UCHWAŁA Nr XXIV/146/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój stanowiący załącznik do uchwały Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/146/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.07.2016 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.07.2016 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 59