UCHWAŁA Nr XXIII/142/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2.    Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,  stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Deklaracje, o których mowa w § 1, składa się w następujących terminach:
1)    w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2)    w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3.

Deklaracje o których mowa w § 1 można złożyć:
1)    w formie papierowej:
a)    osobiście w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57 - 350 Kudowa – Zdrój,
b)    za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta w Kudowie – Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa – Zdrój,
2)    w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a)    z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwaną dalej „ePUAP” – deklaracja w formacie PDF musi być podpisana:
    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) albo
    podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
b)    drogą elektroniczną na adres: kudowa@kudowa.pl – deklaracja w formacie PDF musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662).

    § 4.

1.    Deklaracje, o których mowa w §1 składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w §3 pkt 2 sporządza się w formacie PDF w oparciu
o wzór deklaracji zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju pod adresem www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl .
2.    Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określają załączniki, o których mowa w §1.

§ 5.

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych:
1)    dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:
a)    domy spokojnej starości,
b)    domy dziecka,
c)    zakłady karne,
d)    placówki opieki zdrowotnej,
e)    jednostki wojskowe,
f)    uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym lub wieczorowym, zamieszkujących poza gminą,
g)    zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.
2)    oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające przebywanie osoby poza granicami kraj, w innej gminie lub w innym miejscu na terenie gminy Kudowa – Zdrój niż miejsce zameldowania.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 7.

Traci moc uchwała XXVIII/194/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 1580 oraz poz. 3962).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/142/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.07.2016 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.07.2016 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 53