Uchwała Nr XXII/134/16
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 27 czerwca 2016 roku


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz w związku z Uchwałą nr XIX/127/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju  uchwala, co następuje:


Dział I. Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§1.

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej, zwaną dalej planem.
2.    Przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.

§2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    rysunek planu, o którym mowa §1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§3.

Zgodnie z problematyką planu oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem, nie ustala się:
1)    zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2)    obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych a także krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
3)    sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)    dach symetryczny – dach o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachowych;
2)    nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz budowli naziemnych; linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków i budowli, terenowych miejsc postojowych, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)    obsługa komunikacji samochodowej – obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnie i warsztaty samochodowe, handel detaliczny, usługi z zakresu hotelarstwa i gastronomii;
4)    teren – fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
5)    zabudowa mieszkaniowo-usługowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw oraz działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
6)    zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw oraz działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
7)    rysunek planu – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§5.

1.    Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu:
1)    granica obszaru objętego planem;
2)    linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)    symbol identyfikacyjny terenu;
4)    nieprzekraczalna linia zabudowy;
5)    budynek wpisany do ewidencji zabytków objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;
6)    obiekt małej architektury o wysokiej wartości kulturowej objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;
7)    miejsce wskazania szerokości drogi w liniach rozgraniczających;
8)    przeznaczenie terenu:
a)    MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
b)    U – teren zabudowy usługowej,
c)    UKS – teren zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej,
d)    ZC – teren cmentarza,
e)    ZP – teren zieleni urządzonej,
f)    WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych,
g)    KDW – teren drogi wewnętrznej,
h)    KS – teren  parkingu,
i)    KDGP – teren drogi publicznej – klasy głównej ruchu przyspieszonego,
j)    KDL – teren drogi publicznej – klasy lokalnej,
k)    KDD – teren drogi publicznej – klasy dojazdowej,
l)    KDP – teren ciągu pieszo – jezdnego.
2.    Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§6.

1.    Obszar objęty planem położony jest w zasięgu:
1)    Strefy „C” ochrony uzdrowiskowej;
2)    Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe” OSO – PLB020006;
3)    Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych;
4)    Terenu i Obszaru Górniczego „Kudowa”;
5)    Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnętrznosudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
2.    Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust. 1.
3.    Przy zagospodarowaniu terenów 1-MU, 3-MU, 4-MU, 5-MU, 1-U, 2-U, 1-UKS, 1-WS należy uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu związane z lokalizacją czynnych cmentarzy, zgodnie przepisami odrębnymi.
4.    W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych dla terenów 1-MU, 2-MU, 3-MU, 4-MU, 5-MU jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych.
5.    Dla budynków i budowli istniejących w dniu uchwalenia planu, zlokalizowanych niezgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz odbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy.
6.    Dla budynków i budowli istniejących w dniu uchwalenia planu, nie spełniających ustalonych w planie parametrów dotyczących kształtowania zabudowy lub zagospodarowania terenu dopuszcza się zachowanie parametrów dotychczasowych.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

§7.

1.    Na obszarze objętym planem zlokalizowane są obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków:
1)    kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny – numer rejestru: 797/Wł z dnia 25.05.1981 r.;
2)    cmentarz przy kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny – numer rejestru: 921/Wł z dnia 31.12.1982 r..
2.    Obejmuje się ochroną konserwatorską budynki wpisane do ewidencji zabytków, pokazane na rysunku planu.
3.    Dla budynków, o których mowa w ust. 2 przedmiotem ochrony jest:
1)    bryła, obrys oraz forma dachów budynków;
2)    kształt oraz rozmieszczenie głównych wejść oraz otworów okiennych;
3)    zabytkowy wystrój elewacji, w szczególności, gzymsy pilastry oraz opaski okienne.
4.    Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę budynków, o których mowa w ust. 2 o elementy takie jak: wejścia, zadaszenia, łączniki, pochylnie, windy zewnętrzne oraz inne elementy o podobnym charakterze.
5.    Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekt małej architektury o wysokiej wartości kulturowej, dla którego przedmiotem ochrony jest forma obiektu oraz jego lokalizacja.
6.    Postępowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§8.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1)    powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
2)    szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
3)    kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§9.

1.    W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej, lub z ujęć indywidualnych z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych.
2.    W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej, indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3.    W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1)    odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)    dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)    wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy odprowadzać poprzez urządzenia zapewniające separację i zbieranie tych substancji.
4.    W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.    W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;
2)    sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych.
6.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem urządzeń nie powodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem pomp ciepła realizowanych w technologii odwiertów pionowych.
7.    W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
8.    W zakresie telekomunikacji ustala się:
1)    sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych;
2)    dopuszcza się sytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że sytuowanie tych urządzeń jest zgodne z przepisami odrębnymi.
9.    Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§10.

1.    Ustala się lokalizację dróg publicznych:
1)    klasy głównej ruchu przyspieszonego – KDGP;
2)    klasy lokalnej – KDL;
3)    klasy dojazdowej – KDD.
2.    Ustala się lokalizację ciągów pieszo - jezdnych – KDP;
3.    Ustala się lokalizację drogi wewnętrznej – KDW.
4.    Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg oraz ciągów pieszo - jezdnych, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 sformułowano w ustaleniach Działu II.
5.    Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych oraz z przyległych dróg wewnętrznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.    Obsługa komunikacyjna terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego drogi krajowej nr 8       (1-KDGP) poprzez układ dróg wewnętrznych, oraz skrzyżowań i zjazdów z ulicą Zdrojową, z ulicą Kościelną (2-KDL, 1-KDD) oraz z drogą wewnętrzną 1-KDW; dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów.
7.    Drogi wewnętrzne na terenach 2-U i 1-UKS należy podłączyć do ww. ulic uwzględniając strefę segregacji ruchu na skrzyżowaniach i zjeździe oraz widoczności w obszarze włączeń.
8.    W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
1)    miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2)    ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
a)    co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie,
b)    co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie,
c)    co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej usług;
3)    liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową nie może być mniejsza niż:
a)    1 stanowisko, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
b)    2 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
c)    3 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
d)    4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Dział II. Ustalenia szczegółowe dla terenów

§11.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-MU, 2-MU, 3-MU, 4-MU, 5-MU ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1)    liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków mieszkaniowych, usługowych   i mieszkaniowo-usługowych nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
2)    dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
3)    wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać:
a)    12 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i mieszkaniowo -usługowych,
b)    6 m dla budynków gospodarczych i garaży;
4)    wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 12 m;
5)    obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym matowym materiałem imitującym dachówkę, w kolorze odcieni czerwieni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak: wiatrołapy, łączniki i lukarny.
3.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, odpowiednio:
a)    dla terenu 1-MU w odległości nie mniejszej niż 6 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Kościelnej (1-KDL),
b)    dla terenu 2-MU w odległości nie mniejszej niż 8 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Zdrojowej położonej poza granicą obszaru objętego planem,
c)    dla terenu 3-MU w odległości:
    nie mniejszej niż 6 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Kościelnej (1-KDL),
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDD,
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-KDP,
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDW,
d)    dla terenu 4-MU w odległości:
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL,
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-KDP,
e)    dla terenu 5-MU w odległości:
    nie mniejszej niż 6 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Kościelnej (1-KDL),
    nie mniejszej niż 8 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Zdrojowej położonej poza granicą obszaru objętego planem,
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-KDP,
    nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDW;
2)    ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
a)    minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
b)    maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,75;
3)    co najmniej 45% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
4)    powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 25%;
5)    dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m;
6)    dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury.
4.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na 800 m2.

§12.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny, objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków, pod numerem: 797/Wł z dnia 25.05.1981 r.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem:
1)    obiektów małej architektury, dojść i placów;
2)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
4.    Co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne.
5.    Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§13.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1)    liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
2)    wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać 12 m;
3)    wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 12 m;
4)    obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, odpowiednio:
a)    w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP,
b)    w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDD,
c)    w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL,
d)    w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDW;
2)    ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
a)    minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
b)    maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
3)    co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
4)    powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
5)    dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m;
6)    dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury.

§14.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-UKS ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1)    liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
2)    wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać 12 m;
3)    wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 12 m;
4)    obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, odpowiednio:
a)    w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP,
b)    w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDW,
c)    nie mniejszej niż 8 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Zdrojowej położonej poza granicą obszaru objętego planem;
2)    ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
a)    minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
b)    maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
3)    co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
4)    powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
5)    dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury.

§15.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-ZC ustala się przeznaczenie: teren cmentarza.
2.    Teren, o którym mowa w ust. 1 jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków, pod numerem: 797/Wł z dnia 25.05.1981 r.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem:
1)    obiektów małej architektury, dojść i placów;
2)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
4.    Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
5.    Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§16.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-ZC ustala się przeznaczenie: teren  cmentarza.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1)    dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków oraz budowli związanych z obsługą cmentarzy;
2)    wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać: 10 m;
3)    wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 10 m;
4)    obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni;
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu, w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KS;
2)    nieprzekraczalne linie zabudowy, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą kolumbariów;
3)    ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
a)    minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
b)    maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,04;
4)    co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
5)    powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 4%;
6)    dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
4.    Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
5.    Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§17.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-ZP ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem:
1)    terenowych miejsc postojowych dla samochodów;
2)    obiektów małej architektury, dojść i placów;
3)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3.    Zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie może przekraczać 25% powierzchni terenu.

§18.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-WS ustala się przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych (potok Klikawa).
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów mostowych oraz budowli hydrotechnicznych związanych z jego utrzymaniem i zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KS ustala się przeznaczenie: teren parkingu.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem:
1)    terenowych miejsc postojowych dla samochodów;
2)    obiektów małej architektury, dojść i placów;
3)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie zieleni.

§20.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KDGP ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy głównej ruchu przyspieszonego (rezerwa terenu dla poszerzenia drogi krajowej nr 8).
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 6,5 m.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni przydrożnej.
4.    Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§21.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-KDL, 2-KDL ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych - klasy lokalnej.
2.    Dla terenu, 1-KDL obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 12 m.
3.    Dla terenu, 2-KDL obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 4,5 m.
4.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni przydrożnej.
5.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§22.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających , przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 10 m.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie terenowych miejsc postojowych, obiektów małej architektury i zieleni przydrożnej.
4.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§23.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-KDP, 2-KDP, 3-KDP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszo – jezdnego.
2.    Dla terenu, 1-KDP obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 5 m.
3.    Dla terenu, 2-KDP obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 4 m.
4.    Dla terenu, 3-KDP obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 4,5 m.
5.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni.
6.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§24.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1-KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 8 m.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni.

DZIAŁ III. Ustalenia końcowe

§25.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

§26.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXII/134/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 11:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 167