UCHWAŁA Nr XXIII/140/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 11 lipca 2016 r.


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, comiesięcznie i z dołu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.

§ 2.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Kudowa – Zdrój wnoszą ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania,
z dołu, w systemie kwartalnym, w niżej wskazanych terminach:
a)    za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
b)    za II kwartał do 15 lipca danego roku,
c)    za III kwartał do 15 października danego roku,
d)    za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

§ 3.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1 i §2 uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr  XLVI/311/14 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia  30 września 2014 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 4114).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/140/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.07.2016 12:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.07.2016 12:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 47