Zarządzenie Nr  68/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 19 kwietnia 2007 roku


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXV/234/98 Rady miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 300,- zł + 22 % VAT(słownie; trzysta złotych + 22% VAT) za dzierżawę gruntu położonego w obrębie Słone, oznaczonego jako działki nr cz. 127/1, cz. 127/2, cz. 686/63, z przeznaczeniem na działalność usługową.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do czasu zakończenia inwestycji.


Burmistrz

Czesław Krecichwsot

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 68/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 10