Zarządzenie   Nr 67/07
Burmistrza Miasta  Kudowy Zdroju
z dnia  18 kwietnia 2007 roku


w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )  w związku z Uchwałą nr  XXXV/234/98 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku  w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Ustala się jednorazowo w kwietniu 2007 roku miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu oznaczonego jako część działki numer 32/10 o pow. 24,97 m2 będącej własnością gminy Kudowa Zdrój, położonej w obrębie Stary Zdrój, zabudowanej pawilonem handlowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej,  w wysokości 55,00 zł + 22 % (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie w kwietniu 2007 r.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 14