UCHWAŁA Nr XXIV/145/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ) oraz art. 51 ust. 1 i 2 art. 53 ust. 1 i art. 56 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie utworzenia instytucji kultury po nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu §4 otrzymuje brzmienie:
㤠4.
Wyposaża się instytucję, o której mowa w §1 ust. 1 w składniki mienia nieruchomego poprzez przeniesienie na rzecz Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu prawa własności następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa – Zdrój:
a)    nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Głównej 43 w Kudowie – Zdroju, obejmującą działkę gruntu nr 111/5 obręb Zakrze, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr SW1K/00075738/7, oraz
b)    nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Głównej 43a w Kudowie – Zdroju, obejmującą działkę gruntu nr 111/4 obręb Zakrze, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW SW1K/00044520/0,
z przeznaczeniem na siedzibę Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz prowadzenie statutowej działalności.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/145/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.07.2016 10:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.07.2016 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 31