głos zabrał pan A.Gomółka, który nawiązując do wypowiedzi radnej M.Midor-Burak stwierdził, że sesje Rady Miejskiej nie są tylko dla radnych, są również dla mieszkańców, którzy mogą się wypowiadać.
Radna E.Marecka-Szydło w nawiązaniu do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji, której nie słyszał radny M.Kieca, ponieważ wcześniej wyszedł, powtórzyła, że wynik, o którym radny tak długo mówił, wynika z tego, że nie są to tylko inwestycje podjęte w poprzedniej kadencji przez poprzedniego Burmistrza. Wykonanie np.  ul. Kościelnej jest to różnica 800.000 zł – to nie było wykonanie i nie były to negocjacje z wykonawcą poczynione przez poprzedniego Burmistrza. Zły wynik  finansowy wynika również z tego, że to poprzedni Burmistrz przed zakończeniem kadencji, a czego radny nie usłyszał, zwiększył wynagrodzenia w Urzędzie Miasta. Są to dwie istotne rzeczy, o których radny nic nie mówił,  które gdzieś przemknęły, i o których w ogóle się nie mówi. Ponadto przypomniała, że sesje Rady Miejskiej są dla mieszkańców, uchwały nad którymi proceduje Rada są właśnie dla tych mieszkańców.  Mieszkańcy będą przychodzili, będą uczestniczyli. Radna powołała się na wypowiedzi radnej M.Midor-Burak  – radni są tutaj od tego, żeby służyć.
Głos zabrał pan L.Nakoneczny, który  poinformował, że wystosował do Przewodniczącej Rady pismo z prośbą o podanie na piśmie uzasadnienia decyzji dot. odwołania  poprzedniej  Przewodniczącej. Wraz z 15 osobami, które podpisały się pod pismem nie otrzymał odpowiedzi. Przewodnicząca Rady proponowała spotkanie, ale chce uzyskać odpowiedź na piśmie. Ponadto 30.06.2016r. złożył pismo  w sprawie udostępnienia mu nagrania z sesji Rady Miejskiej z 27.06.2016r. i do dnia dzisiejszego jeszcze tego nie otrzymał.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na w/w  pisma udzieliła pisemnej odpowiedzi. Na piśmie był tylko i wyłącznie adres pana L.Nakonecznego więc pismo zostało zaadresowane do niego. Zaprosiła wszystkich, którzy się podpisali na spotkanie (w jej ocenie było to 10 osób) i czekała na mieszkańców pół godziny,  jednak nikt się nie zjawił. Poinformował, że po spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w Harcówce rozmawiali na ten temat  i umówili się na spotkanie w biurze Rady Miejskiej. Jest zwolennikiem rozmów, nie ma obowiązku odpowiadania na żadne pisma, ponieważ nie jest urzędnikiem. Poinformowała, że nie dysponuje oryginalnym nagraniem wideo z sesji Rady Miejskiej. Nikomu nie zlecała takiego nagrania. Z tego co ustaliła pan W.Sołtysik nagrywa sesje na ustną prośbę Burmistrza Miasta i proponuje w tej kwestii zwrócić się właśnie do Niego.
Pan A.Gomółka zwrócił się do Burmistrza Miasta w pytaniem, czy na Słonym jest specjalna strefa ekonomiczna oraz z prośbą, aby rozpocząć gazyfikację ul. Słone. Bez gazu nie ma możliwości uruchamiania działalności gospodarczej. Uważa, że jeżeli na Słonem będzie  gaz, to będą również duże możliwości na inwestycje.  W sprawę gazyfikacji trzeba włączyć mieszkańców.
Burmistrz Miasta poinformował, że tereny przy ul. Słone zostały wyłączone ze specjalnej strefy ekonomicznej.
Radna T.Żulińska zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma do właściciela Hotelu Pod Strzechą w sprawie uporządkowania i zabezpieczenia tej nieruchomości.   
Burmistrz Miasta poinformował, że jest umówiony na spotkanie w sprawie w/w budynku. Ponadto nawiązując do sprawy gazyfikacji  poprosił mieszkańców o składanie pism w tej sprawie do Zakładu Gazowniczego. Same starania gminy to nie wszystko, mieszkańcy też powinni się do tego włączyć.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że jeżeli chodzi o gazyfikację ul. Słone to sprawa  była poruszana na spotkaniu z mieszkańcami. Jest to kwestia czasu. Ponadto odnosząc się do złożonego na poprzedniej sesji wniosku dot. rozpoczynania sesji Rady Miejskiej o godz. 1400 poinformowała, że ma wiele głosów, żeby wrócić do godz. 1200. Podjęła decyzję, że  przyjmie salomonowe rozwiązanie czyli godziny sesji będą różne, będzie brała pod uwagę przede wszystkim ilość uchwał jakie będą planowane w porządku obrad.

Ad.5)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIII/16 z dnia 11 lipca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.09.2016 09:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.09.2016 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 33