PROTOKÓŁ NR XXI/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 20 czerwca 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1300

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1420


Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XXI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Następnie przywitała radnych,  Wiceprzewodniczącego Rady Pana Wiktora Gucza, Burmistrza Miasta Pana Piotra Maziarza, Zastępcę Burmistrza Panią Edytę Bubińską, wyróżnionych uczniów, ich rodziców, dyrektorów szkół i kudowskich przedszkoli, wychowawców, nauczycieli, opiekunów i trenerów,  przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą, p.Urszulę Faroń - Bielecką - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, którzy przyszli z sympatii do swoich koleżanek i kolegów oraz pozostałych mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 11 radnych.

RADNI NIEOBECNI:
1.    Bogusław Buksak
2.    Mariusz Kieca
3.    Mirosław Olejarz
4.    Maciej Turoń

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
3.    Zamknięcie obrad.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1  porządku obrad został zrealizowany.

Ad.2)

Przewodnicząca rady poinformowała, że  dniu 8 czerwca zebrała się Komisja ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe powołana przez Burmistrza Miasta zarządzeniem nr 136/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w następującym składzie:
1.    Anna Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady, jako przewodnicząca Komisji,
2.    Teresa Żulińska – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
3.    Mirosław Olejarz – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
4.    Sylwia Bielawska – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju,
5.    Edyta Bubińska – Zastępca Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój,
6.    Elżbieta Ubik – inspektor ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju.
Do dnia 15 maja wpłynęło do Urzędu Miasta 26 wniosków, 20 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Komisja przyznała 4 stypendia artystyczne, 9 naukowych i 7 sportowych.
Podkreśliła, że wystąpią przed zebranymi  osoby - dzieci i młodzież, która rozumie, że prawdziwie ludzki rozwój wiąże się z bólem pokonywania samego siebie, która jest zdolna do ofiarności i bezinteresowności, w której życiu dominuje hasło "sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie" i która mądrze i wytrwale dąży do wytyczonych sobie celów.  Dzieci i młodzież, która tego wszystkiego a przede wszystkim szlachetności serca oraz konieczności ponoszenia trudu i cierpienia aby nie iść po najmniejszej linii oporu, nauczyła się od swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,  Burmistrz Miasta oraz Z-ca Burmistrza Miasta wręczyli stypendia  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

Hubert Mazur – Jest uczeń klasy II b szkoły podstawowej. Wychowawca pani Małgorzata Igierska. Jest bardzo grzecznym dzieckiem. Wyróżnia się kulturą osobistą. Jest uczniem wzorowym, zdolnym, pilnym, aktywnym, zawsze przygotowany do lekcji. Chętnie bierze udział we wszystkich konkursach. W konkursie, za który nagrodziła go Rada naszego miasta  brał udział, ponieważ, wraz z klasą, uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Naszej Małej Biblioteki przygotowanym przez wydawnictwo Ezop z Warszawy. Klasę zachęciła do konkursu Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju. W czasie tych zajęć, w oparciu o twórczość autorów dziecięcych z Litwy, Słowenii, Chorwacji, Polski dzieci realizowały (i nadal realizują) różne zadania, działania, między innymi był to konkurs, w którym uczestniczył Hubert.
Zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Najbardziej niezwykły cyrk jaki odwiedził naszą miejscowość” w ramach projektu: Nasza Mała Biblioteka” wydawnictwa Ezop i Kreatywnej Europy Kultury – Warszawa.
W podsumowaniu I semestru obecnego roku szkolnego otrzymał pochwałę za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, zaangażowanie społeczne i wzorową pilność.

Sylwia Wzroślak – Uczennica klasy V szkoły podstawowej. Osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, jest uczennicą wzorową, bardzo aktywną, w podsumowaniu I semestru roku obecnego roku szkolnego otrzymała list pochwalny oraz pochwałę na apelu za pracę społeczną i wzorowe czytelnictwo. Między innymi dzięki niej jej klasa VA, której opiekunem jest p. Krystyna Słoboda dobrze prezentuje się w konkursie "Najlepszy Gospodarz Szkoły". Sylwia jest znakomitą recytatorką. Dwukrotnie brała udział w powiatowym konkursie recytatorskim "Pegazik" i uczestniczyła w konkursie Narodowe Czytanie edycja "Lalka" B.Prusa. Jest zawsze uśmiechnięta i życzliwa rówieśnikom i dorosłym.
Zajęła III miejsce w IX Diecezjalnym Konkursie o Świętych „Plejada Świętych – Wielkie Imieniny 2015„, w którym przedstawiła postać błogosławionej Teresy z Kalkuty. Konkursowi patronował Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Aleksandra Gałecka – Uczennica klasy I kudowskiego Liceum Ogólnokształcącego. W I semestrze była najlepszą uczennicą w liceum, uzyskała średnią - 5,19 i wzorowe zachowanie, nie opuściła ani jednego dnia w szkole. Zawsze bierze chętnie udział w akcjach społecznych, charytatywnych: np. na rzecz Hospicjum Wrocławskiego, w zbiórce żywności na Boże Narodzenie, czy w akcji "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia". Występuje w akademiach i festiwalach - pięknie śpiewa: z okazji Święta Niepodległości, Jesienne debiuty, Festiwal Piosenki Angielskiej. Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych m.in.: w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym, w konkursie: "Obudzić ducha przedsiębiorczości", konkursie Wiedzy o krajach anglojęzycznych, konkursie plastycznym: "Przyjaciele są jak anioły", w zawodach sportowych: piłka nożna halowa, a w siatkówce - zajęła drużynowo III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego, w pływaniu indywidualnie - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w stylu motylkowym. Jest bardzo miła, pracowita, kulturalna, uczynna, odpowiedzialna, można na niej polegać. Wśród kolegów i koleżanek jest bardzo lubiana, chętnie służy innym. Zajęła III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II. Zacne jury konkursu: ks. Prałat Marek Korgul – wikariusz biskupi ds. katechezy i dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej, p. Andrzej Protasiuk – artysta fotograf, współorganizator Dni Papieskich i p. Małgorzata Wawszczyk – katecheta i informatyk.

Karol Dubaniewicz - Uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju. Uczeń bardzo aktywny społecznie, koleżeński, uczynny. Wzór odpowiedzialności. W tym roku szkolnym został przewodniczącym Samorządu Szkolnego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zapalony rowerzysta i sportowiec. Szef ministrantów w parafii św. Katarzyny. Chętnie bierze udział w różnych konkursach. Zajął I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II.

STYPENDIUM NAUKOWE

Julia Lipińska – Najlepsza uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej, otrzymała statuetkę za zajęcie III miejsca w kategorii Najlepszych Uczniów w szkole. Osiągnęła średnią 5,08. Jest uczennicą wzorową, solidną, odpowiedzialną i koleżeńską. Odebrała pochwałę za pracę społeczną i wzorową frekwencję w szkole oraz stypendium naukowe. Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego napisała na 100%.
Laureatka ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z j. angielskiego „Olimpus”, w której zajęła 14 miejsce.

Maciej Szymkowicz - Uczeń klasy IV c szkoły podstawowej. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, w I semestrze tego roku szkolnego uzyskał średnią 5,25 i otrzymał statuetkę Najlepszego Ucznia Szkoły oraz szkolne stypendium naukowe. Na apelu otrzymał pochwałę za wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję  i zaangażowanie w akcje charytatywne.
Laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z matematyki „Olimpus”, zajął 13 miejsce w sesji jesiennej i 7 miejsce w sesji zimowej.

Miłosz Wiśniewski – Uczeń klasy V a Szkoły Podstawowej. To rzadki przykład ucznia, który w zdobywaniu wiedzy widzi sens i uczy się interesujących go przedmiotów z prawdziwą pasją. Jest przy tym bardzo ambitny. Brał dwukrotnie udział w etapie wojewódzkim konkursu mitologicznego we Wrocławiu. Posiada umysł ścisły, dlatego odnosi sukcesy w konkursach matematycznych "Kangurek". Z pasją poznaje też prawa przyrody. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymał pochwałę na apelu za pracę w I semestrze i za pracę społeczną. Laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z przyrody „Olimpus” – sesja jesienna i zimowa, gdzie zajął odpowiednio 10. i 12. miejsce.

Jakub Gałaszewski – Uczeń klasy I Gimnazjum. To uczeń wzorowy. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, w I semestrze osiągnął średnią 5,25, za co otrzymał list pochwalny, pochwałę na apelu za wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję i pracę społeczną oraz szkolne stypendium naukowe.  
Bardzo chętnie udziela się w różnych działaniach na forum klasy oraz szkoły. Oprócz uzdolnień naukowych wykazuje również zainteresowania szachowe, reprezentując szkołę w konkursach z tej dziedziny. Laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej „Olimpus” z matematyki. Zajął 10 miejsce w sesji zimowej.

David Janoszka – Uczeń klasy III c Gimnazjum. Jest bardzo skromny, za to bardzo koleżeński i życzliwy. Chętnie służy swoją pomocą innym. Jest lubiany w gronie kolegów i koleżanek. Poproszony przez kogokolwiek o pomoc nigdy nie odmawia. Zawsze można na niego liczyć. Z językiem niemiecki miał do czynienia we wczesnym dzieciństwie. W gimnazjum doskonali swoje umiejętności. Lubi go, bo to przedmiot, którego nauka sprawia mu radość i satysfakcję. Za I semestr otrzymał pochwałę na apelu za swoją pracę społeczną. Zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie J. Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego zorganizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Krystyna Kardacz – Uczennica klasy III a Gimnazjum. Jest bardzo pogodną osobą, lubianą przez wszystkich. Ze wszystkich przedmiotów ma bardzo wysokie oceny. Znajduje też czas na wolontariat i działa w Fundacji Qdowa, ale również w szkolnym wolontariacie dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Jest działaczką szkolnego samorządu. Była i jest inicjatorką klasowych konkursów. Jest niepowtarzalnym wzorem uczennicy, pilnej, pogodnej , cudownej, wspaniałej koleżanki i przyjaciółki.
Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, w I semestrze osiągnęła średnią 5,44 i wzorowe zachowanie. Otrzymała również pochwałę na apelu oraz szkolne stypendium naukowe za wzorowe zachowanie, pracę w samorządzie szkolnym i pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły, a także reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Jest laureatką ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z matematyki „Olimpus”. Zajęła 12 miejsce w sesji wiosennej w 2015 r. Jest też finalistką Międzygminnego konkursu J. Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych „Bożkowskie Potyczki Językowe”. Honorowymi patronami tego konkursu byli: poseł do Parlamentu Europejskiego – Lidia Geringer de Oedenberg, poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, burmistrz miasta Kłodzko – Michał Piszko, wójt gminy Kłodzko – Stanisław Longawa i wójt gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska. Dostała się do finału X Powiatowego Konkursu Kultury J. Polskiego pod nazwą: „Nasza ziemia jest w słowa bogata”.

Zofia Prochot – Uczennica klasy I b Gimnazjum. Również uczennica wzorowa, udzielająca się na każdym polu aktywności klasowej i szkolnej. Posiada rozliczne zainteresowania, w tym pięknie gra na fortepianie, o czym się państwo zaraz sami przekonacie. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych. Podobnie jak Kuba Gałaszewski należy do szkolnego koła szachowego. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, w semestrze I otrzymała list pochwalny za średnią 5,08 i wzorowe zachowanie oraz pochwałę na apelu za osiągnięcia sportowe i wyjątkowe zaangażowanie w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły oraz stypendium  naukowe. Zdobyła tytuł Laureatki  w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Olipmus” z matematyki, za zajęcie 11 miejsca i tytuł  Laureatki  w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Olipmus” z historii, w której zdobyła 13 miejsce.

Maciej Bazela – Uczeń klasy II b Gimnazjum. Jest uczniem, który szczególnie wyróżnia się na tle klasy i szkoły ponieważ chętnie bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajmując wysokie lokaty. A co ważne - swoją wiedzą dzieli się z innymi. Jest inicjatorem pomocy koleżeńskiej. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Jest skromny, taktowny, i uczynny w stosunku do nauczycieli oraz koleżanek i kolegów. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, dzięki niej jest bardzo lubiany przez rówieśników. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, w semestrze I osiągnął średnią 5,63 za co otrzymał statuetkę Najlepszego Ucznia Szkoły. Jest uczniem wzorowym, otrzymał pochwały na apelu za pracę społeczną, osiągnięcia sportowe, wzorową frekwencję oraz wolontariat a także szkolne stypendium naukowe.  Laureat w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Olipmus” z matematyki, gdzie zajął 14 miejsce w sesji wiosennej w 2015 r. i 12 miejsce w sesji jesiennej 2015 r. Jest również finalistą Powiatowego Konkursu J. Niemieckiego, finalistą Międzygminnego Konkursu     J. Angielskiego pod nazwą „Bożkowskie Potyczki Językowe”.

Filip Zmonarski – Uczeń klasy I b Gimnazjum. Zdolny i ambitny bo osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, w semestrze I otrzymał pochwałę na apelu za swoje wyniki w nauce i pracę społeczną. Filip jest chłopcem wyróżniającym się dużym poczuciem humoru. Chętnie bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Swoje umiejętności naukowe potwierdził m.in. zdobywając tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie "Olympus" z matematyki gdzie zajął 15 miejsce.

STYPENDIUM SPORTOWE
Martyna Dopart - Uczennica II klasy kudowskiego Gimnazjum. Bardzo chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych oraz pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły. Sumiennie i rzetelnie wykonuje powierzone jej zadania. Często reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich akcjach charytatywnych m.in. w IX Biegu Sponsorowanym. Wzorowo zachowuje się na terenie szkoły i poza nią. Jest lubiana w gronie rówieśników. Na koniec I semestru w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęła średnią ze wszystkich przedmiotów na poziomie 5,13.
A stypendium Rady Miejskiej uzyskała za zajęcie:
1 miejsce na 100m stylem klasycznym (czas 1:29 min.)
w Zawodach Pływackich Puchar Lata w Bielawie w 2015 r. (czas 0:41 sek.)
2 miejsce na 50m stylem klasycznym (czas 1:09 min.)
2 miejsce na 50m stylem dowolnym (czas 0:31 sek.)
3 miejsce na 50 m stylem klasycznym
2 miejsce w zawodach pływackich w Nachodzi o Pohar Jiraskova Kraje a Podkarkonosi.
3 miejsce w VII Międzynarodowych Zawodach Pływackich Świdnicka Gwiazdka – na 50m stylem klasycznym uzyskała czas 0:40 sek.
3 miejsce w VIII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w Świebodzicach – na dystansie 50m stylem klasycznym uzyskała czas 41 sek.
3 miejsce w V Międzynarodowym Mitingu Pływackim w Oleśnicy
na 200m stylem zmiennym uzyskała czas 2:49 min.

Rafał Barszczowski – Jest zawodnikiem klubu sportowego MITUTOYO AZS WRATISLAVIA. Pod opieką pani Pauliny Hebisz trenuje kolarstwo górskie. Jest po egzaminach maturalnych, oczekuje na wyniki, trenuje oraz przygotowuje się do testów w głównej szkole Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i w Krakowie. W tym roku skupił się na przygotowaniach do matury. Presja związana z egzaminem dojrzałości nie pozwoliła mu do końca skupić się na treningach, tak jak to bywało w ubiegłych latach. Przepracował solidnie całą zimę, okres przygotowawczy wpłynął na niego pozytywnie, co udowodnił na pierwszych zawodach w tym sezonie w Bardzie. Fakt, że pojawiła się kontuzja spowodował długi okres niedyspozycji. Kontuzja rozbiła cały cykl przygotowawczy, a badania przeprowadzane na AWF we Wrocławiu wskazywały na dobrą dyspozycję i świetną wydolność. Aktualnie pod opieką Pauliny Hebisz pracuje nad powrotem do formy, do ścigania się na wysokim poziome. Jednak powrót do takiej dyspozycji jaką posiadał wcześniej nie jest prosty. Rozważa przeniesienie do ekipy z Czeskiej Republiki, gdyż współpraca i kontakt z zawodnikami z Czech, którzy w kolarstwie są lepiej rozwinięci, wyszło by mu na dobre, również dlatego, że częściej startowałby na arenie międzynarodowej. Jest młodym i bardzo zaangażowanym zawodnikiem, stara się ciężką pracą poprawić swoje możliwości, a badania wydolnościowe wskazują, że ma je ogromne. Trzeba zaznaczyć, że swoją ciężką pracą zdobył 1 miejsce w klasyfikacji generalnej, mimo kilku kontuzji, w cyklu największych imprez kolarskich w Polsce Bike Maraton w 2015 r. Oprócz tego, że reprezentuje barwy klubu AZS Politechnika Wrocławska, na swoim stroju posiada również herb miasta Kudowa-Zdrój, bierze także udział w zawodach MTB, które odbywają się na terenie miasta, zajmując najwyższe pozycje.
W klasyfikacji generalnej w BIKE MARATON zajął 1 miejsce.

Jakub Curyło – Ciężko pracuje na swoją pozycję już od 6 lat. Zaczął trenować w drugiej klasie szkoły podstawowej. Treningi odbywa 4 razy w tygodniu, w środy trenuje na sali gimnastycznej. Dzięki temu zakwalifikował się do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Dolnego Śląska w pływaniu na rok 2016 r.
A oprócz tego: W International Swimming Meeting w Świdnicy zajął 2 miejsce w konkurencji 50 m w stylu dowolnym – uzyskał czas 0:28 sek.
2 miejsce w V Międzynarodowym Mitingu Pływackim na 100 m w stylu grzbietowym – uzyskał czas 1:13 min.
1 miejsce na 50 m w stylu grzbietowym (czas 0:34 sek.) w zawodach w Jeleniej Górze
1 miejsce na 50 m stylem dowolnym w tych samych zawodach
1 miejsce na 100 m stylem grzbietowym w Zawodach Pływackich Puchar Lata w 2015 r. w Bielawie.

Marta Paździorko -    Uczennica Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju gdzie dyrektorem jest p. Renata Brodziak, wychowawca Damian Baczmański a trener Bogusław Hacuś. W wieku 12 postanowiła zmienić szkołę na dusznicką, głównie ze względu na swoje zainteresowania biathlonem. Jest uczennicą dobrą, osiąga średnią powyżej 4, posiada umysł ścisły, szczególnie zdolności matematyczne. Regularnie startuje w Pucharze Polski w biathlonie w kategorii młodzik. W marcu tego roku  dwa razy zajęła 10 miejsce w biegu indywidualnym i biegu sprinterskim. Były to najlepsze wyniki spośród uczestników z Dusznik-Zdroju. Warto podkreślić, że  trenuje ten sport na poważnie od dwóch lat, a w ostatnim czasie poczyniła ogromne postępy. Obecnie traci do najlepszych uczestników około 2 min. A wcześniej były to 7 – 10 min. Stypendium Rady Miejskiej otrzymała za udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biathlonie. Zawody miały miejsce w Szklarskiej Porębie. Martyna zdobyła:
1 miejsce w konkurencji bieg sprinterski i
3 miejsce w biegu indywidualnym.

Szymon Kostusiak – Uczeń klasy V szkoły podstawowej, bardzo dobry uczeń, aktywny, uczynny i ogólnie bardzo lubiany przez grupę. Członek ULKS „Wodny Świat”. Zajął 2 miejsce w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików – na 50 m w stylu motylkowym uzyskał czas 0:35 min. Zawody odbyły się w Nowej Rudzie w maju ubiegłego roku, 3 miejsce w tych samych zawodach na 100 m w stylu  dowolnym – uzyskał czas 1:12 min.

Lucjan Kowalczyk – Młody zawodnik ULKS „Opal” z ogromnymi perspektywami.
Zajął:
1 miejsce drużynowo w X Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki
1 miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa
III miejsce w XIX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

Marcelina Dopart – Przewodnicząca Rady przypominała co o Marcelinie mówiła w ubiegłym roku: 12-letnia Zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Wodny Świat". Jej trenerem jest pan Jan Chryczyk. Trenuje 6 x w tygodniu po 1,5h dziennie. Uważana jest za najlepszą zawodniczkę Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Wodny Świat". Warto podkreślić, że jej głównymi sponsorami są jej to rodzice. Zmieniło się to, że obecnie chodzi do klasy VI i ma 13 lat i jest najlepszą zawodniczką ULKS "Wodny Świat".
Zakwalifikowała się do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Dolnego Śląska w pływaniu na rok 2016. A dlaczego?
W Ogólnopolskich Zawodach Pływackich „Hutnik 2015” uzyskała:
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym (czas 0:33 sek.)
1 miejsce w konkurencji 100m stylem dowolnym (czas 1:07 min.)
1 miejsce w konkurencji 100m stylem zmiennym (czas 1:18 min.)
3 miejsce w konkurencji 100m stylem grzbietowym (czas 1:19 min.)
W Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików w 2015 r. lat 12 zdobyła:
1 miejsce w wyścigu na dystansie 100m w stylem dowolnym z czasem 1:06 min.
2 miejsce w wyścigu na dystansie 100m w stylem motylkowym z czasem 1:16 min.
2 miejsce w wyścigu na dystansie 200m w stylem zmiennym z czasem 2:49 min.
2 miejsce w wyścigu na dystansie 400m w stylem dowolnym z czasem 5:26 min.
W Grand Prix o Puchar Regionów Miast Partnerskich Opole 2015 uzyskała:
3 miejsce w konkurencji 100m stylem motylkowym z czasem 1:16 min.
W Zawodach Pływackich Puchar Lata 2015 w Bielawie zdobyła:
1 miejsce w konkurencji 100m stylem dowolnym z czasem 1:08 min.
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z czasem 0:33 sek.
2 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym z czasem 0:30 sek.
3 miejsce w konkurencji 100m stylem zmiennym z czasem 1:18 min.
W XII Mistrzostwach Zagłębia Miedziowego w Legnicy:
konkurencji 50m stylem motylkowym zdobyła 1 miejsce z wynikiem 0:34 sek.
konkurencji 100m stylem klasycznym zdobyła 1 miejsce z wynikiem 1:23 min.
konkurencji 200m stylem zmiennym zdobyła 1 miejsce z wynikiem 2:48 min.
konkurencji 100m stylem dowolnym zdobyła 2 miejsce z wynikiem 1:09 min.
W Ogólnopolskich Zawodach Pływackich „Barbórka 2015” zdobyła:
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z wynikiem 0:32 sek.
1 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym z wynikiem 0:30 sek.
1 miejsce w konkurencji 100m stylem klasycznym z wynikiem 1:25 min.
2 miejsce w konkurencji 100m stylem dowolnym z wynikiem 1:06 min.
W 2015 r. Marcelina brała także udział w zawodach o Karkonoski Puchar Sprintu. Zawody odbyły się w Jeleniej Górze. Zdobyła wówczas:
1 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym z czasem 0:32 sek.
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z czasem 0:34 sek.
1 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym z czasem 0:30 sek.
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z czasem 0:33 sek.
W zawodach w Nachodzie o Pohar Jiraskova Kraje a Podkarkonosi Marcelina uzyskała:
1 miejsce na 100m stylem dowolnym z czasem 1:09 min.
1 miejsce na 200m stylem dowolnym z czasem 2:46 min.
2 miejsce na 100m stylem motylkowym z czasem 1:18 min.
W Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej Dzieci 11/12 lat strefa wrocławska zajęła 2 miejsce w konkurencji 200m stylem zmiennym z czasem 2:46 min.
W Zimowych Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego uzyskała:
1 miejsce na 100m w stylu motylkowym z czasem 1:17 min. w kat. młodzik
1 miejsce na 50m w stylu motylkowym z czasem 0:33 sek. w kat. młodzik
3 miejsce na 100m stylem zmiennym z czasem 1:16 min.
3 miejsce na 200m stylem zmiennym z czasem 2:41 min. w kategorii 13 lat
3 miejsce na 100m stylem motylkowym z czasem 1:14 min. w kat. 13 lat
Na koniec ubiegłego roku wzięła jeszcze udział w VII Międzynarodowych Zawodach Pływackich Świdnicka Gwiazdka 2015 i uzyskała wówczas:
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z wynikiem 0:33 sek.
2 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym z wynikiem 0:31 sek.
W zawodach w Trutnowie, które odbyły się w lutym bieżącego roku uzyskała:
1 miejsce w stylu motylkowym z czasem 0:33 sek.
W I Edycji Klas VI XXX Dolnośląskiej Ligii Pływackiej Szkół Podstawowych zdobyła:
1 miejsce w konkurencji 100m stylem motylkowym z czasem 1:17min.
2 miejsce w konkurencji 50m stylem klasycznym z czasem 0:38 sek.
A w II Edycji tych samych zawodów, które odbyły się w marcu tego roku w Świdnicy zdobyła:
1 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z czasem 0:33 sek.
3 miejsce w konkurencji 200m stylem dowolnym z czasem 2:24 min.
W III Edycji tych zawodów w kwietniu obecnego roku uzyskała:
2 miejsce w konkurencji 200m stylem klasycznym z czasem 2:58 min.
4 miejsce w konkurencji 50m stylem grzbietowym z czasem 0:34 sek.
W VIII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w 2016 r. zdobyła:
1 miejsce na dystansie 100m stylem motylkowym z czasem 1:12 min. w kategorii wiekowej 13 lat
1 miejsce na dystansie 50m stylem motylkowym z czasem 0:31 sek. w tej samej kat.
1 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym z czasem 0:29 sek.
W V Międzynarodowym Mitingu Pływackim w Oleśnicy w 2016 r. uzyskała:
1 miejsce w konkurencji 100m stylem dowolnym z czasem 1:03 min. w kat. dziewcząt
2 miejsce w konkurencji 50m stylem motylkowym z czasem 0:32 sek.
2 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym z czasem 0:29 sek.
2 miejsce w konkurencji 100m stylem motylkowym z czasem 1:13 min.

Ad.3)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXI/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 12:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.06.2016 12:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 28