Zarządzenie   Nr 66/07
Burmistrza Miasta  Kudowy Zdroju
z dnia  18 kwietnia 2007 roku


w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą nr  XXXV/234/98 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku  w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Ustala się jednorazowo, w kwietniu 2007 roku miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu oznaczonego jako części działki numer 32/10 położonej w obrębie Stary Zdrój przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej, będącej własnością gminy Kudowa Zdrój w wysokości:


114,47 zł+ 22% VAT
(słownie: sto czternaście złotych czterdzieści siedem gr.+ 22% VAT)
w tym:
- za dzierżawę gruntu pod kawiarnią: 2,20 zł/m2 x 35,38 m2 = 77,84 zł + 22% VAT 
- za dzierżawę gruntu pod tarasem letnim: 36,63 m2 x 1,00 zł/m2 = 36,63 zł  + 22%VAT


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie w kwietniu 2007 r.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 66/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 9