Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP/271.6.2016

Kudowa-Zdrój, 09-08-2016 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 4 kwartale 2016r." zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27-07-2016 pod numerem 160073-2016 wybrana została Oferta nr 1 firmy Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (80%) oraz czas realizacji reklamacji (20%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

cena oferty

czas realizacji reklamacji

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8,

57-350 Kudowa-Zdrój

80

20

100

 

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP/271.6.2016 z dnia 09.08.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.08.2016 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.08.2016 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 39