UCHWAŁA Nr XXIV/144/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/144/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.07.2016 10:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.07.2016 10:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 36