Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM/271.4.2016

Kudowa-Zdrój, 06.07.2016 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i Aleją Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju etap 3", zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-06-2016 pod numerem 85801-2016, w poszczególnych częściach zamówienia, tj.:  Część nr 1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju oraz Część nr 2 - Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju, jako najkorzystniejsze wybrano oferty następujących wykonawców:

  1. Część nr 1. Oferta nr 5. Józef Gruszecki Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy INSAND, ul.Spacerowa 8A, 57-250 Złoty Stok - liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach: 5,
  2. Część nr 2. Oferta nr 6. SKŁAD OPAŁOWY Obrót Metalami Żelaznymi Irena Biernacik, ul.Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój - liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach: 5,

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  • Oferta nr 1. Część nr 1. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 69,65 w tym cena: 64,65; okres gwarancji w miesiącach: 5.
  • Oferta nr 2. Część nr 1. Firma Usługowa Monika Nowak, ul.Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka , liczba uzyskanych pkt: 98,04 w tym cena: 93,04; okres gwarancji w miesiącach: 5,
  • Oferta nr 3. Część nr 2. BASCH Sp. z o.o., ul. Słoneczna 2, 57-520 Długopole Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 89,06 w tym cena: 84,06; okres gwarancji w miesiącach: 5,
  • Oferta nr 4. Część nr 2. Drog-Bud Robert Bubiński, ul.Jasna 1A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 90,23 w tym cena: 85,23; okres gwarancji w miesiącach: 5,
  • Oferta nr 5. Część nr 1. Józef Gruszecki Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy INSAND, ul.Spacerowa 8A, 57-250 Złoty Stok , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach: 5,
  • Oferta nr 5. Część nr 2. Józef Gruszecki Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy INSAND, ul.Spacerowa 8A, 57-250 Złoty Stok , liczba uzyskanych pkt: 89,16 w tym cena: 84,16; okres gwarancji w miesiącach: 5,
  • Oferta nr 6. Część nr 2. SKŁAD OPAŁOWY Obrót Metalami Żelaznymi Irena Biernacik, ul.Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach: 5,

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 6 Wykonawcy/ców w tym:
w cz. nr 1 – 3 oferty, w cz. nr 2 - 4 oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj.: najniższa cena – waga 95 % oraz okres gwarancji w miesiącach – waga 5% w obu częściach zamówienia, ww. oferty dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert.

Z up. BURMISTRZA

SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara Kopeć

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZM/271.4.2016 z dnia 06.07.2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:06.07.2016 12:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:06.07.2016 12:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 77