ZARZĄDZENIE Nr 55/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 30 marca 2007 roku

W sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
                  

          Na podstawie art.30 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.176 ust.3  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.), § 4 ust. 3 uchwały Nr XXVII/153/2004 Rady Miejskiej z dnia 27 października  2004 r. w sprawie :  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli   zarządza się co następuje:


§1.


Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.


Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości   6.600 zł zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziałach 85295, 92105, 92605 przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym.


§3.


Formę i termin przekazania środków określą umowy podpisane z  poszczególnymi organizacjami pozarządowymi .


§4.


Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań sprawuje Referat Kultury, Sportu i Promocji a kontrolę finansową Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.


§5.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na stronach portalu internetowego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 37 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 10