UCHWAŁA Nr XXIII/143/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.    

Rada Miejska Kudowy – Zdroju postanawia nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. (NK-N.4131.59.8.2016.AB) stwierdzające nieważność §3 oraz §6 we fragmencie: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu oraz załącznika do uchwały.

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój sporządzi skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/143/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.07.2016 12:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.07.2016 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 32