UCHWAŁA Nr XXIII/141/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 11 lipca 2016 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa – Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 2.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych   i zmieszanych oraz w worki do zbiórki odpadów segregowanych a także koszty związane  z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3.

1.    Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1)    niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – jeden raz na tydzień,
2)    papier i makulaturę ulegające biodegradacji:
a)    z zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na tydzień,
b)    z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3)    metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:
a)    z zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na tydzień,
b)    z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4)    opakowania ze szkła:
a)    z zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na tydzień,
b)    z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
5)    odpady biodegradowalne – z zabudowy wielorodzinnej:
a)    w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu,
b)    w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
6)    odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,
7)    meble i inne odpady wielkogabarytowe – wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa Zdrój – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
8)    z terenów ogródków działkowych – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
9)    przeterminowane leki – wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do specjalnych pojemników oraz w wyznaczonych aptekach na terenie gminy,
10)    chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) - wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
11)    zużyte baterie i akumulatory - wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do specjalnych pojemników,
12)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do specjalnych pojemników,
13)    zużyte opony - wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do specjalnych pojemników,
14)    odpady zielone wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do specjalnych pojemników.
2.    Od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1)    zmieszane odpady komunalne,
2)    odpady selektywnie zbierane:
a)    szkło,
b)    papier,
c)    tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
d)    odpady ulegające biodegradacji z zabudowy wielorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych.

§ 4.

Rodzaj i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z udostępnionym właścicielom nieruchomości harmonogramem, ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina Kudowa – Zdrój zawarła umowę odbiór odpadów komunalnych.

§ 6.

1.    Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, są zobowiązani wystawić pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi przed bramę wjazdową do nieruchomości lub udostępnić wjazd na posesję pojazdom w celu odebrania odpadów.
2.    W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
3.    Odpady zgromadzone w pojemnikach lub w workach powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, od godziny 6:00.

§ 7.

Odpady zgromadzone w pojemnikach lub w workach oraz inne odpady określone w § 3 ust. 2 wystawione w innych miejscach i terminach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi. Gmina Kudowa – Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie tego obowiązku od właściciela nieruchomości, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8.

1.    Właściciele nieruchomości powinni oddawać odpady o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 14  do utworzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK - w ramach ponoszonej opłaty.
2.    PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. przy ul. Fredry 8 i świadczy usługi przyjmowania odpadów komunalnych, wymienionych w ust. 1 od poniedziałku do soboty. Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały wskazane zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem na stronie internetowej miasta Kudowa-Zdrój.
3.    Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony do obsługi PSZOK pracownik, po uprzednim sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
4.    Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK na formularzu przyjęcia.
5.    Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w ust. 1 do PSZOK, właściciele nieruchomości realizują we własnym zakresie i na własny koszt.
6.    Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dodatkowo przyjmuje wymienione § 3 ust. 1 pkt 2-14 frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie tych odpadów przedsiębiorcy, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.

§ 9.

1.    Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest umieścić je w odpowiednim miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.
2.    Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
3.    W przypadku dostarczenia odpadów innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2-14 na teren PSZOK odpady te nie będą przyjmowane.

§ 10.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub pracownika obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, pisemnie lub  telefonicznie – tel. 74/86-61-926.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 12.

Traci moc uchwała nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4390 i poz. 6215).

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/141/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.07.2016 12:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.07.2016 12:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 68