UCHWAŁA Nr XXII/131/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 czerwca 2016 r.


w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm. ), po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2015 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa – Zdrój za 2015 rok;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu;
4)    informacją o stanie mienia gminy Kudowa – Zdrój;
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXII/131/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 10:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.06.2016 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 29