UCHWAŁA Nr XXIII/138/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa – Zdrój stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXV/169/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 588).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/138/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.07.2016 11:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.07.2016 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 116