ZARZĄDZENIE Nr 56/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 30 marca 2007 roku


W sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego.
                  
          Na podstawie art.30 ust.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 5 ust.4, art. 13 oraz art. 16 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie ( Dz. U nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się co następuje:


§1.


Przyznaje się dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.


§2.


Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 110.000 zł zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie gminy Kudowa Zdrój w działach 852, 921 i dziale 926 w §2820.


§3.


Formę i terminy przekazania środków określą umowy podpisane z poszczególnymi  organizacjami pozarządowymi.


§4.


Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań  sprawuje Referat Kultury, Sportu i Promocji, a kontrolę finansową Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.


§5.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania  i podlega publikacji na stronach portalu internetowego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 37 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 56/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 8