UCHWAŁA Nr XXII/136/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 czerwca  2016 r.

w sprawie nadania statutu dla Przedszkola w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 58 ust. 6 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Przedszkola w Kudowie – Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXII/136/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 11:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.06.2016 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 31