PROTOKÓŁ NR XXII/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 czerwca 2016 rok
u


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1615

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja Rady Miejskiej będzie nagrywana. Następnie przywitała radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok,
•    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej,
•    ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie–Zdroju,
•    nadania Statutu Przedszkola w Kudowie–Zdroju,
•    zmiany uchwały nr XLI/244/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o zmianę porządku poprzez wprowadzenie pkt. 3 w brzmieniu - Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XX/16 z dnia 30.05.2016 r. i nr XXI/16 z dnia 20.06.2016 r. oraz o wprowadzenie punktu 5 w brzmieniu „Przyjęcie apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa-Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków. Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje automatyczne przesuniecie kolejności poszczególnych punktów w/w porządku obrad.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła  dyskusję nad  porządkiem obrad.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 3. w brzmieniu - Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XX/16 z dnia 30.05.2016 r. i nr XXI/16 z dnia 20.06.2016 r.  
Przy obecności 15 radnych sali głosowano następująco:

za było                    -  15 radnych
przeciw było          -    0 radnych
wstrzymało  się     -     0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wniosek o  wprowadzenie do porządku obrad punktu 3. - Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XX/16 z dnia 30.05.2016 r. i nr XXI/16 z dnia 20.06.2016 r.  
przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie punktu 5 w brzmieniu - "Przyjęcie apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków".
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:

za było                    -  15 radnych
przeciw było          -    0 radnych
wstrzymało  się     -     0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wniosek o wprowadzenie punktu 5 w brzmieniu „Przyjęcie apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków" przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XX/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30.05.2016r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXI/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20.06.2016r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok     

Głos zabrała Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w trakcie dwóch miesięcy odbyło się kilka spotkań z radnymi, odbyły się trzy posiedzenia  komisji rewizyjnej, a także spotkania w trakcie prowadzonej kontroli, na których badane były wydatki gminy za 2015 rok w zakresie kultury, promocji i sportu. Na posiedzeniach szczegółowo omawiana była realizacja budżetu za 2015 rok, więc zaproponowała, że poda syntetyczne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2015 rok. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 35.089.842,06 zł, co stanowi 95,86 % planowanych wielkości. Dochody bieżące zostały wykonane w 96,23 %. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nieznacznie przekroczyły kwoty planowane przez Ministerstwo Finansów i wyniosły 4.775.234 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są większe niż zakładano i  wyniosły 171.641 zł. Podatki i opłaty zostały zrealizowane na kwotę 10.806.839 zł, co stanowi 94,83% planowanych wielkości. Podatek od nieruchomości został wykonany w 90%. Uzyskane dochody z tytułu  podatku od nieruchomości wyniosły 5.966.469 zł. Subwencja ogólna otrzymana w 100% wyniosła 6.317.191 zł. W stosunku do 2014 roku dochody z tytułu subwencji wyrównawczej były o ok. 1.200 tys. zł mniejsze, co wynikało z umorzenia podatku od nieruchomości w 2013 roku od firmy Centrum. Umorzenie z urzędu było wynikiem zakończenia postępowania upadłościowego przeprowadzonego przez sąd. Nie było możliwości dalszego skutecznego dochodzenia należności gminy. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały wykonane w 99%. Dochody majątkowe były planowane na 4.912.149 zł. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 4.592.786 zł co stanowi 94%. Ze sprzedaży majątku dochody wykonano w 87%. Jest to bardzo dobry wynik. Od kilku lat dochody ze sprzedaży majątku kształtował się w okolicach 70%. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje dochody zostały wykonane w 95%. Zarówno w przypadku dochodów majątkowych jak i bieżących mniejsze były dochody z tytułu refundacji ze środków unijnych. Dotyczyło to dwóch zadań: „Miejsca pełne widoków” i "Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” czyli projekt strażacki, który nie otrzymał jeszcze dofinansowania. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94% na kwotę 32.953.253 zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 95%, zaś wydatków majątkowych 78%. Wynik budżetu planowany był na 1.398.367 zł, wykonany zaś na 2.136.588 zł. Na komisji rewizyjnej szczegółowo był rozpatrywany wynik budżetu. Mniejsze wykonanie wydatków majątkowych spowodowało większy wynik budżetu, a tym samym większą kwotę tzw. wolnych środków, które pozostały z rozliczenia 2015 roku, i które zostały wprowadzone do budżetu w 2016 roku z przeznaczeniem na inwestycje. Przychody budżetu w stosunku do planu zostały wykonane w 100%. Został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.200.000 zł. Wolne środki z poprzedniego roku to kwota 201.633 zł. Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100%. Spłacono kwotę 2.800.000 zł, z tego 2.000.000 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na sfinansowanie IV etapu projektu pn. „Połączenia polsko-czeskie na Pograniczu” czyli odcinek  ul. Kościuszki w Czermnej. Na kwotę 800.000 zł zostały spłacone kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach. Kwota długu na koniec roku wyniosła 20.0004.125 zł. Na tę pozycję składają się obligacje na kwotę 13.675.000 zł, kredyt długoterminowy w Banku PKO BP 650.000 zł, kredyt długoterminowy w banku Pekao SA na kwotę 3.033.000 zł i kredyt zaciągnięty w 2015 roku na kwotę 1.200.000 zł. Na kwotę długu składają się również zobowiązania z tytułu umowy leasingu ciągnika rolniczego z kosiarką tylno-boczną, które wyniosło 119.978 zł. W sprawozdaniu wykazano również zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu prowadzonych prac modernizacyjnych na budynkach wspólnot. Była to kwota 1.325.555 zł. Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej kwota ta nie powinna być wliczana do długu publicznego. W związku z tym w uchwałach, które będą podejmowane  w dalszej części sesji kwota ta nie będzie ujmowana w kwocie długu. Zobowiązania wymagalne, które nie zostały zapłacone do końca roku, to kwota 591,37 zł . Są to zobowiązania z faktur, które wpłynęły już po terminie zapłaty. Służby finansowe nie miały możliwości dokonania zapłaty w terminie. Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu nie wynikają bezpośrednio z tego sprawozdania, wynikają z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój, gdzie zostały wprowadzone wartości dotyczące faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok. Wskaźniki spełniają wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Fakt, że gmina w tym roku i w roku poprzednim spełnia ustawowe wskaźniki jest wynikiem konsolidacji zadłużenia, które zostało przeprowadzone w 2013 roku, gdzie spłata zadłużenia została wydłużona do 2025 roku. Obciążenia w kolejnych latach są tak rozłożone,  że spłata, jak również zadłużenie gminy, mieści się we wskaźniku indywidualnego zadłużenia wyliczonego na podstawie trzech poprzednich lat. Pani Skarbnik podziękowała kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, pracownikom za wyrozumiałość i zrozumienie trudnej sytuacji. Funkcjonowanie gminy z dochodami bieżącymi mniejszymi o kwotę 1,2 mln było bardzo trudne. Wynik na operacjach bieżących nawet z małą nawiązką w stosunku do planu został osiągnięty. Nie został przekroczony wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Pani Marta Midor-Burak  zadała pytanie, w nawiązaniu do informacji o upadku firmy Centrum i podjęcia przez radnych w roku poprzednim uchwały o obniżeniu stawek podatku od nieruchomości z 23 zł do 15 zł, czy w ślad za tym poprawiła się ściągalność podatków. Zadłużenie firm na terenie KZPB wynosiło ok pół miliona złotych, czy to zadłużenie zmniejszyło się.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka informacja zostanie przygotowana po zakończeniu I półrocza, kiedy będzie miała pełną wiedzę na temat zrealizowanych dochodów. Ze względu na trwającą kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej brak było czasu aby wcześniej zająć się analizą zadłużenia. Informacja, o której mówi p. radna Midor-Burak zostanie przygotowana wraz ze sprawozdaniem za I półrocze 2016 roku.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        2 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: M.Midor-Burak, M.Turoń.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok  została  podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok     

Głos zabrał radny M.Kieca - przewodniczący komisji rewizyjnej, który poinformował, że na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2016 r. komisja rewizyjna podjęła uchwałę nr 1/2016 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2015 rok.
Radny M.Kieca stwierdził, że budżet jest to sieć naczyń połączonych. Na budżet wpływa obecna sytuacja, jak również sytuacja z poprzednich trzech lat. Jedną z najważniejszych rzeczy jest tzw. indywidualny indeks zadłużenia gminy. Najistotniejszą sprawą dla budżetu jest przede wszystkim wynik operacyjny, który wskazuje kierunki rozwoju. Jeżeli wynik operacyjny jest ujemny to nie ma mowy o inwestycjach, czyli więcej wydajemy niż mamy dochodu. Jeżeli wynik operacyjny jest dodatni to pozwala realizować  inwestycje. Kolejną rzeczą jest sprzedaż mienia, która pozwala sztucznie „pompować” prawą stronę, czyli gmina może sprzedawać majątek podwyższając ten współczynnik, ale jest to tak pomyślane, że jest to dzielone przez cały dochód. Radny stwierdził, że rok obecny zaczął się planem bardzo złym, ponieważ wynik operacyjny był ujemny, planowany w kwocie 197.562 zł. Został uzyskany wynik dodatni w kwocie 279.161 zł. Wydawałoby się, że wszystko jest dobrze, ale jakim kosztem. W 2014 r., pomimo że wydatkowano dużo więcej – wydatki majątkowe wyniosły 10 mln zł, co stanowiło 25% całego budżetu. W 2014 r., pomimo że było dużo inwestycji, dochody bieżące były mniejsze to wynik operacyjny był jeszcze lepszy i wynosił 1,1 mln zł.  Kolejna rzecz, ten budżet zakładał dużo mniejsze wydatki majątkowe – zakładano kwotę ok. 3,9 mln zł. Wydano 2,5 mln zł, co stanowi tylko 78% wykonania, a co pokazuje brak inwestycji w roku 2015, które zostały ewentualnie odłożone i przesunięte na dalsze lata. W roku 2014 wydatki majątkowe, i to należy podkreślić, wyniosły 10 mln zł.  i było to 96% wykonania planu. Przedłożyło się to na obniżenie długu, ponieważ w tym  wskaźniku, nie dolicza się spłat kredytów i odsetek, jeśli dotyczyły realizacji zadań dofinansowanych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej i zostały spłacone w  ciągu 90 dni od zakończenia inwestycji. Tak się stało w 2015 r. - gmina spłaciła 3.375.000 zł a w 2014 r. 1.825.00 zł. Dodatkowo wydawało się, że dług zmalał i rzeczywiście tak jest. Dług zmalał z 21.886.000 zł do 20.004.125 zł,  ale w roku 2014 było to 50% uzyskanych dochodów, natomiast w roku 2015 jest to 57%, czyli spada wydolność gminy do spłaty długu. Pomimo, że dług zmalał wydolność gminy dot. spłaty długu jest mniejsza i to jest niepokojące. Ponadto radny stwierdził, że konsolidacja długów przeprowadzona w poprzednich latach,  spowodowała podwyższenie długu. Obecnie gmina ma dług rzędu 57% wykonanych  dochodów i co ciekawe przy 10 mln inwestycji w roku 2014 dochody bieżące  były mniejsze tj. 38.218.000 zł natomiast w roku 2015 była to kwota 30.497.000 zł. Ponadto w roku 2015 większe były wydatki bieżące. Patrząc na plan operacyjny należy stwierdzić, że gmina bardziej powinna „zaciskać pasa”. Owszem zaciskano pasa, ale rodzi się pytanie czy na tyle ile trzeba, ponieważ pewne wydatki wzrosły. Wzrosły na pewno po stronie płac tj. o 1,1 mln zł. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej było to bardzo wnikliwie badane. Wiadomo, że lwią część pochłonęły wydatki na oświatę, ale również wydano 209.000 zł na obsługę płac w Urzędzie Miasta. Jak widać gmina powinna bardziej zaciskać pasa, a z drogiej strony, wydaje się więcej. Przejęcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego podpompowało tę kwotę, ale również wiadomo, że wynik w płacach został podniesiony przez nadgodziny w oświacie na kwotę 200.000 zł. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna będzie wnosić o audyt w oświacie. Trzeba zobaczyć co można zrobić lepiej żeby pieniądze nie przeciekały między palcami. Rok 2014 był rokiem inwestycji (10 mln zł) i pomimo tego wskaźnik indywidualny zadłużenia był wyższy niż w roku 2015. Gmina jest obecnie na granicy, ponieważ lewa strona wynosi  3,56 a dopuszczalny tj. 4,27. Gmina dużo bardziej była wydolna rok wcześniej niż obecnie.
Radny stwierdził, że gmina powinna bardziej zaciskać pasa, wydaje się, że zawieranie umów na to samo świadczenie z kwotą 2 razy większą jest nieuzasadnione i niegospodarne. Każde przesunięcie w budżecie w roku bieżącym powinno być wnikliwie rozważane. Pani Skarbnik  powiedziała, że sprzedaż majątku wyniosła 86% w roku 2015 (1.031.000 zł), natomiast w roku 2014 było to 94% (1.098.550 zł). Przy tworzeniu kolejnego budżetu będzie wnosił, żeby dochody ze sprzedaży majątku gminy planować bezpieczniej.  Lepiej założyć mniej i osiągnąć lepszy wynik.
I.Biernacik - Skarbnik Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdziła, że nie analizowała aż tak dokładnie roku 2014 w stosunku do roku 2015. Jeżeli chodzi o wzrost wydatków, to  faktycznie on nastąpił. Było to wynikiem przede wszystkim przejęcia zadań w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Prawdą  jest  również, że nastąpił  wzrost wynagrodzeń w dziale 75023. Natomiast patrząc  całościowo (Straż Miejska, ogrodnictwo, zieleń) na wynagrodzenia kwota ta byłaby mniejsza. Trzeba pamiętać, że wynagrodzenia ujęte są w różnych działach i rozdziałach,  nie zawsze kwota jest wyznacznikiem  całości.  Ponadto, gdyby konsolidacja zadłużenia nie została przeprowadzona w 2013 r., to wskaźniki obecnie nie  byłyby spełnione. Wydłużenie czasu  spłaty są to dodatkowe koszty związane z obsługą zadłużenia.
Radny M.Kieca stwierdził, że jeżeli chodzi o indeks zadłużenia, to wskaźniki  te nie wchodzą, tylko bieżące raty w danym roku. Obsługa długu zmalała. Z tego co wie na konsolidacji gmina zyskuje rocznie ok. 1 mln zł.
I.Biernacik - Skarbnik Gminy stwierdziła, że przeprowadzona w roku 2013 konsolidacja spowodowała, że plan budżetu dot. dochodów ze sprzedaży mienia stał się bardziej realny.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta jakie nastąpiły w 2015 r. w odczuciu części radnych nie były trafione. Połączone zostały referaty, w ślad za tym zmiany struktury organizacyjnej doprowadziły do zwiększenia kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta. Natomiast za zwiększeniem kosztów funkcjonowania nie poszła sprawność i efektywność. Mieszkańcy zauważają braki w zakresie promocji miasta, w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Jest tutaj rozłam między zwiększeniem kosztów, a zmniejszeniem efektywności.
I.Biernacik - Skarbnik Gminy stwierdziła, że porównywanie  wydatków inwestycyjnych w jednym roku  do drugiego nie jest na wprost. Nie można tego porównywać. Rok 2014 była to końcówka programu, perspektywy 2007 – 2013, gdzie były wcześniej przygotowane i złożone projekty i kończyła się ich realizacja. Rok 2015 jest to tak naprawdę przygotowanie do nowej perspektywy i nie dało się zrealizować projektów za 10 mln zł, ponieważ nie było takiej możliwości.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że nie chodziło jej tylko o zwiększenie kosztów, ale przede wszystkim o  efektywność funkcjonowania. Promocja w gminie kuleje. W nawiązaniu do aktualnie prowadzonej informacji w zakresie rewitalizacji radna stwierdzała, że dzisiaj kończy się  nabór zgłoszeń projektów. W jej odczuciu i w odczuciu mieszkańców komunikacja niestety  zawiodła. Trzeba by było chylić czoła i prosić cały referat o to żeby jednak komunikacja z mieszkańcami  była lepsza, żeby mieszkańcy mogli skutecznie wyłapywać pewne  informacje ważne z punktu widzenia gminy. Rewitalizacja na dzień dzisiejszy jest jedną z najważniejszych spraw w gminie. Jeżeli skutecznie nie zawalczymy o pieniądze dla naszego miasta, to później nie będzie gminy stać na zrewitalizowanie naszych przestrzeni. Należy stwierdzić, że pomimo zmian struktury organizacyjnej Urzędu ta  efektywność maleje.  
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że w późniejszej części  sesji odniesie się do tego co powiedziała radna M.Midor-Burak. Poinformował, że dwukrotnie zorganizowano dla radnych spotkanie z prof. J.Korczakiem, który w sposób bardzo czytelny powiedział, że polityka kadrowa, zatrudnieniowa, struktura jest to wyłączna kompetencja burmistrza. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu zwrócił się do radnej z prośbą, aby nie głosiła na forum wśród mieszkańców tez, że Urząd funkcjonuje źle, że promocja funkcjonuje źle, że rewitalizacja funkcjonuje źle, że nie ma kontaktu. Jest to zdanie radnej, radna ma prawo takie zdanie mieć, jednak nie chciałby się do tego odnosić,  kiedy przewodniczący komisji rewizyjnej referuje uchwałę. Poprosi, pana W.Zimocha oraz pana M.Bernata, aby się odnieśli do w/w wypowiedzi ponieważ fakty są zupełnie inne.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to sesja Rady Miejskiej i w związku z tym radni mają prawo wyrażać swoją opinię i mają prawo wyrażać to, co przekazują im mieszkańcy.  Radna M.Midor-Burak wyraźnie powiedziała, że takie są  sygnały ze strony mieszkańców i takie jest jej odczucie.
Obecni na sesji mieszkańcy bez udzielenia im wyrazili opinię, że nie są to odczucia wszystkich mieszkańców, że są to odczucia radnej M.Midor-Burak.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do mieszkańców z prośbą o zachowanie spokoju.
Radna E.Marecka-Szydło zaapelowała do radnych, aby zająć się tym, co naprawdę jest istotą kolejnego punktu porządku obrad. Zaproponowała, aby wysłuchać opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a przede wszystkim stanowiska Komisji Rewizyjnej. Przyjdzie czas na wolne wnioski, zapytania i wtedy głos będą zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy.
Radny M.Kieca  stwierdził, że najważniejsze jest, aby wyciągać wnioski z tego co jest i z tego co było. Patrząc na ro 2014 i 2015 rodzi się wniosek, aby spowodować to, żeby bieżące dochody były większe. Najważniejszą rzeczą są podatki i ich ściągalność, która niestety kuleje.  Zaległości  są ogromne, są zaległości, które są niemożliwe do ściągnięcia. Każde zadłużenie powoduje uznanie go za dochód, więc trzeba zwiększyć ściągalność podatków. Kolejna rzecz trzeba bardziej zaciskać pasa, rok 2014 i 2015 pokazał – dochód bieżący mniejszy, wydatki również większe, przy wielkich inwestycjach. Należy zrobić wszystko, aby wynik operacyjny był większy. Następnie radny odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz uchwałę nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2015 r. Stanowisko Komisji  oraz uchwała Komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        8 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        7 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga.
Wstrzymali się: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok  została  podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.    

Głos zabrała Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się w następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu,
2)    zmniejsza się  kwotę długu w latach 2016-2025 w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, zgodnie z którą kredyt zaciągnięty przez wspólnoty mieszkaniowe na prace remontowe i modernizacyjne wykonywane w częściach wspólnych nieruchomości nie jest długiem publicznym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
3)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 do zmiany limitów wydatków,
4)     dla  przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach.
Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Zmiana limitów wydatków jest następstwem wydania decyzji z dnia 28 kwietnia 2016 roku  przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kudowie, w której określono termin zakończenia rekultywacji na 31.12.2018 roku.
W związku ze skróceniem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego terminu zakończenia rekultywacji wysypiska odpadów radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem  jak przesunięcie terminu wpłynie  na realizację umowy podpisanej przez gminę, czy firma będzie w stanie wykonać rekultywację w tym czasie.
Skarbnik Gminy poinformowała, że umowa zostanie aneksowana.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu  dochodów i wydatków  o  kwotę 38.969,27 zł.
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r. :
Dochody:
-    dział 010 – zwiększa się o 1.600,00 dochody z tytułu refundacji kosztów zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”.
-    dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 646,00 zł uzyskane przez Szkołę Podstawową nr 3 z PZU S.A. na realizację zadania prewencyjnego nt. cyberprzemocy.
-    dział 900 – zmniejsza się o 17.215,27 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój”. Zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 225/2016 z 13.05.2016 roku gminie Kudowa-Zdrój zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 16.784,73 zł.
-    dział 921 – wykreśla się dochody w kwocie 24.000,00 zł z  tytułu odpłatności za zajęcia prowadzone w budynku przy ul. Głównej 43.
Wydatki:
-    dział 010 – zwiększa się o 1.600,00 zł wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”.
-     dział 600 – zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”. Wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej, Norwida, Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju”, które planowane jest do realizacji i dofinansowania w 2017 roku w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
-    dział 630 – zmniejsza się o 44.000,00 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie poprzetargowe). Zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego”. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Wykonanie dojazdu do budynku ul. Zdrojowa 45 w Parku Zdrojowym dla osoby niepełnosprawnej”.
-    dział 700 – z planu zadań inwestycyjnych wykreśla się zadanie pn. „Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy” w kwocie 150.000,00 zł. Zwiększa się o 150.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych, gdzie prawidłowo powinny być ujmowane wydatki na spłatę zaciągniętych zobowiązań  na prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych( zobowiązanie zaciągnięte przez wspólnoty mieszkaniowe w tym również gminę). Zmniejsza się o 70.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 71”, które obejmuje zmianę systemu ogrzewania z przebudową kominów w 12 mieszkaniach  gminnych.
-    dział 750 – zmniejsza się o 7.288,00 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie poprzetargowe). Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy w telewizji ogólnopolskiej (II program TVP, TVP Regionalna – Wrocław) wynikających z podjęcia współpracy z firmą „pkfilm Paweł Królikowski” w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. roboczą „Festiwal Kulturalny Piosenki Polsko-Czeskiej”.
-    dział 801 – zmniejsza się o 76.492,00 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie poprzetargowe oraz odstąpienie od wykonania dokumentacji przebudowy dachu budynku przy ul. Zdrojowej 22a w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania). Zwiększa się o 646,00 zł wydatki na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z planowanym szkoleniem dla rodziców i nauczycieli nt. cyberprzemocy.
-    dział 900 – zmniejsza się o 20.239,48 zł wydatki na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój” dofinansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Plan wydatków na realizację w/w zadania wynosi 19.760,52 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.209,21 zł na inne wydatki związane z utylizacją azbestu. Zwiększa się o 20.090,00 zł wydatki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania będącym następstwem wydania decyzji przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr Z 36/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. ( znak: DOW-S.V.7241.12.2012.Rst, L.dz. 1214/08/429-III/12) wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kudowie, zlokalizowanego na części działek ewidencyjnych o nr 76 (AM-4), 65 (AM-4), 81 (AM-4) , 82 (AM-4) obręb Brzozowie i 406/4 (Am-14) obręb Zakrze, w której określono termin zakończenia rekultywacji na 31.12.2018 roku.
-    dział 921 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na organizację imprez kulturalnych, zmniejsza się o 29.000,00 zł wydatki na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży przy ul. Głównej 43 w związku z powstaniem instytucji kultury pn. "Kudowskie Centrum Kultury i Sportu". Wprowadza się wydatki w kwocie 70.000,00 zł jako dotację podmiotową dla nowopowstałej instytucji kultury. Zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury – projekt”.
-    dział 926 – zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki na utrzymanie hali sportowej przy ul. Głównej 43 w związku z powstaniem instytucji kultury pn. "Kudowskie Centrum Kultury i Sportu".

Radny M.Turon zwrócił się z pytaniem czy w dziale  921 wykreślenie dochodów w kwocie 24.000,00 zł z  tytułu odpłatności za zajęcia prowadzone w budynku przy ul. Głównej 43, dot. opłat, które zostały już pobrane, czy tych które dopiero miały być pobrane.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dot. to opłat,  które miały być pobrane.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem na jakich zasadach będzie  realizowane  zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 71” oraz o podanie informacji na temat współpracy gminy z panem P.Królikowskim i zakupu usług związanych z promocją gminy w telewizji ogólnopolskiej.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że budynek przy ul. Chrobrego 71 jest to budynek wspólnoty mieszkaniowej, gdzie gmina ma 42% udziałów. Każdy z właścicieli lokali wykonuje remont na własny koszt. Gmina jest właścicielem 12 lokali mieszkalnych. Zmiana systemu ogrzewania w częściach wspólnych została już wykonana. Trzeba jeszcze przerobić w mieszkaniach instalację, zamontować piecyki dwufunkcyjne i tam, gdzie nie ma dobudować kominy zewnętrzne.
Głos zabrał pan W.Zimoch, który poinformował, że finalizowane są rozmowy z panem P.Królikowskim zmierzające do tego, że stanie się on twarzą Kudowy-Zdroju reprezentującą miasto na zewnątrz, zapraszającą  turystów i promującą nasze miasto. Do momentu podpisania umowy nie może zdradzać szczegółów. Odpowiadając na drugą część pytania poinformował, że chodzi o współpracę z telewizją ogólnopolską i zaistnienie w niej Kudowy. Odbędzie się w najbliższym czasie spotkanie z przedstawicielami telewizji. Więcej informacji przekaże radnym po podpisaniu stosownych umów.
Radny M.Kieca stwierdził, że na zadanie dot. wykonania podjazdu dla osoby niepełnosprawnej zabezpieczone było 7.000 zł, teraz jest zabezpieczona kwota 15.000 zł. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 7.000 zł była to kwota na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast teraz są to środki na wykonanie tego  zadania.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że gmina przeznacza 100.000 zł na działania promocyjne w telewizji ogólnopolskiej. Radna zwróciła się z pytaniem, czy będzie to działanie promocyjne cykliczne w tym roku, czy przewidziane są działania również na przyszły rok.  
Pan W.Zimoch poinformował, że jest to przedmiotem negocjacji, gmina stoi na stanowisku, że mają to być działania dalekosiężne.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                      -      14 radnych
przeciw było             -       0 radnych
wstrzymała się         -       1 radna

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,  W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E. Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Wstrzymała się radna: M.Midor-Burak.  
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok  została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej     

Głos zabrała pani U.Karpowicz, która poinformowała, że w/w uchwała jest to wynik wieloletniej pracy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa–Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej, został opracowany na podstawie uchwały nr XIX/127/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa–Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej. Głównym celem zmiany planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprojektowanie istniejącego układu komunikacyjnego. W toku procedury planistycznej uzyskano niezbędne wnioski, opinie i uzgodnienia oraz przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. Mając na uwadze iż procedura sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona zgodnie z trybem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej  została  przyjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie – Zdroju
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny,  który poinformował,  że Rada Miejska Kudowy–Zdroju podjęła uchwałę nr XVIII/104/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkolno –  Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie–Zdroju. W wyniku podjętej uchwały z dniem 31 sierpnia 2016 roku rozwiązuje się Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie–Zdroju przy ul. 1 Maja 16 utworzony na podstawie uchwały Nr XXIV//147/2000 Rady Miejskiej w Kudowie–Zdroju z dnia 20 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzi: Żłobek w Kudowie–Zdroju oraz Przedszkole w Kudowie–Zdroju. Z dniem 1 września 2016 roku Żłobek w Kudowie–Zdroju staje się samodzielną jednostką budżetową. Ze względu na brak statutu Żłobka wyodrębnionego ze struktur Zespołu, niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustalenie statutu Żłobka w Kudowie–Zdroju, prowadzonego przez gminę Kudowa–Zdrój, należy do kompetencji Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju. Ponadto poinformował, że szczegóły  Statutu Żłobka zostały omówione na wspólnym posiedzeniu  komisji. Omówił również kluczowe zapisy Statutu.

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie–Zdroju została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Przedszkola w Kudowie–Zdroju  

Głos zabrał Pan W.Mrozek – radca prawny, który poinformował zebranych, że podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały  z dniem 1 września 2016 roku Przedszkole w Kudowie–Zdroju staje się samodzielną jednostką budżetową. Ze względu na brak statutu Przedszkola wyodrębnionego ze struktur Zespołu, niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz o systemie oświaty. Ustalenie statutu Przedszkola w Kudowie–Zdroju, prowadzonego przez gminę Kudowa–Zdrój, należy do kompetencji Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju. Szczegóły  Statutu Przedszkola zostały omówione na wspólnym posiedzeniu  komisji.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem w jaki sposób pracownik przedszkola będzie w stanie sprawdzić, czy osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem narkotyków lub innych  środków odurzających.
Radca prawny stwierdził, że jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia skłaniałby się do powiadomienia  właściwych organów, które mogą sprawdzić stan takiej osoby tzn. czy jest pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem innych środków odurzających.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E. Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania Statutu Przedszkola w Kudowie–Zdroju została  przyjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr XLI/244/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że  Uchwałą Nr XLI/244/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku został nadany statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju. W dniu nadania adresem jej siedziby była ul. Zdrojowa 16 A. Umową notarialną z dnia 14.04.2009 r. Gmina Kudowa-Zdrój stała się właścicielem lokalu użytkowego  będącego siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z umowy tej wynika, że siedziba Biblioteki posiada adres ul. Zdrojowa 16/XXII/11. Konieczna  jest wobec tego zmiana statutu w tym zakresie. Zmiana brzmienia § 1 ma charakter porządkowy. Wykreślenie § 7 spowodowane jest tym, że uregulowana w nim sprawa należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  zmieniająca uchwałę nr XLI/244/05 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju została  przyjęta jednogłośnie.

Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod obrady projekt Apelu Rady Miejskiej w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa-Zdrój - Kłodzko - Nysa - Katowice - Kraków.

Pan W.Mrozek – radca prawny, zgłosił wniosek o wykreślenie z pierwszego zdania  § 1 słów „którego brzmienie określa załącznik do niniejszego apelu”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek o wykreślenie z pierwszego zdania  § 1 słów „którego brzmienie określa załącznik do niniejszego apelu” został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt apelu.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem apelu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Apel  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa-Zdrój - Kłodzko - Nysa - Katowice – Kraków został  podjęty jednogłośnie.

Ad.6)

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania z prac Burmistrza Miasta między sesjami.

Radna E.Marecka-Szydło zgłosiła wniosek o  ogłoszenie 5 min. przerwy w obradach.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         4 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, M.Kieca, T.Szełęga, T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek o ogłoszenie 5 min. przerwy w obradach  został przyjęty większością głosów.

Ad.7)

Pan M.Bernat przedstawił zebranym wstępną koncepcję – wizualizację zagospodarowania  budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu i hali sportowej przy ul. Głównej 43. Gmina posiada dokument – program funkcjonalno – użytkowy na zagospodarowanie tego terenu. Jest to pierwszy  krok do tego, aby sporządzić dokumentację techniczną i podejmować działania mające na celu wykonanie tego zadania. Gmina posiada również kosztorys zadania, który opiewa na kwotę ok. 11,5 mln zł. Podejmowane są próby pozyskania środków finansowych ze wszystkich możliwych źródeł. Powoli i systematycznie będą podejmowane kroki, żeby pozyskać na to zadanie dofinansowanie zewnętrzne.
Burmistrz Miasta poinformował, że przedstawiona wizualizacja została sporządzona zgodnie z opinią środowisk sportowych oraz kulturalnych. Zadanie zostało  wpisane do Krajowego Programu Rozwoju  Bazy Sportowej. W sprawie możliwości pozyskania dofinansowania odbyły się również rozmowy z Ministerstwem Sportu.
Projektów do realizacji jest wiele. Do  wyremontowania jest most w Słonem, ścieżka rowerowa. Realizowana będzie rewitalizacja,  ponadto w obszarze wsparcia  ujęto   remont mostu do Jakubowic.
Radny M.Kieca zwróci się z pytaniem jakiego rzędu możliwe jest dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Jaki będzie % udziału środków pozabudżetowych?
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina kończy przygotowanie wniosku o dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji budowy przedszkola i żłobka (koszt dokumentacji ponad 200.000 zł). Budowa żłobka i przedszkola jest dla gminy bardzo ważnym elementem. Wykonanie remontu  budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu i hali sportowej przy ul. Głównej 43 jest nie mniej ważne dla potrzeb mieszkańców Kudowy-Zdroju, dla gości i  turystów. Z drugiej strony bardzo ważne jest równie wykonanie remontu mostu na Słonem, ścieżka rowerowa, mikroprojekty, projekt „Aqua Mineralis Glacensis” - remont muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym, remont fontanny w Parku Zdrojowym (wykonanie w przyszłym roku), termomodernizacja obiektów szkół, budynek Urzędu. Ponadto pojawiają się oczekiwania mieszkańców związane np. z chodnikiem do Słonego czy naprawami dróg. Gmina przystępuje do budowy chodnika i położenia (w przyszłym roku) dywanika na ul. Norwida. Zakończono remont ul. Buczka. Prac budowlanych jest sporo. Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina poszukuje środków zewnętrznych wszędzie gdzie się da nie tylko z funduszy polsko-czeskich.   Przyjdzie  czas, że trzeba będzie określić jakieś priorytety. Można zrobić wszystko, można zaciągnąć kredyty, ale kredyty trzeba będzie spłacać. Jakie były możliwości RPO wszyscy wiedzą. RPO głównie stawiało na rozwój infrastruktury, na drogi.  Teraz nie ma już takich możliwości. Stwierdził, że oczekiwań mieszkańców jest bardzo dużo,  tak jak wspomniał trzeba będzie określić priorytety. Gmina ma jednak ograniczenia budżetowe.
Jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu, to należy stwierdzić, że pani skarbnik przedstawiła je optymistycznie. W roku bieżącym opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest bez uwag. W roku ubiegłym opinia była z uwagami.  Gmina będzie realizować inwestycje, będzie starać się o pozyskiwanie dostępnych środków  finansowych.  Trzeba ponadto stwierdzić, że jest cały czas  balast w postaci zadłużenia, które gmina musi spłacać. Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby, aby pan W.Zimoch przedstawił zebranym informację nt. promocji, ponieważ padły  gorzkie słowa, że z promocją jest źle. Nie zgadza się z tym i zwrócił  się z prośbą, aby nie forować takich  opinii. Jest to nieprawdziwe.  Taka sama sytuacja ma się z rewitalizacją. Ponadto zwrócił się z prośbą, aby odejść od polityki, należy patrzeć głównie na dobro miasta. W mieście powinna być dobra atmosfera, zapewnił, że z jego strony jest dobra wola, chęć współpracy z każdym. Przyjmuje słowa krytyki kierowane  pod jego  adresem, czy pod adresem współpracowników. Nie  można mówić, że Urząd pracuje źle. Zadań dla gmin jest coraz więcej i pracy jest coraz więcej. Opinie takie są krzywdzące. Proponuje zakończyć tę dyskusję. Jest czas, aby skłonić się w kierunku rozwoju miasta, tego co się wokół miasta dzieje. Podziękował wszystkim swoim pracownikom, współpracownikom w Urzędzie Miasta, w spółkach, instytucjach kultury, zakładach budżetowych.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przedstawioną prezentację. Wyraziła nadzieję, że uda się zrealizować tę inwestycję. Stwierdziła również, że jeżeli pojawia się krytyka pod adresem Burmistrza Miasta to jest to krytyka konstruktywna. Powinien się cieszyć, że są  głosy krytyczne, ponieważ nie doprowadzą one do alienacji władzy.
Głos zabrał pan W.Zimoch w nawiązaniu do pytania radnego M.Kiecy stwierdził, że życzyłby sobie, aby  montaż finansowy wyglądał 85% do 15% i teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie  zupełnie niewykonalne. Prawdopodobnie cała inwestycja będzie musiała zostać podzielona na kilka zadań realizowanych z różnych źródeł. Na to gmina jest przygotowana. Jeżeli chodzi o promocję musi poruszyć trzy tematy, wypowiedzi – promocja leży, pozyskujemy środki, zaciskajmy pasa. Stwierdził, że starają  się wypośrodkować te wszystkie rzeczy. To, że nie ma reklamy w TVN 24, to nie znaczy, że promocja leży. Pracują nad tym, żeby promocja była bardziej efektywna, niż tylko plansza zapowiadająca prognozę pogody. Takich jest wiele, co widać praktycznie każdego dnia. Jak wcześniej powiedział nie może zdradzić wszystkich szczegółów związanych z zaistnieniem Kudowy w innych mediach, natomiast trwają prace nad tym. Ma nadzieję, że w najbliższych dniach, po ustaleniach z ekipą techniczną telewizji,  z prawnikiem pana P.Królikowskiego, będzie mógł pokazać radnym nową twarz Kudowy i nową formę promocji. Działania promocyjne wynikają w przyjętej strategii. Zostały wykonane pewne działania skierowane do mieszkańców, nie tylko do turystów. Odnosząc się do   wypowiedzi związanych z rewitalizacją,  stwierdził, że też uważa, że jest to bardzo ważne zagadnienie dla miasta. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby mobilizowali swoich wyborców, aby przychodzili na spotkania. Pracownicy referatu uruchomili wszystkie kanały jakie mieli do dyspozycji żeby propagować informacje o spotkaniach. Wszelkie zgłoszone uwagi bierze do przemyślenia i pod refleksję.  Stwierdził, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przemilczeć temat rewitalizacji, ponieważ są monitorowani przez Urząd Marszałkowski, jak każda gmina, która ten program przygotowuje. Gmina musi spełnić wymogi, które są na nią nałożone.
Salę obrad opuściła Przewodnicząca Rady. Dalszą część sesji poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady pan W. Gucz. Na sali obrad pozostało 14 radnych.

Głos zabrał pan M.Bernat, który poinformował, że w zakresie rewitalizacji są na terenie gminy dwie  bardzo aktywne osoby. Wśród nich jest radna M.Midor-Burak oraz mieszkaniec, który przebywa za granicą i udziela się aktywnie telefonicznie,  jednak niestety  nie składa propozycji projektowych.
Poinformował, że pierwsze spotkanie informacyjne, miało miejsce 1 marca br. i odbyło się w sali narad. Wg. listy obecności wzięło w nim udział ok. 60 osób. Było bardzo duże zainteresowanie. Na spotkaniu były przedstawione informacje o możliwościach i kierunkach z jakich mieszkańcy mogą pozyskiwać środki. Było powiedziane o termomodernizacji i rewitalizacji, była przedstawiona i udostępniona dla wszystkich mieszkańców prezentacja ze zbiorczym, podsumowującym zestawieniem, gdzie  była mowa kto może być beneficjentem, jakie środki i w jakiej wysokości mogą być pozyskane. Jest i było to udostępnione na naszej stronie internetowej. Kolejne spotkanie odbyło się w kwietniu w budynku szkoły, trzecie spotkanie odbyło się w połowie maja. Na spotkaniu zbierano od mieszkańców  propozycje co do obszaru rewitalizacji. Po spotkaniu firma, która opracowuje  program rewitalizacji miała czas na zebranie wszystkich uwag, propozycji co do analizy potrzeb rewitalizacyjnych mieszkańców. Po tym okresie gmina otrzymała wstępną propozycję, analizę potrzeb mieszkańców co do obszaru rewitalizacji. Następnie została ogłoszona informacja o zbieraniu  projektów. Propozycja firmy, która przygotowuje dokument była pięciodniowa. Po rozmowach z Burmistrzem Miasta wydłużono ten termin do 10 dni. Były plakaty z informacjami, z wyprzedzeniem ukazała się również informacja na stronie internetowej mówiąca, że od 17 do 27 zbierane są propozycje projektów. Beneficjentem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, lokalne grupy  działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze. Po konsultacjach i po przeanalizowaniu dokumentu Burmistrz Miasta podjął decyzję, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć. Jak mówił na spotkaniach z mieszkańcami oraz na wspólnym posiedzeniu komisji mówił, że nie tylko  gmina jest zobligowana przez Urząd Marszałkowski, ale także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ponieważ co do środków unijnych w okresie programowania, zostały przyjęte zasady mówiące, że wszystkie  zebrane projekty infrastrukturalne muszą zostać przedstawione do RDOŚ celem wydania opinii o oddziaływaniu na środowisko. Jest to długi proces i jest to  obowiązkowy załącznik do programu.   Do 18 lipca gmina otrzyma kolejny dokument, który będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Zostanie tam zawarta tzw. lista a i lista b projektów infrastrukturalnych twardych i miękkich – społecznych. Po konsultacjach dokument ten musi być zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się. Urząd Marszałkowski ogłasza harmonogram naboru wniosków i ogłoszenia o  możliwości ich składania. Zmienia się to z tygodnia na tydzień. Gmina nie chce nikogo blokować, pierwsze ogłoszenia o naborach ukażą się w sierpniu dlatego dobrze by było, żeby dokument był gotowy i przyjęty przez Radę Miejską  do końca lipca.
 Głos zabrał pan W.Zimoch poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem mikroprojektów.  Odbędzie się spotkanie z panem J.Kowalczykiem oraz przedstawicielami Nachodu w  sprawie złożenia dwóch mikroprojektów.
Radny W.Duś  zwrócił się z pytaniem kiedy będą gotowe protokoły ze spotkań  z mieszkańcami, które organizowane są przez Przewodniczącą Rady oraz Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta poinformował, że ustalił z Przewodniczącą Rady, że wszystkie wnioski zebrane zostaną  w formie tabeli po zakończeniu spotkań. Będzie to zrobione wzorem lat ubiegłych.
Radny W.Duś poinformował, że na posiedzeniu doraźnej komisji statutowej radny D.Kandefer zasugerował, stwierdził, że wnioski od mieszkańców, które radni piszą do Burmistrza Miasta  przysparzają samych problemów i prosił, żeby takich wniosków nie pisać. Jest to niezręczna sytuacja.  Wnioski zawierają konkretne pytania. Wg jego opinii realizacja niektórych wniosków nie wymaga ani dużego  nakładu czasu, ani  środków finansowych, a są bardzo potrzebne. Jednym  z wniosków był wniosek o ustawienie tablic informacyjnych, kierunkowych do centrum miasta w rejonie dworca PKP.  Tych tablic jeszcze nie ma, a był świadkiem, że ludzie mają z tym problem. Podobnie jest z wnioskiem, który zgłaszali mieszkańcy ul. Brzozowie, a który dot.  świerka, który  rośnie  przy drodze dojazdowej. Jest on zabezpieczony taśmą, ale stwarza niebezpieczeństwo dla osób przejeżdżających samochodem czy rowerem. Dobrze, że mieszkańcy zgłaszają radnym takie wnioski. Odnosi wrażenie, że radny D.Kandefer ma rację, że są jakieś problemy, a radni o nich nie wiedzą, a chcieliby wiedzieć i odpowiedzieć mieszkańcom kiedy ich wnioski zostaną rzetelnie zrealizowane.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie ma żadnych problemów. Jeżeli świerk będzie wycięty, to musi być to poprzedzone opinią pana R.Krupy i pani M.Spendowskiej. Przeprowadził rozmowę z komendantem Straży Miejskiej na ten temat. Ponadto poinformował, że np. wnioski dotyczące nasadzeń są zrealizowane. Nie jest to żadna opieszałość, po prostu wymaga to czasu, wymaga pewnych procedur. Nie można wykonać pewnych rzeczy na telefon, wymaga to rozeznania rynku, wybrania  najkorzystniejszej oferty. Część wniosków została wykonana, a część nie została zaniechana, czeka na realizację.
Radna E.Marecka – Szydło w imieniu  Klubu Radnych „Nasza Kudowa”, Klubu Radnych „My dla Kudowy” oraz radnej niezależnej J.M.Fabryckiej  złożyła na ręce Wiceprzewodniczącego Rady wniosek dotyczący zmiany godzin zwoływania sesji i przywrócenia jej na godz. 14. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu K.Stolarzowi – mieszkańcowi gminy, który w związku z wnioskiem radnych M.Midor-Burak i M.Turonia dotyczącym wykonania zjazdu z drogi krajowej nr 8 do ul. Nad Potokiem odczytał pismo dot. przedstawienia pisemnego uzasadnienia złożonego przez radnych wniosku i udzielenia  odpowiedzi na zadane w piśmie pytania. W/w  pismo zostało złożone na ręce Wiceprzewodniczącego Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Salę obrad opuścił radny  M.Kieca. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Ponadto pan K.Stolarz stwierdził, że jest zdziwiony głosowaniem nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta  absolutorium (8:7), zaskoczony jest  postawą 7 radnych, którzy wstrzymali się od głosu.  Następnie przedstawił  informację dot. tego co zrobił obecny Burmistrz Miasta,  co zrobił on sam dla emerytów i wędkarzy w 2016r. (6 m-cy) oraz  co zrobiła część radnych.  Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że z przyjemnością odpowie na pytania przedstawione przez pana K.Stolarza. Szkoda, że nie mogła tego zrobić od razu. Co do polityki radna stwierdziła, że Rada jest organem kolegialnym i radni rozmawiają konstruktywnie. Każdy ma inne zdanie. Pan K.Stolarz jako mieszkaniec też ma swoje zdanie. Natomiast zarzuca części  radnym politykowanie, a sam wprowadził politykę na  salą obrad,  czego jest przeciwnikiem.  Zwróciła się z prośbą o  przekazanie jej kopi pisma, aby mogła się do niego ustosunkować. Ponadto pogratulowała panu K.Stolarzowi jego działań.
Radna E.Marecka-Szydło wracając do sprawy absolutorium chciałaby wyraźnie zaznaczyć to, o czym mówił Burmistrz Miasta, a co z racji tego, że nie ma obowiązku merytorycznego nie zostało  przedstawione przez  przewodniczącego komisji rewizyjnej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinia dotycząca absolutorium nie zawierały żadnych uwag. Bez względu na to ile użyjemy określeń, że coś jest pompowane, dmuchane itp.  należy podkreślić, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej pierwszy raz od wielu lat tak, jak już wspomniała, nie zawierały żadnych uwag.  Stwierdziła, że to, że nastąpił wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami, o czym wiedzą radni poprzedniej kadencji, jest efektem tego, że nastąpiła podwyżka wynagrodzeń przed końcem  kadencji  w 2014r. Skutek finansowy następuje w  następnym roku rozliczeniowym. Nie należy o tym zapominać i doszukiwać się działań ze strony obecnego Burmistrza Miasta. Natomiast to, że ze strony oświaty również nastąpił wzrost wynagrodzeń i co zostało również wyraźnie zaznaczone, wyniknęło z przejęcia przez gminę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zwracając się do radnej M.Midor-Burak stwierdziła, że ferowanie wyroków, czy głoszenie opinii, że działania wokół domu kultury były prowadzone nielegalnie, że były jakieś machlojki finansowe jest nie  na miejscu. Radna stwierdziła, że mówi o tym jakie do niej docierają opinie. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co się publicznie mówi.  Radna M.Midor-Burak mówi o tym na spotkaniach z mieszkańcami, którzy z kolei  przychodzą do niej.  Nie musi urzędować  w biurze Rady, aby rozmawiać z mieszkańcami i wyborcami. Stwierdziła, że jest jeszcze coś czego nie potrafi zrozumieć, co budzi jej rozczarowanie i zdziwienie. Są to członkowie komisji rewizyjnej. Nie rozumie działania członków komisji rewizyjnej.  Jeżeli  komisja wydaje pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i wnioskuje o udzielenie absolutorium, to nie rozumie  niekonsekwencji w działaniu.
Radna M.Midor-Burak, zwracając się do radnej E.Mareckiej-Szydło stwierdziła, że są to pomówienia w jej kierunku. Zwróciła się z prośbą o ważenie słów, które wypowiada.
Mieszkaniec gminy pan  L.Nakoneczny stwierdził, że słyszał takie wypowiedzi radnej. Radna zwróciła się do niego z prośbą, aby nie zabierał głosu w dyskusji.
Ponadto odpowiadając na pytania radnej poinformowała, że komisja rewizyjna, której jest wiceprzewodniczącą  wyszła z założenia,  że lekkie niedociągnięcia, wady jakie ma organ zarządzający powinno się prać na własnym podwórku. Pozytywną opinię skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Członkowie komisji stoją po stronie Burmistrza Miasta i życzą Mu wszystkiego najlepszego, ale w ich obowiązku, jako członków  komisji rewizyjnej  jest to, żeby nie zaniedbywać pewnych rzeczy, które są w dokumentacji, która do nich trafia. Obowiązkiem komisji rewizyjnej jest sygnalizowanie o pewnych niedociągnięciach, nieprawidłowościach po to, żeby zmobilizować do  pozytywnego działania.  Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości i z tego bardzo się cieszy. Natomiast w uzasadnieniu do opinii były uwagi co do gospodarności, celowości i rzetelności. Opinia nie zawiera jedynie zgodności rubryk bilansów, które przedstawiała pani skarbnik. Komisja rewizyjna ma w obowiązku sygnalizować niegospodarność, niecelowość bądź nierzetelność. Jako radni kibicują Burmistrzowi Miasta i życzą żeby zarządzanie gminą szło z korzyścią dla wszystkich. Nie są   przeszkodą dla działań, ale jednocześnie nie mogą przemilczeć pewnych kwestii.
Wiceprzewodniczący Rady przerwał dyskusję, ponieważ każda ze stron będzie miała swoją rację. Zgadza się z tym, że komisja rewizyjna jest od tego, żeby wskazywać pewne niedociągnięcia, ale jeżeli komisja rewizyjna jest za udzieleniem absolutorium, to takie stanowisko powinna zająć również przy głosowaniu.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu L.Nakoneczmu, który stwierdził, że nadal trwa  hucpa, która zaczęła się na początku tego roku. Część radnych nadal jątrzy i chce zniszczyć obecnego Burmistrza Miasta. Nie rozumie radnego M.Kiecy, który się wypowiada na temat finansów a  jego zdaniem jest matematykiem od gumowych dzwonków. W pierwszym zdaniu mówi, że zgadza się z tym, co przedstawiła pani Skarbnik, ale już w drugim  mówi, że się nie zgadza.  Burmistrz obejmując urząd zastał 22 mln długu i część radnych tego nie widzi, jakby byli chorzy. Proponuje tak, jak mówił na poprzednich sesjach, żeby dług zwiększyć do 50 mln.  Zaleca radnej  M.Midor-Burak i grupie radnych od pana Kręcichwosta, żeby udała się do psychiatry na badania. Stwierdził, że jeżeli  radna Midor - Burak będzie mu przerywać wypowiedź, to zadzwoni na policję. Stwierdził, że radna przedstawia się jako chamka. Radny M.Kieca mówi, że spłata 2 mln zł długu jest zła. Cofnął się do 2014 r. natomiast on proponuje, aby cofnąć się o 10 lat i sprawdzić finanse gminy. Radna M.Midor-Burak mówi, że zgłaszają się do niej mieszkańcy, chciałby usłyszeć chociaż jedno nazwisko. Ponadto zwrócił się do radnej z pytaniem jak się odniesie do tego, że jej pergola stoi na  gruncie gminy,  i że radna  za to nie płaci.
Salę obrad opuścił radny D.Kandefer. Na sali obrad pozostało 12 radnych.
Pan L. Nakoneczny nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi dot. tego, że konkubina radnego M.Turonia ma plac  poinformował, że odwiedził Ją w biurze. Podczas  rozmowy powiedziała mu, żeby na nią nic nie mówił na sesjach, i że gdyby zamknął „mordę” też miałby załatwioną działkę.
Radna M.Midor – Burak zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady  z wnioskiem o zapanowanie nad porządkiem obrad, o opanowanie sytuacji, ponieważ to graniczy z barkiem kultury i chamstwem.  Takie zachowanie jest ujmą dla wszystkich osób uczestniczących w sesji.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zachowanie spokoju. Jeżeli spokój nie zostanie zachowany zamknie sesję Rady Miejskiej.
Salę obrad opuściła radna M.Midor-Burak. Na sali pozostało 11 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu pani E.Miklas, która poinformowała, że miała pytania do Przewodniczącej Rady oraz radnego M.Kiecy, którzy niestety opuścili już obrady. Ponadto zwróciła się z pytaniem na jakim etapie jest praca nad statutem gminy. Jest to bardzo ważna sprawa. Zwróciła się do radnego W.Dusia z pytaniem jak widzi pomysł dot. wykonania zjazdu z drogi krajowej nr 8 do ul. Nad Potokiem.
Radny W.Duś w związku z tym, że sesja trwa już dość długo i są spore emocje zaproponował, aby umówili się na spotkanie w Biurze Rady przy obecności Przewodniczącej Rady, na którym wyjaśni te kwestie.
Radny B.Buksak, który stwierdził, że skoro wpływa wniosek radnych w kwestii  dotyczącej sprawy publicznej, bo niewątpliwie rozwiązanie sugerowane przez część radnych jest kwestią publiczną, niekonsultowaną społecznie, to wszyscy mieszkańcy ul. Nad Potokiem łącznie z nim, niezależnie od tego czy jest radnym, czy też nie, oczekują publicznej odpowiedzi na pytanie. Oczekuje od radnego publicznego zajęcia stanowiska, a nie na spotkania twarzą w twarz przy obecności Przewodniczącej Rady. Jest to kwestia publiczna, która wg. jego wiedzy nie była z nikim konsultowana. Oczekuje na zajęcie stanowiska, dziś, tu i teraz.
Pani E.Miklas stwierdziła, że jest mieszkanką Kudowy, bardzo długo czekała na udzielenie jej głosu i chciałby usłyszeć odpowiedź.
Radny W.Duś złożył w/w  propozycję i nie ma nic więcej do dodania. Zaprasza na spotkanie.
W związku z powyższym pani E.Miklas zwróciła się z prośbą o udzielenie jej odpowiedzi na piśmie. Ponadto stwierdziła, że radny W.Duś  naobiecywał w swojej kampanii wyborczej mnóstwa rzeczy, a w rzeczywistości tym wszystkim zajmuje się pan K.Stolarz. Radny obiecywał realizację ciekawych wydarzeń sportowo-kulturalnych dla wszystkich mieszkańców, organizację bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży, pomoc w aktywizacji seniorów, stworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego, wsparcie dla młodych Kudowian. Są to tylko obietnice radnego, a jeżeli chodzi o obietnice wyborcze, to spełnia je tylko Burmistrz Miasta. Trzyma się każdego punktu i go realizuje.
Głos zabrał radny W.Duś, który poinformował, że jest to jego pierwsza kadencja, nie ma doświadczenia tak jak niektórzy radni. Jest radnym 5 miesięcy. Przypomina mu się sytuacja z pierwszego spotkania z mieszkańcami, które było zorganizowane 29 kwietnia br. Jako radni mieli obiecane, że będzie mieszkańcom regionu przekazana skutecznie informacja, że na spotkanie przyjdzie bardzo wiele osób.  Na to liczył, ale niestety tak nie było. Jego oczekiwania były następujące.  Liczył na to, że spotkanie prowadzić będzie Przewodnicząca Rady, niestety nie mogła, oddała prowadzenie spotkania Wiceprzewodniczącemu Rady. Spotkanie wyglądało następująco – radny wyraził nadzieję, że to w protokole ze spotkania będzie zapisane – Pan Wiceprzewodniczący przywitał się z mieszkańcami oraz gośćmi, a następnie zwrócił się do niego z prośbą, aby powiedział zebranym,  co zrobił dla mieszkańców swojego okręgu wyborczego.  Radny przypomniał, że był wtedy radnym niepełne trzy miesiące.  Był zdziwiony takim tokiem spotkania. Wyobrażał sobie to w sposób następujący: mieszkańcy przychodzą na spotkanie, jest odczytany protokół z poprzedniego spotkania i jest  sprawozdanie z realizacji wniosków zawartych w tym protokole.  Taki protokół nie był oczytany, chciał poznać problemy mieszkańców. Idąc do wyborów rozmawiał z wieloma mieszkańcami. Konkretne jego wnioski zostały zawarte w ulotce wyborczej. Wspiera i zawsze będą mu bliskie działania promocyjne, zawsze będą mu bliskie sprawy seniorów. W przeciągu tych trzech miesięcy udało się napisać projekt statutu i powołać uchwałą samorządową instytucję  kultury jaką będzie przyszły Dom Kultury. Następnym krokiem będzie to, aby te działania były tam prowadzone. Miejsc spotkań  jest wiele Biblioteka, Cyganeria. Nie chciałby żeby robić działania „partyzanckie” i animować tego  typu ruchy tylko i wyłącznie po to, żeby się pokazać w miejscu, które nie miało oficjalnego statutu. Minęło 5 miesięcy i jest rozliczany. Jest do dyspozycji, smutne jest to, że mieszkańcy obecni na sesji zadają po 10, 20 pytań i próbują wymóc odpowiedź.
Jeden z obecnych na sesji mieszkańców stwierdził, że radny od tego jest.  
Radny W.Duś wyraził nadzieję, że uda mu się zrealizować na rzecz mieszkańców  obietnice zawarte jego  w ulotce wyborczej.
Pani E.Miklas zwróciła się do pani sekretarz z pytaniem, czy w przyszłości będą zmienione okręgi wyborcze.  
Pani Sekretarz przypomniała, że radni obecnej kadencji podjęli próbę zmiany okręgów wyborczych proponując na Słonem bardziej racjonalny podział. Niestety przy obecnym ruchu demograficznym, przy rozłożeniu geograficznym naszego miasta okazało się, że obecnie jakakolwiek zmiana okręgów wyborczych niestety się nie uda. Komisarz Wyborczy ma takie uprawnienie, że mimo tego, iż nadzór prawny nie zakwestionuje nowego podziału okręgów wyborczych, może (bez możliwości odwołania się od jego decyzji)  taką uchwałę unieważnić.  Nie będzie rekomendować Radzie uchwały skazanej na niepowodzenie.
Wiceprzewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Dusia stwierdził, że  na spotkaniu które powinien zorganizować pan radny, był zbulwersowany tak niską frekwencją mieszkańców i stąd jego pytanie. Każdy radny organizuje poniekąd spotkanie mimo, że w zawiadomieniu podpisana jest Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta. Obowiązkiem radnego jest zawiadomić jak największą ilość mieszkańców.  
Radny W. Duś stwierdził, iż mówił o swoich doświadczeniach z 5 miesięcy pracy w Radzie Miejskiej. Po pierwszym spotkaniu był bardzo zdziwiony. Miał zapewnienie od Przewodniczącej Rady i nie ma podstaw żeby jej nie ufać, że będzie zrobiona dobra informacja, miały być informacje na tablicach. Burmistrz Miasta twierdzi, że takie informacje były. Nie wie jaka była przyczyna tego, że na spotkaniu było tak niewielu mieszkańców. Był niezadowolony, że na spotkaniu była tak niewielka frekwencja. Ponadto stwierdził, że relacje powinny być trochę inne, ponieważ spotkanie powinno się zacząć od tego, że się czyta protokół, następnie pyta się mieszkańców, a dopiero później rozlicza się radnego. Tak to wg. niego powinno to być. Pan Wiceprzewodniczący na początku zebrania nie powiedział ani słowa o tym co robi Rada, nie przedstawił sprawozdania, a zaczął od radnego, który był  radnym niepełne trzy miesiące. Miał się czym pochwalić, wymienił wszystkie wnioski i powiedział co zrobił przez trzy miesiące, a trochę tego było.  Rozliczanie człowieka, który chce pracować na rzecz miasta po trzech czy pięciu miesiącach jest robione za wcześnie. Tak jak deklarował całą swoją wiedzę, energię poświęci temu żeby zrealizować wszystkie punkty zawarte w ulotce wyborczej.
Głos zabrał radny M.Turoń odnosząc się do wniosku o wykonanie zjazdu z drogi nr 8 na ul. Nad Potokiem  stwierdził, że złożył go wspólnie z radną M.Midor-Burak. Wypłyną on od jednego z mieszkańców pana B.Kamińskiego.  Osoby, które obecne były na spotkaniu, na którym w/w wniosek wypłynął stwierdziły, że jest to dobry pomysł. Złożony wniosek nie oznacza, że będzie od razu realizowany. Jakie będą losy tego wniosku zależy od Burmistrza Miasta, do którego został skierowany. Uważa, że wniosek powinien być przedyskutowany na posiedzeniu komisji. Ponadto odnosząc się do wypowiedzi radnej E.Mareckiej-Szydło dot. absolutorium i tego, że niezrozumiałe jest dla niej postępowanie członków komisji rewizyjnej przypomniał, że gdy był przewodniczącym komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji, radna głosowała wówczas przeciw udzieleniu absolutorium  burmistrzowi miasta, mimo że jako członek komisji rewizyjnej była za.  
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że miała swoje powody.
Radny M.Turoń stwierdził, że też ma swoje powody, aby tak głosować.  Wstrzymał się od głosu po to, żeby dać Burmistrzowi Miasta czas do przemyślenia, żeby zaczął lepiej funkcjonować, żeby Go zmobilizować. Nie był przeciwny, nie przypuszczał, że będzie się tłumaczył ze sposobu głosowania. Robi to pierwszy i ostatni raz.  
Radna E.Marecka-Szydło podziękowała radnemu M.Turoniowi za wyjaśnienie. Stwierdziła, że należy pamiętać, że radni odpowiadają przed mieszkańcami. Czy to się komuś podoba, czy nie radni będą się tłumaczyć. Odnosząc się do wypowiedzi  radnego W.Dusia dot. powoływania się na brak doświadczenia wynikającego z trzymiesięcznego czasu pracy w Radzie stwierdziła, że jeżeli radny podjął ustalenia organizacji spotkania z mieszkańcami, a organizującym spotkanie jest Przewodnicząca Rady, to powinien wszystko ustalić i zapytać jaki ma to przebieg, a nie myśleć jakie ma wyobrażenia. Mówi to, ponieważ na pierwszą sesję Rady Miejskiej, na której został zaprzysiężony brał udział we wszystkich głosowaniach, a  materiały (projekty uchwał) dostał w teczce. Radny się z nimi nie zapoznał, nie znał tematów, ale czuł się uprawomocniony do tego, żeby głosować za wszystkimi uchwałami, które były podejmowane. Wg niej brakuje w tym wszystkim spójności.
Burmistrz Miasta w nawiązaniu do wypowiedzi radnych dot. domu kultury stwierdził, że nieprawdą jest, że działał on nielegalnie, że coś nie funkcjonowało.  Budynek stał wiele lat pusty i nie był własnością gminy. Od początku mówiono, że uruchamia się program pilotażowy związany z zajęciami. W międzyczasie rozmawiano na temat utworzenia instytucji kultury, pisany były statut, radni napisali  swoją wersję. Efektem tych działań była uchwała Rady Miejskiej podjęta na sesji 30 maja br. i za to podziękował radnym. Ponadto, w nawiązaniu do wniosku o wykonanie zjazdu z drogi nr 8 na ul. Nad Potokiem poinformował, że przygotowywane jest pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do zarządcy rzeki Klikawy.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu pani E.Majewskiej, która odnosząc się do zachowania radnych stwierdziła, że niewątpliwie stworzyła się totalna opozycja. Niektórzy radni nie biorą pod uwagę, że ktoś ma 10 czy 15 pytań. Radni wybrani są przez mieszkańców i tym mieszkańcom należy dać prawo do zajęcia stanowiska, a nie czynić z tego zarzuty. Być może niektórzy radni przewyższają swoją rolę. Ta rola wg. niej jest to bardziej rola usługowa niż roszczeniowa. Jest za tym, aby władzę kontrolować, ale nie tworzyć totalnej opozycji i lekceważyć mieszkańców, którzy przychodzą na sesje, którzy słuchają i chcą zająć stanowisko. Mieszkańcy mają do tego pełne prawo. Uwagi radnej, że ktoś kto zabiera głos jest  niespełna rozumu i że nie powinno się do niego przywiązywać wagi i brać pod uwagę jego wypowiedzi są nie na miejscu. Tak, jak ma prawo mieszkaniec Kudowy na pewne zachowania, na pewne powiedzenia tego nie wolno radnym, tak nie powinien się zachować. Głosowanie nad absolutorium potwierdziło, że część radnych jest totalną opozycją. Poinformowała, że bywa na spotkaniach organizowanych przez radną M.Midor-Burak i radnego M.Turonia i wie o czym się tam mówi. Radna M.Midor-Burak mówi dużo, ugodowo natomiast Jej polityka jest zupełnie inna.
Głos zabrała pani E.Ziniak, która odczytała i złożyła na ręce Wiceprzewodniczącego Rady  pismo  z prośbą o pomoc w formalno-prawnej organizacji imprezy charytatywnej pod nazwą „Mieszkańcy dla Sylwii”. Ponadto w związku z remontem ul. Słonecznej i reorganizacją  ruchu z tym związaną i zakazami  zwróciła się z pytaniem, czy gmina ma z tego jakieś pieniądze (zakaz ruchu). Pomimo tego, że jest  zakaz ciągle stoją tam samochody. Nie widzi żeby pojawiała się tam policja, czy straż miejska.
Burmistrz Miasta w odniesieniu do odczytanego pisma stwierdził, że pani E.Ziniak jest to osoba, która charakteryzuje się wielką empatią. Podziękował Jej za prowadzoną działalność na rzecz osób potrzebujących i osób niepełnosprawnych. Stwierdził również, że na pewno gmina udzieli wszelkiej możliwej pomocy przy organizacji tej imprezy.  
Głos zabrał A.Gomółka, który poinformował, że wraz z kolegą podjął inicjatywę pn. „Bieg po życie”. Wzięli udział w pierwszym biegu, który miał miejsce w Szczytnej. Cykl będzie miał 100 biegów długodystansowych. Będą uczestniczyć w tych biegach raz w miesiącu i przeznaczać systematycznie kwotę 300 zł na rzecz osób potrzebujących. Przed rozpoczęciem biegów będą rozdawać ulotki dot. pomocy dla pani Sylwii.   
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu Z. Gancarzowi, który poinformował zebranych, że uczestniczy w sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju drugi raz. Przyszedł na sesję w trosce o to, co w ostatnim czasie dzieje się w Kudowie. Działa na terenie Kudowy 21 lat. Stworzył jeden z największych zakładów tj. targowisko przy ul. Łąkowej. Kiedy rozpoczął działalność w Kudowie-Zdroju urząd burmistrza objął pan Cz.Kręcichwost, którego bardzo szanuje i z perspektywy czasu ocenia bardzo dobrze, zrobił dla tego miasta bardzo wiele. Przyszedł czas, że odszedł, a mieszkańcy wybrali obecnego Burmistrza Miasta, który był wszystkim znany, ponieważ był Z-cą Burmistrza. W jego ocenie, w jego oczach mieszkańcy Kudowy są wielcy. To, że krzycą, że się przekrzykują – takie jest  prawo człowieka, który może coś o sobie stanowić w danym momencie. Widać, że mieszkańcy chcą, aby w Kudowie było pięknie. Kudowa przez lata wypiękniała. Rozumie, że jest opozycja. Każdy ma swoje zdanie, opozycja jest potrzebna, ale opozycja musi być konstruktywna. Trzeba dać nowemu  Burmistrzowi szansę, żeby mógł się wykazać. Prosi, aby pamiętać, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu A.Gomółce, który  poinformował, że od początku br. uczestniczy bardzo często w sesjach, posiedzeniach komisji, spotkaniach z mieszkańcami. Jest zaskoczony zachowaniem opozycji. Na posiedzeniach komisji jest bardzo dobra atmosfera. Tematy poruszane na sesji wcześniej poruszane są na posiedzeniach komisji. Nie rozumie działania i zachowania niektórych radnych na sesjach, ponieważ na komisjach wygląda to zupełnie inaczej.  Radni nie muszą demonstrować na forum.  Emocje na dzisiejszej sesji są duże, każdy z mieszkańców ma jakieś problemy, być może wyrzuca je na zewnątrz i dlatego jest taka atmosfera.  Mieszkańcy chcą uczestniczyć w tym, co się dzieje w mieście. Ponadto poinformował zebranych, że złożył wniosek o wydzierżawienie gruntu na granicy pod rozwinięcie własnej działalności. Zwrócił się z prośbą o umożliwienie mu, szerszego  przedstawienia radnym tej sprawy na jednej z kolejnych  sesji. Odnosząc się do wykonania zjazdu z drogi nr 8 na ul. Nad Potokiem stwierdził, że jest to bardzo zły pomysł. Należy poszerzyć skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Zdrojową, które dławi przejazd, poszerzyć ul. Główną do skrzyżowania z ul. Łąkową.
Salę obrad opuścił radny M.Olejarz. Na sali obrad  pozostało 10 radnych.    
Głos zabrał pan M.Bogdał – Prezes Sp. z o.o. Basen Wodny Świat, który poinformował, że  w związku ze zmianą przepisów woda basenowa musi spełniać inne wymagania. Woda badana była przez Sanepid raz na kwartał. Obecnie sprawdzana jest dużo częściej, kompleksowe badania wody wykonywane są raz na dwa tygodnie. Wszystkie wymagania wynikające ze zmienionych przepisów zostały wprowadzone w czasie,  pierwsze badania wody wypadły bardzo dobrze.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie braku sprawozdania finansowego ze spółki Basen Wodny Świat.
Burmistrz Miasta poinformował, że termin złożenia sprawozdania jest do końca czerwca.
Głos zabrał pan M.Bogdał – Prezes Sp. z o.o. Basen Wodny Świat poinformował, że absolutorium jest udzielone a sprawozdanie jest złożone.

Ad.8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XXII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXII/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.09.2016 09:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.09.2016 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 48