PROTOKÓŁ NR XX/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 maja 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1850

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja Rady Miejskiej będzie nagrywana. Następnie przywitała radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVIII/16 z dnia 17.03.2016 r. i nr XIX/16 z dnia 26.04.2016 r.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
•    udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
•    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa –Zdrój dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej,
•    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa –Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju,
•    zmiany uchwały nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad  korzystania z tych przystanków,  
•    zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 1 w Kudowie-Zdroju,
•    uchylenia uchwały nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmieniająca uchwałę nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju
z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom,
•    rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
•     rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2016 r.,
•    utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu,
•    ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie – Zdroju,
•    ustalenia Statutu Przedszkola w Kudowie – Zdroju,
•    ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju w zakresie wprowadzenia rejestru zawieranych umów.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
6.    Wolne wnioski – zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z pkt. 4 porządku obrad projektów uchwał w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie – Zdroju i   ustalenia Statutu Przedszkola w Kudowie – Zdroju oraz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój – w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie  „1) podziału nieruchomości – w wysokości 15%”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie – Zdroju.
Przy obecności 15 radnych sali głosowano następująco:

za było                    -  15 radnych
przeciw było          -    0 radnych
wstrzymało  się     -     0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wniosek o  wycofanie z pkt.  4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kudowie – Zdroju przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Przedszkola w Kudowie – Zdroju.
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:

za było                    -  15 radnych
przeciw było          -    0 radnych
wstrzymało  się     -     0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wniosek o  wycofanie z pkt.  4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Przedszkola w Kudowie – Zdroju przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgłoszona przez Burmistrza Miasta autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  zostanie wprowadzona w trakcie dyskusji nad projektem uchwały.  

Radny B.Buksak zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad Oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie objęcia rejestrem umów, umów zawartych począwszy od 1 września 2010 roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego B.Buksaka  w sprawie wprowadzenia do pkt. 4 porządku obrad Oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie objęcia rejestrem umów, umów zawartych począwszy od 1 września 2010 roku.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -  11 radnych
przeciw było          -    0 radnych
wstrzymało  się     -    4 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz ,M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, M.Kieca, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wniosek o  wprowadzenie w pkt.  4 porządku obrad projektu Oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie objęcia rejestrem umów, umów zawartych począwszy od 1 września 2010 roku przyjęto większością głosów.

Przewodnicząca Rady w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej  zgłosiła wniosek o wprowadzenie w pkt.4 projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.  Klub Radnych „Nasza Kudowa”, którego przewodniczącym jest radny B.Buksak nie ma swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w pkt.4 projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.  
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -    9 radnych
przeciw było          -    3 radnych
wstrzymało  się     -    3 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, M.Kieca, M.Midor - Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, E.Marecka-Szydło, A.Mróz.
Wstrzymali się radni: J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Olejarz.
Wniosek o  wprowadzenie w pkt.  4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  przyjęto większością głosów.

Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która w związku ze zgłoszonym przez Przewodniczącą Rady projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, zwróciła się  z pytaniem czym jest to uwarunkowane, z czego to wynika. Wg niej Przewodnicząca Rady próbuje zmusić Klub Radnych „Nasza Kudowa” do delegowania swojego przedstawiciela do Komisji  Rewizyjnej. Radna poprosiła o powołanie się na podstawę prawną i przedstawienie jej zebranym. Przedstawiciela do  Komisji Rewizyjnej powinien zgłosić Klub Radnych. W tej chwili takiej woli ze strony Klubu nie ma. Dlaczego o tym  ma decydować większość, pewnie usłyszy kolejny raz, że  mamy demokrację, mamy większość i możemy to zrobić. Wydaje się, że jest to nie w porządku i niezasadne.  Oczekuje wyjaśnienia w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady   poinformowała, że w Statucie Gminy zapisane jest, że komisja rewizyjna winna składać się z 5 członków. Od pewnego  czasu w skład komisji rewizyjnej wchodzi 4 radnych. W związku z tym stojąc na straży prawa uważa, że  skład komisji rewizyjnej powinien być uzupełniony jak najszybciej. Stąd też jej propozycja zmiany do porządku obrad.
Radny B.Buksak stwierdził, że według posiadanej przez niego wiedzy Statut Gminy nie określa terminu powołania przez  Radę Miasta  osoby na  wakujące miejsce w komisji rewizyjnej. Uważa, że propozycja Przewodniczącej Rady jest bezzasadna.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że  przede wszystkim stoi na gruncie przestrzegania prawa i wychodzi z założenia, że skoro Klub Radnych „Nasza Kudowa” liczy 3 członków to jeden z nich powinien być przedstawicielem Klubu w komisji rewizyjnej. Nie rozumie dlaczego Rada ma czekać z uzupełnieniem składu komisji.
Radny B.Buksak w odpowiedzi na przedstawione  sugestie stwierdził, że szanuje Jej prerogatywę jako Przewodniczącej Rady Miasta, ale te prerogatywy nie dają Jej legitymacji do ingerowania w wewnętrzną pracę  Klubu Radnych. Stąd też skoro Statut Gminy nie określa terminu, w którym Klub musi wytypować kandydata do składu komisji rewizyjnej  to znaczy, że Klub ma czas nieokreślony na zajęcie stanowiska w tej sprawie.  Ponadto stwierdził, że to Przewodnicząca Rady i Jej koleżanki i koledzy doprowadzili do tego, że z komisji rewizyjnej w imię zasad demokracji,  została usunięta radna J.Fabrycka. Klub Radnych cały czas zastanawia się,   kto spośród członków Klubu będzie najlepszym kandydatem do komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że żałuje, że nie usłyszała tych argumentów przed wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad. Niemniej jednak  będzie stała na stanowisku, że jest już najwyższy czas, aby uzupełnić skład komisji rewizyjnej. Ponadto osobą desygnowaną przez Klub Radnych „Nasza Kudowa” nie musi być członek Klubu, może to  być inna osoba, której Klub da swój mandat.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła  dyskusję nad  porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XVIII/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17.03.2016r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XIX/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26.04.2016r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.    

Głos zabrała Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się w następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu,
2)    w załączniku nr 2  do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dla                               przedsięwzięcia pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie   rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego  im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” poprawiono limit wydatków dla 2018 roku: było – 29.548 zł powinno być 29.549 zł.
Limit zobowiązań nie uległ zmianie.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została  przyjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu  dochodów i wydatków  o  kwotę 10.000,00 zł.
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r. :
Dochody:
    dział 010 – wprowadza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinasowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.
Wydatki:
    dział 010 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na remonty melioracji szczegółowych na terenie gminy w części finansowanej przez Województwo Dolnośląskie,
    dział 600 – zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja ul. Buczka na odcinku od wjazdu na 17 ha do ul. Nad Potokiem” ( zmniejszenie poprzetargowe),
    dział 900 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie) w związku z koniecznością wykonania opinii dendrologicznych 2 pomników przyrody w Parku Zdrojowym. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” w związku z planowanym zakupem 5 szt. słupów oświetlenia solarnego na ul. Bluszczowej na tzw. 17 ha.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                      -      15 radnych
przeciw było             -       0 radnych
wstrzymało się         -       0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,  W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E. Marecka-Szydło, M.Midor-Burak,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój    

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Burmistrz Miasta  zgłosił autopoprawkę do w/w projektu uchwały. Proponuje, aby  w § 1 pkt. 1 o treści   „1) podziału nieruchomości – w wysokości 30%” otrzymał brzmienie  „1) podziału nieruchomości – w wysokości 15%”.

Skarbnik Gminy przedstawiła radnym informację dot. kształtowania się opłaty adiacenckiej  na terenie sąsiednich gminy. Stawki opłaty  adiacenckiej z tytułu podziału  nieruchomości kształtują się od 0,01% do 30%, natomiast z tytułu uzbrojenia  terenu (wybudowania infrastruktury  technicznej)  od 1% do 50%.  Jeżeli chodzi o dochody gminy z tytułu opłaty adiacenckiej można szacować, że będzie to kwota od 15.000 zł do 30.000 zł. W 2014 roku podziałów nieruchomości było 10, w 2015 r. – 7.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem dlaczego stawki opłaty adciacenckiej zostały zmniejszone z 50% do 1%?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała Rady Miejskiej z 1999 r.  zakładała 50% stawkę opłaty adiacenkciej.   Opłata ta  przez poprzednie lata nie była zastosowana. Dotychczas obowiązująca uchwała ustalała jedną stawkę procentową w wysokości 50% dla wzrostu wartości nieruchomości powstałych po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Celem przyjęcia projektu uchwały jest zmniejszenie stawek opłaty adiacenckiej dla  wzrostu wartości nieruchomości powstałych po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi z 50 % do 1% oraz wprowadzenie stawki opłaty dla wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 15% .
Radna M.Midor-Burak podziękowała Burmistrzowi Miasta za zgłoszenie w/w autopoprawki oraz zgłosiła wniosek, aby w § 1 pkt. 1 otrzymał brzmienie  „1) podziału nieruchomości – w wysokości 10%” natomiast punkty 2,3,4 ująć jako pkt. 2 w brzmieniu „2) od infrastruktury technicznej – w wysokości 5%”.
Radna A.Mróz zaproponowała, aby pozostawić  tę uchwałę w przedstawionej radnym formie i po roku przyjrzeć się tej sprawie, zobaczyć jaki będzie rząd wpływów z tego tytułu i zastanowić się, czy jest potrzeba zmiany uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, że  każda decyzja musi być poprzedzona wyceną,  zarówno podział, jak i budowa infrastruktury. Jednorazowe oszacowania wzrostu wartości nieruchomości będzie to kwota od 300 do 400 zł.
Radna M.Midor-Burak podtrzymała swoje stanowisko w sprawie stawek opłaty adiacenckiej.
Radny W.Gucz poparł propozycję radnej A.Mróz.
Radny M.Turoń stwierdził, że przychyla się do propozycji radnej M.Midor-Burak ponieważ będzie to obciążenie dla mieszkańców gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawkę do w/w projektu uchwały zgłoszoną przez Burmistrza Miasta, który proponuje, aby  w § 1 pkt. 1 o treści   „1) podziału nieruchomości – w wysokości 30%” otrzymał brzmienie  „1) podziału nieruchomości – w wysokości 15%”.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                      -      10 radnych
przeciw było             -       5 radnych
wstrzymało się         -       0 radnych

Za przyjęciem autopoprawki  głosowali radni: B.Buksak,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E. Marecka-Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, T.Żulińska
Autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza Miasta   została przyjęta większością głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor-Burak aby połączyć punkty 2,3,4 i  ująć je jako pkt. 2 w brzmieniu „2) od infrastruktury technicznej – w wysokości 5%”.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                      -       4 radnych
przeciw było             -     11 radnych
wstrzymało się         -       0 radnych

Za przyjęciem autopoprawki  głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Turoń, B.Ziemianek.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E. Marecka-Szydło,  M.Midor-Burak,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga,  T.Żulińska
W  związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor-Burak aby w § 1 pkt. 1 otrzymał brzmienie  „1) podziału nieruchomości – w wysokości 10%”.
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:

za było                      -       8 radnych
przeciw było             -      7 radnych
wstrzymało się         -       0 radnych

Za przyjęciem autopoprawki  głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, M.Turoń, T.Szełęga,  B.Ziemianek. T.Żulińska
Przeciw głosowali radni: B.Buksak,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E. Marecka-Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz.
W  związku z powyższym w/w wniosek został przyjęty.

Radna M.Midor-Burak w związku z tym, że było do przegłosowania kilka poprawek, wprowadził się chaos w głosowaniu i część radnych zagłosowało nie tak jak chcieli  zgłosiła wniosek o reasumpcję całego głosowania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor-Burak o reasumpcję  głosowania.
Przy obecności 15 radnych na sali za przyjęciem w/w wniosku  głosowało  5 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnej M.Midor-Burak nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały z uwzględnieniem zapisu w § 1 pkt. 1 w  brzmieniu  „1) podziału nieruchomości – w wysokości 10%”. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -         8 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        7 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój    została  przyjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.
Głos zabrała Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała,  że zgodnie z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie w jakim realizacja tego zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego tomografu komputerowego, w związku z awarią dotychczasowego i nieopłacalnością jego naprawy.  Koszt zakupu w/w sprzętu to kwota ok. 1.000.000,00 złotych. Aparat służyć będzie nie tylko pacjentom hospitalizowanym, ale także do prowadzenia badań ambulatoryjnych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego, w tym dla mieszkańców Kudowy – Zdroju.
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa –Zdrój dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej.

Głos zabrała Pani U.Karpowicz, która poinformowała zebranych, że w/w projekt uchwały oraz projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa –Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej jest wyrazem konsekwentnie prowadzonej polityki przestrzennej na terenie gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta z 1996 r. sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych, jest aktualizowany dla poszczególnych obszarów miasta. Pani U.Karpowicz przedstawiła zebranym prezentację dot. przebiegu  granic  obszaru objętego opracowywanymi planami. Konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa–Zdrój dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej wynika z ustawy uzdrowiskowej oraz uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem, czy plan  zagospodarowania dla strefy A jest konieczny ze względu na określenie strefy  A,  czy ze względu  na weryfikację.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że  strefa A uzdrowiska jest określona. Przebieg granicy strefy A został ustalony na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2006 – 2008 i przy sporządzeniu operatu uzdrowiskowego. Wówczas były wyliczone i ustalone wskaźniki powierzchni terenów zielonych, które muszą być spełnione dla strefy A tj. 75%. Stąd też Góra Parkowa i te tereny zielone w strefie A. Ponadto należało  objąć granicą strefy A wszystkie obiekty, które są  obiektami lecznictwa uzdrowiskowego tj. Park Zdrojowy, staw zdrojowy, pijalnia, zakłady przyrodolecznicze i sanatoria. Natomiast należało na tyle optymalnie przeprowadzić granice strefy A, aby wyłączyć z niej maksymalną ilość  zabudowy mieszkaniowej. Ustawa uzdrowiskowa wręcz zabrania wprowadzania zabudowy mieszkaniowej w strefie A i ogranicza możliwość zmian w tej, która już jest.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem, czy przystąpienie do  sporządzenia planu dla obszaru ulic Głowna, Fabryczna, Łąkowa jest niezbędne do koncepcji układu komunikacyjnego. Czy są jakieś koncepcje gminne dot. układu komunikacyjnego.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że  na ten moment nie zostały  opracowane koncepcje z tego względu, że  w obowiązującym obecnie planie jest zapis  mówiący, że należy opracować studium koncepcji komunikacji dla  całego terenu i dopiero na tej podstawie ustalać przebieg sieci drogowej, która umożliwiłaby uruchomienie tego terenu pod  inwestycje.
Radny M.Turoń poinformował, że kilka pensjonatów znajdujących się np. przy ul. Lubelskiej chciało być włączonych do strefy A uzdrowiska. Radny zwrócił się z pytaniem, czy istnieje taka możliwość, czy jest możliwość skorygowania tych granic,  na jakim etapie można to zrobić?
Pani U.Karpowicz  poinformowała, że na etapie opracowania planu miejscowego nie ma możliwości korygowania przebiegu granicy strefy A, ponieważ są to dwie zupełnie różne podstawy prawne (różne ustawy), które mówią o ustaleniu granic strefy A i o procedurze uchwalania planu miejscowego. Zmiana przebiegu granicy strefy A jest to bardzo długa procedura  wymagająca zmiany operatu uzdrowiska, przeprowadzenia badań, analizy powierzchni.
M.Kieca zwrócił się z pytaniem, z którego roku jest plan miejscowy, który obejmuje strefę A uzdrowiska oraz czy granica ta od tego casu się nie zmieniła.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że plan obowiązuje od 1996 r. Granica strefy A od tego czasu zmieniała się. Pierwsza granica została  ustalona w latach sześćdziesiątych, kolejna  zmiana   nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych. Po wprowadzeniu nowej ustawy uzdrowiskowej w 2005 r.  i dosyć sporych wymagań odnośnie strefy A,  został ustalony obowiązujący  przebieg granic tej strefy w 2008 r. w statucie uzdrowiska na podstawie operatu uzdrowiskowego.  Plan miejscowy obowiązuje od 1996 r., ale trzeba zadawać sobie sprawę, że od tego czasu zmieniały się przepisy.  Nasz plan obowiązuje, nikt go nie uchylił, nikt nie powiedział, że jest nieważny. Pomimo tego, że zmieniły się przepisy, pojawiły się nowe okoliczności, jako dokument prawny on jest  i obowiązuje. Tak samo w  przypadku uzdrowiska, zmieniła się w 2005 r. ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, nałożyła nowe wymogi i nałożyła obowiązek korekty przyjętych wcześniej granic stref ochrony uzdrowiskowej. Ta korekta została wprowadzona w 2008 r. Od tamtej pory nie zmieniano planu zagospodarowania dla tego obszaru. W związku z tym opracowywany jest plan miejscowy w granicach ustalonych w 2008 r.    

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E. Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa –Zdrój dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej została  przyjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa–Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa –Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju została  przyjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad  korzystania z tych przystanków

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że w/w projekt uchwały szczegółowo omówiła pani D.Dąbrowska  na wspólnym posiedzeniu komisji. Projekt uchwały ma charakter porządkujący. Wykaz 4 przystanków na drogach gminnych, który jest załącznikiem do uchwały  nie ulega  zmianie, zmianie natomiast ulega  numeracja przystanków. Jest to wymóg wynikający z  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad  korzystania z tych przystanków została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 1 w Kudowie-Zdroju

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że w/w projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Projekt uchwały jest konsekwencją podjętej już przez Radę Miejską uchwały, gdzie wyrażono zgodę na 10 letnią umowę dzierżawy gruntu pod  garażami wybudowanymi ze środków własnych przy nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej 1. Dzierżawcy wystąpili z wnioskiem o  sprzedaż gruntu pod garażami w drodze bezprzetargowej. Takie możliwości prawne stwarza ustawa o gospodarce nieruchomościami.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 1 w Kudowie-Zdroju została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że projekt uchwały dotyczy uchylenia w całości uchwały nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa–Zdrój. Konieczność uchylenia w/w uchwały zaistniała w toku kontroli prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
W świetle ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych przepis o  gospodarce  nieruchomościami nie upoważnia rady gminy do uchwalenia aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Zgodnie z w/w ustawą każdorazowe zwolnienie z trybu przetargowego wymaga uchwały rady gminy i nie może być uregulowane w sposób ogólny. Każde zwolnienie dotyczy konkretnego przypadku i okoliczności wskazujących na możliwość skorzystania z wyjątku, jakim jest zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własności gminy Kudowa–Zdrój powinna dotyczyć konkretnie oznaczonej nieruchomości lub wskazywać podmiot i rzecz, któremu następuje zbycie tej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom  

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom. Zmiana polega na uchyleniu §2 tej uchwały, która stanowi, że „Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Kudowa-Zdrój gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.” Konieczność uchylenia §2 w/w uchwały zaistniała w toku kontroli prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami każdorazowe zwolnienie z trybu przetargowego wymaga uchwały rady gminy i nie może być uregulowane w sposób ogólny. Każde zwolnienie dotyczy konkretnego przypadku i okoliczności wskazujących na możliwość skorzystania z wyjątku, jakim jest zbywanie danej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  zmieniająca uchwałę nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie–Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwy w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie  do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.
W.Mrozek – radca prawny poinformował, że celowość wprowadzenie w/w projektu uchwały wynika z wielokrotnie słyszanych na sesjach Rady Miejskiej postulatów, aby radni wiedzieli o wszelkich decyzjach organu nadzoru, które dotyczą aktów  wydawanych przez Radę Miejską. Jeśli organy nadzoru wydają tego rodzaju rozstrzygnięcia bądź skargi są one kierowane do Rady Miejskiej. W kwestii  stanowiska do aktów nadzorczych władną jest tylko wypowiedzieć się Rada Miejska. Dlatego też każde rozstrzygnięcie, bez względu na to czy będzie zasadne czy nie, wymaga podjęcia stosownego projektu uchwały. W przedmiocie rozstrzygnięcia Rada Miejska powinna zająć stanowisko. W przypadku  rozstrzygnięć nadzorczych  jedynym sposobem wypowiedzi jest decyzja, czy Rada się z nim zgadza czy nie, a to oznacza, czy skarga do Sądu  Administracyjnego zostanie wniesiona czy nie.  Poinformował, że jest w trakcie  przygotowania procedury  rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa, skarg na burmistrza, skarg do Sądu Administracyjnego  by regulacje na ten temat znajdowały się w Statucie Gminy.   
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem, czy planuje się wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W.Mrozek – radca prawny poinformował, że nie. Ewentualna skarga jest sporządzana  po  podjęciu przez Radę Miejską decyzji o jej wniesieniu. W przypadku  otrzymanego rozstrzygnięcia  stwierdzającego nieważność § 3 we fragmencie „w szczególności”, §3 pkt 8 tiret pierwsze we fragmencie: „oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń z innych należności” oraz §3 pkt 9 uchwały Nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Kudowa–Zdrój zgadza się z jego treścią.
Przewodnicząca Rady   poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie  do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
W związku z powyższym w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Głos zabrał W.Mrozek – radca prawny, który  poinformował, że od strony  prawnej nie jest w stanie ustosunkować się do  zarzutów sformułowanych w w/w wezwaniu, ponieważ one nie są skonkretyzowane.  Gdyby wnoszący wezwanie wprost wskazali, które konkretnie w ich  ocenie postanowienia tych regulacji zostały naruszone przez  plan zagospodarowania przestrzennego miasta, wówczas  mógłby wyjaśnić czy  nastąpiło naruszenie prawa czy nie. Nie może być  tak, że w/w wezwanie uruchamia procedurę badania całości aktu pod względem jego zgodności z regulacjami, które zostały wymienione. Jeśli wezwanie nie zostanie uwzględnione przez Radę Miejską, a wnioskodawcy zdecydują się na złożenie skargi do WSA na uchwałę Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju, wówczas będą musieli doprecyzować konkretne zarzuty niezgodności postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  z danym przepisem ustawy, który zostanie powołany w wezwaniu czy też skardze.  WSA tak, jak i Rada Miejska, nie będzie na kanwie ogólnego zarzutu badał przepisu po przepisie. We wniesionym wezwaniu brak jest zarzutów,  jaki konkretnie przepis został naruszony przez dane  postanowienie planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto poinformował, że na etapie rozpatrywania wezwania nie ma możliwości żądania uzupełniania, doprecyzowania zarzutów.
Głos zabrała pani M.Prodeus, która stwierdziła, że reprezentuje właścicieli 6 nieruchomości płożonych przy ul. Bukowina w tym Sanatorium Orlik, którzy  stoją na straży tego miejsca. Teren, na którym znajdują się w/w nieruchomości znajduje się  między granicami Parku Narodowego Gór Stołowych. Zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego z 1996 r. i zgodnie z tym, co właściciele nieruchomości wiedzieli kupując je, sądzili, że nieruchomości leżą w otulinie Parku, który funkcjonuje na znanych nam zasadach. Nie przyszło im do głowy,  aby badać szczegółowe przepisy planu zagospodarowania przestrzennego, do czasu kiedy gmina Kudowa-Zdrój postanowiła sprzedać nieruchomości będące elementem tej przestrzeni. Te nieruchomości bezpośrednio graniczą z nieruchomościami będącymi ich własnością, użytkują drogę gruntową szerokości 2,5 m. Ponadto nowy właściciel przedstawiając swoje zamierzenia inwestycyjne, wprowadził pozostałych właścicieli nieruchomości w niepokój. W związku z tym postanowili dokonać analizy polanu zagospodarowania przestrzennego i jego zgodności z obecnie panującym prawem, z dyrektywami Unii Europejskiej, z zasadami sporządzania planu, które  nakładają na gminę pewne obowiązki. Od czasu uchwalenia planu, czyli od 20 lat zmieniło się prawie wszystko. Teren, o którym mówi ta enklawa podlega szczególnej ochronie w rozumieniu przepisów, które wg. nich obowiązują. W planie zagospodarowania zapisane jest, że mogą powstać obiekty tylko i wyłącznie na starej zabudowie historycznych fundamentów. Obiekty mogą mieć pewną określoną kubaturę i nie mogą przekraczać zużycia wody w ilości 500 l na dobę. Mieszkając tam od 10 lat można zauważyć, że  wody jest coraz mniej, a  w miesiącach letnich jest jej bardzo niewiele. Droga o szerokości  2,5 m, droga na planie ma 6 m. Nowy właściciel , który w tej chwili prowadzi wycinkę drzew i pali je w lesie, buduje obiekty, które zgodnie z planem nie mają prawa tam być. W związku z tym zwrócili się do Burmistrza Miasta z pismem w tej sprawie. Odbyły się też dwie wizje lokalne pracowników Urzędu Miasta i nadal wszystko postępuje tak, jakby niczego nie było. Jakby nie było planu zagospodarowanie, jakby nie było otuliny PNGS, jakby nie było  dyrektyw UE. Pani M.Prodeus poinformowała zebranych, że zawiadomiła Wojewodę Dolnośląskiego o błędach w planie z 1996r., o niewyznaczeniu wzdłuż granic PNGS otuliny, o odrzuceniu propozycji PNGS o zadbanie o tę przestrzeń. Być może Wojewoda zaskarży uchwałę. Jeżeli wezwanie zostanie przez Radę odrzucone, to skierują sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Stwierdziła, że w nawiązaniu do tego co powiedział radca prawny, owszem można wskazać przepisy ustawy o ochronie środowiska, które nakazują wyznaczenie otuliny. Plan z 1996 r. jest bardzo duży, obejmuje całą Kudowę. Mapy są w małej skali i trudno podjąć jakąkolwiek wiedzę przy analizie załącznika graficznego. Brakuje również legendy i trudno go odczytać. Nie rozumie jak można pozwolić, aby zniszczyć takie miejsce.
Radny D.Kandefer stwierdził, że każdy kto chce cokolwiek zrobić w otulinie musi mieć uzgodnienie Parku Narodowego Gór Stołowych.
Pani M.Prodeus stwierdziła, że inwestor, który kupił od gminy nieruchomości, stawia obiekty nie pytając nikogo o zgodę.  
Radni stwierdzili, że aby budować trzeba mieć zgodę Starostwa Powiatowego.
 Pani M.Prodeus poinformowała, że powiadomiła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o samowoli budowlanej. Zwróciła się również z prośbą o nadzór do Wojewódzkiego  Inspektora Nadzoru Budowlanego. Trzema pismami powiadomiła Burmistrza Miasta o stanie sprawy.  Na  pisma otrzymali odpowiedź, ale nie na temat. Zwróciła się do radnych z prośba o pochylenie się na tą częścią Kudowy, żeby zwrócili uwagę, że jest tam takie piękne miejsce, które warto wszystkim pokazywać.
Ponadto wracając do sprawy drogi stwierdziła, że po opadach deszczu bez samochodu terenowego tam się nie wjedzie.  Nie ma mowy o transporcie zbiorowym, czyli każdy musi tam dojechać samochodem osobowym.  Trudno sobie wyobrazić żeby na drodze o szerokości 2,5 m miną się dwa samochody nie mówiąc o tym, że przyjedzie tam ok. 20 samochodów.  Jest kilka problemów, które pokazują, że obawy osób, które reprezentuje, są uzasadnione.  
Ponadto pani M.Prodeus stwierdziła, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż plan. Funkcją wymienioną na pierwszym miejscu w uchwale jest przeznaczenie podstawowe terenu - inne są warunkowe, w zależności od tego jakie są pozostałe elementy możliwości planu. Dlatego też zwrócili się do radnych, aby się nad tym problemem zastanowili. Droga jest całkiem gdzie indziej, wody nie ma, otulina niewyznaczona. Zapis planu mówi – ustalenia dotyczące  infrastruktury technicznej i komunikacji, woda z istniejącego cieku, dojazd od drogi lokalnej w Bukowinie. Drogi lokalnej  w Bukowinie po prostu nie ma.  W planie droga ma 6 m.
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która stwierdziła, że plan jest wykonany w skali  1:5000. Jest bardzo łatwo o to, żeby go źle odczytać. Jeśli chodzi o drogę, która jest ustalona w planie miejscowym nie jest to droga, które jest drogą istniejącą. Często drogi są wyznaczane w liniach rozgraniczających po drogach istniejących,  po ich  śladach jako utrwalenie ich przebiegu.  Natomiast jeżeli jest to droga  projektowana, to nie oznacza to, że ona już istnieje. Działka drogowa, o której mówiła pani M.Prodeus nie ma 2,5 m, ma więcej szerokości. Natomiast została ona przez niektórych właścicieli nieruchomości w skuteczny sposób zagospodarowana.
Pani M.Prodeus zwróciła się z prośbą o przystąpienie do opracowania planu w części Bukowiny,  o sprawdzenie, czy zapisy planu spełniają wszystkie parametry unijnych dyrektyw, czy wprowadzają Naturę 2000, czy nie należałoby zaplanować dróg i komunikacji w sposób umożliwiający funkcjonowanie mieszkańcom. Nie oczekuje, że cały plan zostanie naprawiony. Oczekuje, aby przez nieodpowiedzialne działania nie zniszczyć tego, co tam jest.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że każdy właściciel ma prawo złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wystąpienie pani M.Prodeus można potraktować jako wniosek, który będzie analizowany w trakcie sporządzania dokumentu, który jest sporządzany raz na cztery lata w trakcie kadencji, tj. analiza  aktualności opracowań planów miejscowych. Składane przez zainteresowanych wnioski o zmianę, czy też opracowanie planu miejscowego, są w trakcie opracowywania analizy brane pod uwagę, rozpatrywane. Jeżeli okazuje  się, że są one uzasadnione, to w miarę możliwości finansowych gmina przystępuje do ich realizacji.
Radny M.Turoń stwierdził, że projekt uchwały dot. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, natomiast w/w powiedziała, że oczekuje sprawdzenia, czy obowiązujący plan spełnia różnego rodzaju parametry, kryteria. W związku z tym rodzi się pytanie, gdzie tu jest spójność?
Pani M.Prodeus stwierdziła, że mieszkaniec nie ma innego instrumentu, żeby powiedzieć, czy napisać stwierdzić, że w planie z 1996 r. są błędne zapisy, że zapisy nie są doprowadzone do zgodności z obowiązującym prawem. Jest to jedyny tryb wynikający z ustawy o samorządzie gminnym. Później jest drugi etap, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny. Napisali ponadto skargę do Wojewody Dolnośląskiego pokazując przestrzeń przepisów, które nie zostały uwzględnione w zapisach planu.
W.Mrozek – radca prawny w nawiązaniu do pytania radnego M.Turonia stwierdził, że jest ono całkowicie zasadne z tego względu, że pokazuje ono, że mieszkańcy de facto mają dwa tryby.  Jeden wnioskowy, o którym mówiła pani U.Karpowicz (złożenie wniosku o zmianę planu) oraz tryb, który uruchamia procedurę badania zgodności z prawem konkretnych postanowień z konkretnymi przepisami ustaw – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Wypowiedź pani M.Prodeus była bardzo obszerna. W wielu fragmentach zawierała ona informacje, które wg. niego powinny znaleźć się w wezwaniu np. brak otuliny PNGS.
Pani M.Prodeus poinformowała, że złożyła do Urzędu Miasta 3 pisma w tej sprawie.
 W.Mrozek – radca prawny  stwierdził, że gdyby załączyła do złożonego wezwania kopie tych pism, to wtedy można by było  zbadać konkretne postanowienia.
Głos zabrała pani U.Kaprowicz, która przedstawiła zebranym przebieg drogi na Bukowinie. Jest to rzeczywiście gruntowa droga, ma szerokość 2,5 m tak, jak się ją użytkuje. Jeżeli mówimy o szerokości w granicach drogi to jest to 5m. Ponadto stwierdziła, że droga ma szerokość 2,5 m ponieważ właściciel jednej z nieruchomości zagospodarował sobie bardzo skutecznie drogę gminną.
M.Prodeus stwierdziła, że kupując nieruchomość od osoby fizycznej, kupuje się jakiś stan faktyczny. Dopiero po okazaniu granic okazało się, że  słupek  graniczny stoi w innym miejscu niż powinien stać. Jest tam wiele niedoskonałości. Ponadto poruszyła sprawę usunięcia samowoli budowlanej przy kapliczce – ogrodzenie grotami. Jest to bardzo niebezpieczne.
Pan J.Ryzio poinformował zebranych, że po okazaniu punktów granicznych wystąpił do gminy z wnioskiem o wydzierżawienie gruntu na odcinku 2 - 3 m drogi. Ponadto stwierdził, że  gmina i radni powinni bronić tego terenu, bo jest to perełka. Według niego zabudowa zbiorowa w tym miejscu jest wielką pomyłką.
Burmistrz Miasta poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczył do sprzedaży kilka działek w obrębie Bukowina.
Pani M.Prodeus i pan J.Ryzio poinformowali, że wszystkie te nieruchomości kupuje Park Narodowy Gór Stołowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że szkoda, że wcześniej nikt nie reagował. Działka  wystawiona była do sprzedaży kilka lat temu. Na pewno była wystawiona do sprzedaży  w poprzedniej kadencji, a być może i wcześniej.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta, która stwierdziła, że jeżeli chodzi o ogrodzenie kapliczki to gmina może ewentualnie wystosować pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który jest właścicielem terenu.
Radny W.Gucz stwierdził, że w jego odczuciu podjęcie w/w uchwały należy wstrzymać do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że właścicielem terenu, na którym stoi kapliczka jest Urząd Marszałkowski. W związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy gmina ma prawo coś zrobić z ogrodzeniem kapliczki, czy trzeba się zwrócić z pismem w tej sprawie  do właściciela terenu.
Pani Sekretarz  stwierdziła, że  gmina w tej sytuacji może zwrócić się z pismem do właściciela terenu.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że popiera wniosek radnego W.Gucza. Widać, że Państwo, którzy złożyli wezwanie skłonni są iść trybem administracyjnym, czyli w konsekwencji skierują sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wydaje się, że należałoby sprawę odsunąć w czasie.
Pan J.Ryzio stwierdził, że powstało pewne nieporozumienie. Ogrodzenie przy kapliczce powstało miesiąc temu i postawił je nowy właściciel nieruchomości na Bukowinie.  
Pani Sekretarz stwierdziła, że właścicielem ternu jest Urząd Marszałkowski i gmina może skierować pismo w tej sprawie do  właściwych podmiotów.
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która stwierdziła, że podjęcie w/w uchwały daje  wnioskodawcom możliwość dalszego procedowania. Natomiast jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to sprawa będzie się odsuwała w czasie i dalej będzie niezałatwiona.  Ponadto stwierdziła, że jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego miasta z 1996 r., to już niejedna instytucja, niejeden organ łącznie z Ministerstwem Zdrowia stwierdzał, w swojej opinii, że  gmina powinna ten plan uchylić. Okazało się, że przepisy są po stronie gminy i plan nadal obowiązuje. Uważa, że plan został sporządzony zgodnie z przepisami, przeszedł odpowiednią procedurę w czasie, kiedy był uchwalany. Zgodnie z tymi przepisami, które obowiązywały na moment uchwalania, jest wszystko w porządku.  Jeżeli będziemy zarzucali, że coś jest nie tak, to można się odnieść do obecnych, aktualnych uwarunkowań i  aktualnych wymogów prawa, które pojawiły się już po wejściu tej uchwały w życie. Plan jest obowiązujący, jest zgodny z prawem i wstrzymywanie tej sprawy, tej uchwały - wstrzymywać będzie również możliwości wnioskodawców do dalszych czynności.
Radny M.Kieca rozumie obawy wnioskodawców, natomiast istotą sprawy jest podjęcie uchwały w sprawie naruszenia bądź też nie, interesu prawnego. Do uchwały nie było uzasadnienia, radni nie mieli wglądu do żadnych pism. Zwrócił się do wnioskodawców z prośbą o poinformowanie radnych jaki konkretnie interes prawny narusza uchwała z 1996 r. Jeżeli radni mają podjąć decyzję i uznać, bądź nie, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, muszą się zapoznać ze sprawą.  Radni nie znali sprawy, usłyszeli wyjaśnienia teraz. Jeżeli są trzy pisma i dotyczą naruszenia prawnego mieszkańców, to chciałby się z nimi zapoznać.
Pani M.Prodeus  poinformowała, że 24.03.2016 r. wystąpili  z prośbą, żeby powstrzymać sprzedaż działek z przeznaczeniem ich na zbiorowe hotelarstwo z uzasadnieniem, że ochrona Parku Narodowego Gór Stołowych i  wyznaczenie  otuliny jest nieadekwatne do sytuacji poprzedniego planu oraz, że nie ma wody. Pokazali władzom miasta interes polegający na tym, że widzą cel nadrzędny – ochronę otuliny PNGS oraz poinformowali organ, że nie ma wody. Na pismo nie uzyskali żadnej odpowiedzi. W związku z tym udała się do Pani Wiceburmistrz, której przekazała wszystkie niepokoje mieszkańców, z prośbą o spojrzenie na drogę, z prośbą o interwencje w sprawie ogrodzenia kapliczki, z prośbą o poinformowanie nowego właściciela nieruchomości żeby nie wypalał lasu.  Pani Wiceburmistrz obiecała interwencję i rzeczywiście przyjechała na Bukowinę. Podczas  wizji zobaczyła samowolę budowlaną, ogrodzenie kapliczki. Ponieważ nie odczuli, że władze miasta zgadzają się z nimi 23.05.2016 r. złożyli kolejne pismo do Burmistrza Miasta. W piśmie tym złożyli wnioski z prośbą o wydanie odmowy  włączenia się inwestorowi do drogi, z uwagi na jej szerokość tj. 2,5 m. Na pismo  otrzymali odpowiedź, która ją zaniepokoiła. Odpowiedź była  pouczeniem co robi Starosta. Stwierdziła, że zna prawo budowlane, wie co to jest właściwość organów. Dlatego też złożyła skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na bezczynność, za brak odpowiedzi na 4 wnioski.
U.Karpowicz odnosząc się do w/w wypowiedzi poinformowała, że przygotowała to pismo. Każdy organ działa na wniosek albo reaguje na konkretną  informację. Jeżeli wniosek odnosi się do przyszłych zamierzeń  inwestora, o których wie Pani M.Prodeus a gmina niezupełnie, to trudno jest gminie jako organowi, zabronić inwestorowi włączenia się do drogi, nie mając na to żadnego dokumentu. Odpowiedź  być może jest lakoniczna, ogólna, ale z informacją, że gmina może zareagować na wniosek inwestora, który zostanie złożony. Gmina nie jest w stanie zareagować na przypuszczenia, gmina może reagować  na fakty.
Pani M.Prodeus poinformowała, że wykona ksero i przekaże  wszystkie pisma skierowane do Burmistrza Miasta, z których  radni będą mogli wywnioskować o co chodzi mieszkańcom Bukowiny. Dwa miesiące mieszkańcy  o coś proszą, dwa miesiące nic się nie robi. Stan się pogarsza, samowola postępuje, były wycięte dwa drzewa, teraz jest ich już osiem. Działania mieszkańców są wyrazem ich  bezsilności.
Radny M. Kieca stwierdził, że Rada na obecnej sesji podjęła dwie uchwały w sprawie przestąpienia do sporządzenia planu. W 2005 r. zgodnie z zapisami ustawy dokonano zmian w strefie A uzdrowiska.  Zwrócił się z pytaniem, czy uchwała z 1996 r. wymaga zmiany, uchwalenia nowego planu czy też nie.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że plany miejscowe są to kosztowne opracowania. Sporządzenie planu miejscowego dla gminy jest to koszt rzędu 50.000 zł. Dlatego też nie wykonuje się planu dla terenu całej gminy. Jest to polityka  długofalowa, konsekwentna, wieloletnia. W zależności od tego, gdzie są większe potrzeby tam się je realizuje. Plan zagospodarowania przestrzennego z 1996 r. jest obowiązujący i będzie obowiązujący. Ustawa o uzdrowiskach z 2005 r. nałożyła na gminę pewne wymogi odnośnie strefy A.  Każde miejsce  wymaga planu. Zgadza się z tym, że plan z 1996 r. nie do końca jest aktualny. Jednak gmina nie chce przystępować do opracowania planu bez podstawowego dla gminy dokumentu, którym jest studium. Właśnie ze względu na obszary chronione m.in. natura 2000 jest problem z uchwaleniem studium.  Jeżeli chodzi o Bukowinę, to wg. aktualnej inwentaryzacji z 2014 r., nie ma typowych siedlisk.
Pani M.Prodeus poinformowała, że są i złożyła wniosek w tej sprawie.
Pani U.Karpowicz stwierdziła, że jeżeli  zostanie  to zbadane i wprowadzone do inwentaryzacji,  wtedy zostanie to uwzględnione. Na podstawie inwentaryzacji z 2014 r. sporządzane jest dla gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.  Ponadto studium czeka na inne dokumenty związane z obszarami naturowymi tj. np. plan ochrony PNGS i plan ochrony obszaru Natura 2000.  Gmina nie ignoruje potrzeb środowiskowych, zdaje sobie z tego sprawę. Najpierw musi być uchwalone studium, później plany miejscowe. Dzięki planowi miejscowemu z 1996 r., który obowiązuje, i który w pewnych miejscach jest nieaktualny, gmina może w miarę szybko się rozwijać.
Radny M.Olejarz stwierdził, że radni wysłuchali opinii mieszkańców Bukowiny, opinii pani U.Karpowicz, pana W.Mrozka w związku z tym należałoby zastanowić się co zrobić z w/w uchwałą. Jeżeli Rada nie jej nie podejmie, to ograniczy wnioskodawców w dalszych działaniach. Jeżeli wnioskodawcy wysłali pisma do tylu instytucji, to może Wojewódzki Sąd Administracyjny zmusi te instytucje tj.  nadzór budowlany, PNGS do podjęcia stosownych działań. Jeżeli faktycznie jest tam samowola budowlana, że inwestor buduje bez pozwolenia, to wydaje się niemożliwe, żeby  Park Narodowy Gór Stołowych nie zareagował.
Rada i władze miasta muszą poruszać się w granicach prawa.
Radny M.Turoń stwierdził, że zgadza się z propozycją radnego M.Kiecy, aby obecni na sesji mieszkańcy  Bukowiny powiedzieli jaki interes prawny wg. nich jest naruszony.
Pani M.Prodeus stwierdziła, że brak wody, niezgodność zużycia tj. 500 l na dobę z możliwością wielopowierzchniowego obiektu zakwaterowania zbiorowego.  500 l na dobę nie mieści się w tym wyznaczniku, a taki zapis w uchwale jest.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem jakie skutki rodzi przyjęcie przez Radę wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
W.Mrozek przyjęcie przez Radę wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest sygnałem, że radni się z tym zgadzają. Strona, która składa wezwanie oczekuje dalszego kroku, czyli podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu.  Jeśli rada nie podejmie w/w uchwały czy też zagłosuje za jej nieuwzględnieniem strona ma prawo złożenia skargi.
Wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie tylko inicjują procedurę sądowo-administracyjną, ale stanowią wytyczne, czy rzeczywiście jest tyle wniosków, aby pochylić się ewentualnie  nad  zmianą planu, czy rzeczywiście i jakiego rodzaju są niezgodności. To wymaga czasu, tego nie robi się na kanwie jednego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W obrębie wezwania do usunięcia naruszenia prawa bada się, jakie konkretnie ewentualnie przepisy ustaw zostały naruszone przy ocenie tych zarzutów strony wnoszącej, przez plan miejscowy. W tym przypadku trudno jest się do tego odnieść. Dopiero na sesji zostały sprecyzowane zarzuty. Jeżeli  strona złoży skargę, to musi być ona wniesiona za pośrednictwem Rady Miejskiej i wtedy będzie kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Dlaczego  rozpatrywany jest w/w projekt uchwały, ponieważ Rada ma określony termin na zajęcie stanowiska. Rada ma 60 dni na zajęcie stanowiska.  Rada może dziś nie uwzględnić wezwania. Jeżeli wpłynie skarga, trzeba wtedy powiedzieć, co dalej. Trzeba wiedzieć, które konkretnie postanowienia planu są niezgodne. Nie można powiedzieć, że plan jest niezgodny w 100%. Próbując odtworzyć wcześniejsze wypowiedzi pani M.Prodeus  stwierdził, że w części dot. planu miejscowego jest jak najbardziej zasadna, natomiast w ogóle jest niezasadna w zakresie samowoli budowlanej. Jest to zupełnie inny aspekt i nie ma nic wspólnego z wezwaniem. W  pełni podziela  i  popiera pismo, które sporządziła pani U.Karpowicz. Przy takim kształcie wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie jest w stanie się do  niego ustosunkować. Rekomenduje radnym nieuwzględnienie wezwania.  To nie blokuje złożenia skargi do WSA.

Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali obecnych jest  14 radnych.

Głos zabrała pani U.Karpowicz, która stwierdziła, że w swojej wypowiedzi pani M.Prodeus sformułowała zarzut.
Pani M.Rodeus stwierdziła, że  nie ma to znaczenia, ponieważ wniosek ten wróci jako skarga do WSA. W skardze, którą złoży zostaną uwzględnione wszystkie możliwe uchybienia tego planu.

Radny M.Kieca zgłosił wniosek o ogłoszenie 5 min. przerwy. Wniosek przy obecności 14 radnych na sali został przyjęty jednogłośnie.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że zostanie zorganizowane wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które będzie poświęcone sprawom Bukowiny. Zaproszone zostaną wszystkie strony zainteresowane problemem.
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta uwzględniający wezwanie
 
                                                                za głosowało        - 2 radnych

Za głosowały radne.: S.Bielawska, M.Midor - Burak.

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta nieuwzględniający wezwanie

                                                                  za głosowało        - 9 radnych
                                                                  wstrzymało się    -  3 radnych

Za zgłosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, E.Marecka-Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz,  M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska
Wstrzymali się radni: D.Kandefer,  M.Kieca, T.Szełęga.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta nieuwzględniająca wezwania została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2016 r.

Głos zabrał pan W.Mrozek - radca prawny, który poinformował, że w pierwszej kolejności nadzór prawny wskazał pewne uwagi dot. braku zgodności postanowień  uchwały z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Chodzi głównie o jeden przepis  ustawy o samorządzie gminnym, który daje podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie pilotażowego budżetu obywatelskiego. Nadzór prawny w telefonicznych informacjach dość szeroko przedstawił swoje uwagi. Gmina oczekiwała na rozstrzygnięcie nadzorcze, które wskazywałoby w jakim zakresie i jakie jest uzasadnienie powodów niezgodności. Rozstrzygnięcie nie zostało podjęte w terminie 30 dni, Wojewoda nadal utrzymuje swoje stanowisko co do braku zgodności niektórych postanowień. Skarga Wojewody pokazuje, że część uwag, które zostały zgłoszone telefonicznie zdezaktualizowała się, natomiast część nadal jest podtrzymywana. W treści skargi wskazane są fragmenty, które w ocenie Wojewody Dolnośląskiego naruszają przepis ustawowy. Pan W.Mrozek stwierdził, że nie zgodziłby się z tymi zarzutami we fragmencie, który dot. wyeliminowania zapisu „pełnoletni”. W ocenie Wojewody jedynym powodem, dla którego należy wyeliminować słowo „pełnoletni” jest literalne brzmienie przepisu kompetencyjnego, które używa sława „mieszkaniec gminy”. W ocenie Wojewody użycie tego sformułowania oznacza, że mieszkaniec, to znaczy bez względu na to, jaki ma wiek. Zgadza się z tym, niemniej ustawa nie odebrała Radzie Miejskiej, kompetencji do określenia trendu tych podmiotów. Wojewoda w skardze nie zastanawia się też jak miałoby być wykonywanie prawa do zgłoszenia projektów oraz głosowania przez osobę, która jest niepełnoletnia.  Rozumie głosowanie przez 16, 17 latka. Jednak w zależności od tego jakie ma prawa, oceniając na gruncie kodeksu cywilnego, wymaga udziału przedstawiciela ustawowego, czyli musi głosować przez rodzica, bądź opiekuna prawnego. Wojewoda nie daje, żadnych wskazówek jak to uregulować. Drugim argumentem, z którym się nie zgadza,  wskazanym w skardze jest to, że wiele dokumentów, uchwał na terenie Dolnego Śląska obowiązuje nie tylko w obszarze pilotażowego budżetu obywatelskiego, ale także konsultacji społecznych, które zawężają krąg osób uczestniczących w konsultacjach społecznych, poprzez wprowadzenie cenzusu wiekowego - 18 lat. Radca prawny stwierdził, że rekomendowałby Radzie Miejskiej powalczyć w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym o to, żeby Rada miała kompetencje do określenia w uchwale kategorii wiekowej. Ostateczna decyzja należy do radnych. Uzasadnienie do skargi nie przekonuje do tego, że Rada Miejska nie ma  kompetencji do określenia granic wiekowych osób uczestniczących w procedurze budżetu obywatelskiego. Ponadto stwierdził, że nie zgadza się z fragmentem stwierdzającym nieważność zapisu uchwały „dokonane przez komisję wyłonioną spośród członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2016 r.” Nie widzi powodu, żeby Wojewoda unieważniał tak ściśle określoną procedurę oceny  wniosków i projektów. Upoważnienie ustawowe mówi tylko, że mamy prawo do tego, aby przeprowadzać konsultacje społeczne m.in. z udziałem  mieszkańców  przy  budżecie obywatelskim. Nie wkracza to w kompetencje burmistrza. Rada określiła procedurę i wzajemną współpracę.  Chciałby bronić przez Sądem postanowienia uchwały dającego możliwość powoływania komisji.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że zgadza się z częścią wypowiedzi  radcy prawnego. Natomiast co do przesłanki dot. pełnoletności ma wątpliwości w kierunku przychylenia się do argumentów Wojewody ze względu na to, że budżet obywatelski jest to aranżacja naszej przestrzenni. Dlaczego tylko osoby pełnoletnie mają mieć wpływ na to, co będzie się działo w zakresie tego otoczenia. Będą powstawać parki, place zabaw i różne miejsca z tym związane. Dlaczego 13, 15 czy 16 latek nie miałby prawa decydować o tym, co dzieje się w przestrzeni i wziąć udział w konsultacjach.
W.Mrozek stwierdził, że jest w stanie uznać, czy zgodzić się z radnymi, jeżeli zdecydowaliby się  w przyszłości ograniczyć granice wieku i obniżyć z 18 na 16. Nie załatwia to jednak problemu, ponieważ Wojewoda mówi, żadnego ograniczenia, czyli np. dwulatek będzie miał prawo głosu, które wyartykułuje jego rodzic. Zgadza się co do tego, że  13, 14 latek  szybciej wyartykułuje swoje potrzeby co do tego, gdzie ma być boisko czy plac zabaw. Mówimy o granicy wieku 12, 13 lat, Wojewoda mówi, że nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Jeżeli radni uszanują decyzję Wojewody, zgodzą się z nią,  to w przyszłości Rada nie będzie mogła wprowadzić żadnych ograniczeń.
Radny M.Turoń - jeżeli Rada zdecyduje, że skarga zostanie skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w trakcie realizacji są zadania budżetu obywatelskiego, to co się stanie w momencie kiedy  WSA utrzyma decyzję Wojewody.
Radca prawny stwierdził, że zakres  stwierdzenia nieważności nie będzie miał wpływu na realizację zadań. Nie będzie miało wpływu na to, co zostało już wykonane. Będzie to miało wpływ na to, co będzie w przyszłości. Jeśli Rada nie zdecyduje się na wniesienie skargi to rozstrzygniecie nadzorcze stanie się wsteczne z chwilą, kiedy upłynie trzydziestodniowy termin na złożenie skargi. Jeżeli Rada zdecyduje o wniesieniu skargi, wówczas trzeba zaczekać na wydanie wyroku.
Radna M.Midor-Burak uważa, że osoby poniżej 18 roku życia mogą czuć się trochę dyskryminowane, że nie dopuszcza się ich do decydowania o przestrzeni. Ta przesłanka jest dla niej istotna.  Warto byłoby skorzystać z tego, aby młodsze pokolenia dopuścić do nauki decydowania o ich przestrzeni, zaangażowania.
Radny M.Olejarz  stwierdził, że radca prawny nie ograniczył Rady do tego, ze w przyszłości nie będzie można ograniczyć wieku osób uczestniczących w tych konsultacjach. Jeżeli Rada  przychyli się  do skargi, to zamyka sobie furtkę na przyszłość. Jest to projekt pilotażowy budżetu obywatelskiego.  Radny B.Buksak, w nawiązaniu do wypowiedzi radnej M.Midor-Burak, zwrócił się z pytaniem jaka przesłanką radni powinni się kierować, aby określić wiek młodego mieszkańca Kudowy, który  powinien mieć zdolność do wykonania tej określonej czynności prawnej. Skoro radna stwierdza, że ustalenie tego wieku od 18 roku życia dyskryminuje  tych młodszych, to jeżeli przyjmiemy  za wiek wyjściowy 16 lat, to czy np. 15 latkowie nie będą się czuli  dyskryminowani.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że są to dywagacje co by było gdyby. Stwierdziła, że można się temu przyjrzeć w przyszłości. Ponieważ jest to wersja pilotażowa budżetu obywatelskiego, Rada będzie nad tym pracować jeszcze przez wiele lat. Trzeba to poddać pod wspólną  dyskusję.
Radca prawny stwierdził, że w kategorii wieku Rada nie będzie już dyskutować, jeżeli uzna stanowisko Wojewody Dolnośląskiego.  
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały oddalający skargę Wojewody Dolnośląskiego.  
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymała się       -         1 radna

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: M.Midor - Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju   w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2016 r. została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu

Głos zabrał W.Mrozek- radca prawny, który poinformował, że przy tworzeniu w/w  projektu uchwały analizował propozycje przedłożone przez radnych na poprzedniej sesji pod kątem zgodności z prawem. W projekcie statutu zawarta jest możliwość upoważnienia dla jednostki do posiadania swojego loga. Pozostałe postanowienia są standardowe dla tworzonej  jednostki organizacyjnej, czyli kto sprawuje bezpośredni nadzór, jaki jest jej przedmiotowy zakres działania.
Ponadto poinformował, że do  przedstawionego projektu uchwały będą następujące poprawki:
1.    W § 4 ust.1  wykreśla się słowo  „prowadzenie”
2.    W § 5 ust. 1 pkt 6 nie zawiera kropki na końcu. Wprowadza się kropkę kończącą zadanie.
3.    § 5 ust. 2 ma brzmienie: „Przychody z działalności,  o której mowa w ust. 1 będą przeznaczone na realizację celów statutowych oraz pokrywanie bieżącej działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.” A powinno być „Przychody z działalności,  o której mowa w ust. 1 będą przeznaczone na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.”
Pan W.Mrozek szczegółowo omówił postanowienia Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

Salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obecnych jest 13 radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu w § 4 ust.1   słowa  „prowadzenie”.
 Przy obecności 13 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem w/w poprawki  głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę  do projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu  następującego brzmienia w § 5 ust. 2  „Przychody z działalności,  o której mowa w ust. 1 będą przeznaczone na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu”.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem w/w poprawki  głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę  do projektu uchwały polegającą na w § 5 ust. 1 pkt 6 wprowadza się kropkę kończącą zadanie.
Przy obecności 13 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem w/w poprawki  głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu została przyjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w zakresie wprowadzenia rejestru zawieranych umów  

Głos zabrała pani B.Kopeć sekretarz gminy, która poinformowała, że projekt w/w uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wprowadzony rejestr będzie prowadzony przy użyciu oprogramowania, które funkcjonuje w Urzędzie Miasta.
W.Mrozek poinformował, że zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie prowadzenia Urzędowego Rejestru Umów oraz zasad jego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr umów prowadzony będzie w formie elektronicznej w postaci pliku zapisanego w formacie PDF i XLS oraz obejmuje skany umów wprowadzonych do Urzędowego Rejestru Umów. Będzie to pogrupowane latami, aktualizowane raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca. Ponadto poinformował, że rejestr nie obejmuje umów ze stosunku pracy i umów o wartości do 100 zł brutto.  Czas pokaże jak będzie to funkcjonować,  na ile będzie to uciążliwe dla pracowników, czy będzie potrzeba podniesienia tej kwoty, czy też nie. Zarządzenie pokazuje jakie obowiązki spoczywają na pracownikach.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z propozycja zapisania w uchwale, że rejestr będzie aktualizowany raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca.
W.Mrozek stwierdził, że projekt uchwały przedstawiony przez radnych został poddany  analizie prawnej. Tylko ze względów prawnych został on zmieniony. Badał orzecznictwo  w kontekście tzw. uchwał kierunkowych.  Większość stanowisk jest taka, że uchwała  nie może wiązać burmistrza co do konkretnych działań, ona ma stanowić wytyczne. Nie można zobowiązać burmistrza co do częstotliwości aktualizacji rejestru, nie można burmistrza zobowiązać do raportowania. Takiego zobowiązania nie można wprowadzić do uchwały, nie można wprowadzić konkretnego zawężonego kręgu informacji. Analizował uzasadnienie do w/w projektu uchwały stwierdził, że nie jest prawdą, że rejestr umów w postaci w jakiej radni tego oczekiwali, wyeliminowałby wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Przy rozwiązaniu, które jest wprowadzane, takie wnioski są eliminowane, ponieważ wszystkie umowy w całości będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Stwierdził również, że nie będzie to rejestr interaktywny.
Radna M.Midor-Burak zawnioskowała, aby  w § 1 ust. 2 pkt. D nie posługiwać się wartością umowy brutto. Po wyjaśnieniach pani I.Biernacik – skarbnika gmin oraz pana W.Mrozka – radcy prawnego, radna wycofała swój wniosek.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w zakresie wprowadzenia rejestru zawieranych umów została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod obrady projekt oświadczenia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie objęcia rejestrem umów, umów zawartych począwszy od 1 września 2010 roku

Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że apele, czy oświadczenia Rady nie wywierają skutków prawnych.
Radca prawny wyjaśnił, że jest to uchwala kierunkowa. Apele, oświadczenia Rady Miejskiej wskazują kierunki  działania, nie wywołują żadnych skutków prawnych.
Radny M.Kieca stwierdził, że jest za przyjęciem tego oświadczenia, zwrócił się z pytaniem, w jakim czasie będzie to zrealizowane.
Radny B.Buksak stwierdził, że jeżeli pracownicy wprowadzą do rejestru umowy zawarte przez Burmistrza P.Maziarza do 15 lipca, to chciałby, aby w następnej kolejności pracownicy  pochylili się nad umowami, które były zawarte w poprzedniej kadencji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt oświadczenia.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za przyjęciem oświadczenia głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Oświadczenie Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie objęcia rejestrem umów, umów zawartych począwszy od 1 września 2010 roku zostało przyjęte jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Przewodnicząca  Rady stwierdziła, że komisja rewizyjna pracuje w składzie czterech radnych. Wg Statutu Gminy członków komisji rewizyjnej powinno być pięciu. W związku z tym zwróciła się do przewodniczącego Klubu radnych „Nasza Kudowa” z pytaniem, czy rekomenduje członka Klubu  czy wskazuje osobę spośród radnych, która będzie reprezentowała Klub Radnych  w komisji rewizyjnej.
Radny B. Buksak poinformował, że na dzień dzisiejszy Klub Radnych „Nasza Kudowa”   nie rekomenduje żadnej osoby do pracy w komisji rewizyjnej.  
Radny M. Kieca zaapelował do przewodniczącego Klubu Radnych o wskazanie osoby do pracy w komisji rewizyjnej.  Na szkoleniu z prof. J.Korczakiem ten temat był poruszany i dość szeroko omówiony. Wg niego praca w komisji rewizyjnej jest przywilejem, to nie jest obligatoryjne, że klub radnych musi wprowadzić swojego członka do składu komisji rewizyjnej, klub może to zrobić. Komisja rewizyjna powinna obradować w pełnym pięcioosobowym składzie, taki mamy zapis w Statucie. Mamy 4 kluby, każdy powinien mieć swojego przedstawiciela, co nie znaczy, że musi mieć.  Kolejny raz do przewodniczącego Klubu kierowane są prośby o desygnowanie osoby do składu  komisji rewizyjnej i nie musi to być członek Klubu. Aby nie blokować prac komisji prosi w wskazanie takiej osoby. Jeżeli przewodniczący Klubu tego nie zrobi, to złoży wniosek, aby powołać radnego, który wyrazie wolę w pracy w komisji rewizyjnej. Rada jest ciałem kolegialnym, apeluje aby tę sprawę załatwić.
Radny B.Buksak wychodząc naprzeciw sugestiom  radnego   M.Kiecy stwierdził, że nie ingeruje w Jego   kompetencje i zwraca się z prośbą, aby radny M.Kieca nie ingerował w jego kompetencje. Oświadczył, że po konsultacji z kolegami z Klubu Radnych „Nasza Kudowa” takiej osoby  na dzień dzisiejszy nie rekomenduje.
Radna M.Midor-Burak w nawiązaniu do wypowiedzi radnego M.Kiecy, wykładni prof. J.Korczaka oraz pisma Wojewody Dolnośląskiego stwierdziła, że Rada powinna dążyć do tego, aby  w jak najszybszym czasie uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej. W związku z tym zasadne wydawałoby się to uczynić.
Przewodnicząca Rady zwróciła się w prośba do radcy prawnego pana W.Mrozka o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
W.Mrozek – stwierdził, że radni powołują się na wykładnię pana prof. J.Korczaka, radni oczywiście mają prawo zdecydować, aby uzupełnić skład komisji rewizyjnej o inną osobę. Jednak należy sobie  uświadomić, że Klub Radnych może w każdej chwili powiedzieć, że chce skorzystać z prawa  rekomendowania swojego członka i powołania go  w skład Komisji Rewizyjnej.  Powołanie innej osoby nie eliminuje stanu naruszenia prawa tzn. Klub nadal nie ma swojego  przedstawiciela w komisji rewizyjnej.  Przedstawiony projekt uchwały jest wyjściem naprzeciw tego, że skład komisji rewizyjnej należy uzupełnić. Nie można zmusić Klubu Radnych do rekomendacji. Skład komisji rewizyjnej można uzupełnić o inną osobę jednakże nadal będzie to naruszenie prawa i należy liczyć się z tym, że  Klub radnych w każdej chwili będzie miał prawo rekomendować swojego członka do składu komisji rewizyjnej i wówczas  dojdzie do zmiany składu komisji. Samo uzupełnienie składu komisji rewizyjnej nie likwiduje tego, że nie ma w niej przedstawiciela jednego z klubu radnych. Ustawa mówi o przedstawicielstwach, nie daje mechanizmu do rekomendowania. Klub radnych może z tego prawa skorzystać w każdej chwili.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że zaistniała sytuacja powstała na bazie tego, że podstawą było naruszenie. Przypomniała, że radna M.Midor-Burak została  wybrana w skład komisji rewizyjnej jako przedstawiciel Klubu Radnych "Nasza Kudowa". W momencie kiedy straciła mandat Klubu część radnych powołując się na Statut Gminy, który wg niej został naruszony,  usunęła z komisji  osobę, która była zgłoszona do komisji. Tak, jak bardzo często część radnych podkreśla,  zrobili to  dla dobra ogółu, bo mają do tego prawo, bo mają większość, bo mamy demokrację. Tak, jak wcześniej powiedziała, dopuszcza, że w tej chwili mając większość część radnych po raz kolejny popełni naruszenie i  powie, że jest to zrobione po to, aby było dobrze. Do tej pory brak piątej osoby w komisji rewizyjnej nie wpłynęło w żaden sposób na to, jak komisja pracuje. Radna uważa, że radni powinni się szanować. Jeżeli mają się łączyć ponad podziałami to proponuje, żeby jednak pomyśleć jak Rada funkcjonuje. Będzie to wybór części radnych, tylko tak jak powiedział radca prawny, za jakiś czas Klub Radnych wskaże osobę do składu komisji rewizyjnej i powtarzając sytuację z radną M.Midor-Burak dojdziemy  do ściany.  Nie będzie istotne to, co jest zapisane w Statucie, tylko część radnych będzie walczyła tak jak było z usunięciem radnej J.Fabryckiej.  Należy domniemać, że tak może być. Dotychczasowa historia i to, co się dzieje daje jej podstawy do takiego myślenia.
Radny M.Kieca stwierdził, że zaistniała sytuacja była szeroko komentowana, dokładnie opisana i poproszono o konsultację prof. J.Korczaka, który  nie dopatrzył się naruszenia prawa. Rada jest ciałem gremialnym i radni mieli do tego zupełne prawo. Rzeczywiście naruszenie prawa miało miejsce, ponieważ Klub Radnych nie ma swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Należy stwierdzić, że Klub ma możliwość uzupełnienia składu komisji o swojego członka, tylko nie chce z niej skorzystać. Można po kolei pytać członków Klubu Radnych, czy chcą pracować w komisji, jeżeli odmówią to można powołać kogoś innego. Komisja rewizyjna ma trudność, pracuje obecnie w składzie czteroosobowym. Członkowie komisji są osobami pracującymi. Bywa tak, że na posiedzenie komisji przychodzi dwóch radnych, nie ma quorum i komisja nie może obradować. Po to jest zapisane, że komisja liczy pięciu członków, żeby obrady komisji się odbyły i żeby łatwiej było pracować Do takiej sytuacji doszło już dwukrotnie.
Radny D.Kandefer, nawiązując do wypowiedzi radnego M.Kiecy, stwierdził, że to część radnych spowodowała ten problem dopuszczając do 7 czy 9 tygodniowej przerwy w obradach komisji rewizyjnej. Szkolenie nie było potrzebne do kontynuowania prac komisji. Komisja mogła cały czas pracować, a teraz jest nagromadzenie pracy. Stwierdził, że nie zawsze może przyjść na posiedzenie komisji rewizyjnej. Radny stwierdził, że nie ma z Urzędem Miasta stosunku pracy i nie będzie przebywał w Urzędzie codziennie po kilka godzin. Każdy radny ma pracę, rodzinę, bliskich, którym chce  poświęcać czas. Praca w Radzie jest bardzo ważna, ale nie można  poświęcać czasu  wyłącznie na pracę w Radzie. Jeżeli to się podoba radnej M.Midor-Burak to może tak robić, ale  jemu się to nie podoba.
Radna M.Midor – Burak stwierdziła, że radny mógł nie kandydować do Rady jeśli nie ma czasu, to jest służba.
Radny D.Kandefer stwierdził, że jeżeli przewodniczący komisji przez 7 tygodni nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji to po to ma zastępcę żeby tę komisję zwołał.
Radny M.Kieca przypomniał, że kiedy przewodniczącym komisji rewizyjnej był radny D.Kandefer to przerwa w pracach komisji wynosiła 2,5 miesiąca.
Radny D.Kandefer poinformował, że w grudniu nie było posiedzeń komisji rewizyjnej, ponieważ praca Rady nad projektem budżetu gminy odbywała się na wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że kłótnie nie są istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest  podejście do bycia radnym, albo się jest radnym i członkiem poszczególnych komisji, albo jeśli się nie ma czasu, bo ma się sprawy służbowe, to się po prostu nie kandyduje.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jak widać radny B.Buksak nie wskazał członka Klubu radych do składu komisji rewizyjnej. Poinformowała, że apelowała telefonicznie i drogą elektroniczną  do radnego, aby wskazał osobę do składu komisji. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić  kandydata do składu komisji rewizyjnej. Apeluje, aby skład komisji uzupełnić.
Głos zabrała radna A.Mróz, która stwierdziła, że w chwili obecnej każdy z radnych już jest członkiem dwóch komisji, co wyklucza z kandydowania do komisji rewizyjnej. Jedyną osobą, która może być kandydatem do komisji rewizyjnej,  i która jest  członkiem jednej komisji,  jest radna J.Fabrycka. Część radnych lekką ręką pozbawiła Ją możliwości pracy w komisji rewizyjnej. Radna stwierdziła, że debatowanie nad w/w projektem uchwały jest bezzasadne. Zgłasza w związku z tym wniosek o odrzucenie w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej A.Mróz wniosek o odrzucenie w/w projektu uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -          6 radnych
przeciw było          -          5 radny
wstrzymało się       -         2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: W.Duś, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, M.Kieca.
W związku z powyższym wniosek radnej A.Mróz o odrzucenie w/w projektu uchwały został przyjęty większością głosów.  

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Klubu Radnych "Nasza Kudowa" o zastanowienie się nad sprawą i wskazanie członka Klubu  do składu komisji rewizyjnej w możliwie jak najkrótszym terminie.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że jest to patowa sytuacja. Jeżeli radna J.Fabrycka została usunięta z komisji rewizyjnej to nie ma nad czym debatować. Nie ma  wyjścia, jest to sytuacja, którą sprowokowała część radnych.  Radna była w komisji, część radnych zadecydowała, że ma w niej nie być. W związku z tym zwróciła się do części radnych z pytaniem, czego w tej sytuacji oczekują. Stwierdziła, że należałoby „posypać głowy popiołem” i stwierdzić, że są niekonsekwentni w działaniu.
Radny M.Kieca  stwierdził, że rozwiązań sytuacji było bardzo wiele. Jednym z nich było, najprostszym z możliwych było udzielenie przez Klub rekomendacji radnej J.Fabryckiej.  
Przewodnicząca rady stwierdziła, że  drugim rozwiązaniem byłoby to, że gdyby pojawiła się osoba rekomendowana przez Klub Radnych i wyraziłaby zgodę na pracę w komisji rewizyjnej to automatycznie  też może zrezygnować z pracy w innej komisji.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Głos zabrał W.Mrozek – radca prawny, który poinformował, że będzie projektował takie uchwały jeżeli tylko dostanie sygnał o rozstrzygnięciu nadzorczym. Rekomenduje radnym, aby nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego. Zgadza się z uzasadniłem do  rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym Wojewoda wskazał, że użycie słów „w szczególności” wykracza poza kompetencje Rady.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały dot. nie wnoszenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego .
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -          0 radny
wstrzymało się       -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego została przyjęta jednogłośnie.

Ad.5)
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania z prac Burmistrza Miasta między sesjami.

Ad.6)
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Wojewody Dolnośląskiego informujące, że zakończyło się  postępowanie wyjaśniające zmierzające do sprawdzenia, czy radna rady miejskiej T.Żulińska dopuściła się naruszenia zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku przeprowadzonego postepowania organ nadzoru nie dopatrzył się  naruszenia zakazu ustawowego wynikającego z w/w przepisu. Ponadto zapoznała radnych z przesłaną przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie uchwałą w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Paczkowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego  na linii kolejowej nr 137 (magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa-Zdrój – Kłodzko -  Nysa – Katowice – Kraków”.
Burmistrz Miasta poinformował, że uzyskał informację, iż od 12 czerwca rusza nowy rozkład jady. Połączenie Kudowa-Zdrój - Gdańsk (Bursztyn) i połączenie Kudowa-Zdrój – Warszawa (Aurora) będzie w komunikacji zastępczej (autobus) od Kudowy do Wrocławia. Nie jest  to dobre rozwiązanie, będzie w tej sprawie interweniował. Złożył w tej sprawie zapytanie do senatora A.Szweda.
Radny D.Kandefer złożył na ręce Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta wniosek o zamknięcie drogi rowerowej na ul. Zdrojowej od jej początku do remontowanego mostu oraz o wzmożone kontrole Straży Miejskiej i Policji na ul. Nad Potokiem w obrębie remontowanego mostu – po obu jej stronach jest zakaz zatrzymywania się i postoju, którego kierowcy nie przestrzegają.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wspólnie z Burmistrzem Miasta podjęli działania, aby uruchomić przy remontowanym moście obsługę osobową.
Burmistrz Miasta poinformował, że od długiego czasu trwają rozmowy z Dolnośląską  Służbą Dróg i Kolei. Problem jest w tym, że w organizacji ruchu nie przewidziano środków na  ręczne sterowanie ruchem.  Zauważył, że pojawiają się tam pracownicy jednak nie ma jeszcze sygnału ze strony DSDiK, ponieważ Drogmost  musiałby po prostu dostać pieniądze na ten cel. Doraźnie sytuacja jest rozładowywana. Z opinii, które do niego docierają niestety należy stwierdzić, że są skargi na mieszkańców Kudowy. Prosił o interwencję policję i ruch drogowy w Kłodzku. Straż Miejska nie może zajmować się kierowaniem ruchem ponieważ nie ma takich uprawnień.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że piesi notorycznie wchodzą na tę część przeznaczoną dla samochodów.  Należałoby tam postawić znak zakazu wejścia.
Radni zostali poinformowani, że taki znak jest tam ustawiony.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas, która poinformowała, że 29 maja 2016 r. w Nowej Rudzie-Słupcu odbyła się wyjątkowa uroczystość, odsłonięty został Obelisk upamiętniający naszych bohaterów, Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystości odznaczeniem  Pro Patria zasłużonym w walce o niepodległość Ojczyzny i działalność patriotyczną uhonorowany został mieszkaniec Kudowy-Zdroju  Jan Karandziej,  działacz I Solidarności, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współorganizator strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980r. Współpracownik m.in. Anny Walentynowicz, Joanny i Andrzeja Gwiazdów. W czasie swojej działalności opozycyjnej inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u, internowany w czasie Stanu Wojennego. Pani E.Miklas zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Rady oraz Burmistrza Miasta  o uhonorowanie naszego mieszkańca na sesji.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Gomółce, który w nawiązaniu do dyskusji dot. nieruchomości  na Bukowinie, którą nabył kudowski przedsiębiorca przypomniał, że nieruchomość ta była wystawiana do sprzedaży już kilkukrotnie. Mieszkańcy, którzy byli obecni na sesji nic do tej pory nie robili, nie zgłaszali żadnych uwag. Sprawa wody, o której mówili będzie problemem tego przedsiębiorcy. Należy go wspierać a nie blokować jego działań.

Ad.7)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XX/16 z dnia 30 maja 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 12:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.06.2016 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 26