UCHWAŁA Nr XXII/137/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/244/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r.  poz. 642 i poz. 908, z 2011 r., Nr 207, poz. 1230 oraz z 2013 r., poz. 829), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLI/244/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
1)    §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju, zwana w dalszej części uchwały „Biblioteką”, jest gminną jednostką upowszechniania kultury.”,
2)    §4 otrzymuje brzmienie:
㤠4.
1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16/XXII/11.
2. Biblioteka działa na terenie gminy Kudowa – Zdrój.”,
3)    skreśla się  § 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXII/137/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.06.2016 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 168