Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

ZM.721.4.2016

Kudowa Zdrój, dnia 14-06-2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Kudowa-Zdrój: Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia realizowanego w ramach zadania pn.: Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3 jest wykonanie robót budowlanych na odcinku ul. Wrzosowej w branży sanitarnej, wodociągowej i drogowej w dwóch częściach. Wynikiem całości robót budowlanych będzie obiekt budowlany w zakresie inżynierii lądowej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części - 2. Zakres inwestycji w poszczególnych częściach obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Część nr 1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju. Odcinek położony w ciągu ulicy Wrzosowej o łącznej długości ok. 450 mb oznaczony w załączniku graficznym nr 2.2 do SIWZ jako odcinek od C do M i dalej przez N do P1 oraz od U przez P do T. Część nr 2. Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju. Odcinek położony w ciągu ulicy Wrzosowej o łącznej długości ok. 450 mb oznaczony w załączniku graficznym nr 3.2 do SIWZ jako odcinek od M do P1 oraz od U do T. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy. Urobek z korytowania należy wywieźć na odległość do 5km. Wykonawca zapewnia także obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. na dzień końcowego odbioru przedmiotu umowy lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie tejże inwentaryzacji i mapy oraz dostarczenie jej w terminie do 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia (w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacją projektową), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Dla część nr 1 - 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) Dla część nr 2 - 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych). Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wśród najważniejszych robót wykonali: Dla części nr 1: a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 100mb (według definicji zawartych w ustawie Prawo Budowlane) wykonaną w ramach jednego zadania (umowy) oraz b) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 100mb w ramach jednego zadania (umowy) z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla części nr 2: Zamawiający nie określa warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia tj.: Dla części nr 1: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżenie art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i należącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Dla części nr 2: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania /nadzorowania robót w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżenie art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i należącym do właściwej izby samorządu zawodowego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej: - Dla części nr 1 - 250 tys. PLN - Dla części nr 2 - 200 tys. PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne wymagane w niniejszej SIWZ (stosowne informacje, pełnomocnictwa, zobowiązania) - jeżeli dotyczą a w szczególności: 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a lub 7b do SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia żąda dostarczenia wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli dotyczy - informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. zawierającą: a. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT; b. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt. a) wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podanie ich wartości bez kwoty podatku VAT. Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji będzie równoznaczny ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, c) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, zwiększenia ilości robót, lub innego sposobu wykonania przedmiotu umowy, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, a ich realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia. h) Termin rozpoczęcia robót w części nr 2 może ulec zmianie, co uzależnione jest od zakończenia robót w branży sanitarnej i wodociągowej w części nr 1. WW. fakty muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru (kordynatora w cz. nr 2). Dla powyższych przypadków wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania Umowy o ile nie powodują one zmiany zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia kosztów realizacji inwestycji w przypadku: a) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych w szczególności gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, e) uzasadnionej konieczności zaangażowania podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane spowodowanymi ww. przesłankami lub mającymi wpływ na terminowe i należyte wykonanie umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog rozwiązań w stosunku do przewidywanego w dokumentacji technicznej sposobu wykonania przedmiotu Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika budowy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora w cz. nr 2) i uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3) Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 4) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: a) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, danych rejestrowych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. c) zmiana zakresu podwykonywanych robót, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do danej części zamówienia nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia: Dla części nr 1 - Zakończenie robót -75 dni od daty podpisania umowy. Dla części nr 2 - Zakończenie robót - 45 dni. Rozpoczęcie nie wcześniej niż od 15.09.2016 w celu uniknięcia kolizji na placu budowy. Termin rozpoczęcia może ulec zmianie, co uzależnione jest od zakończenia robót w branży sanitarnej i wodociągowej w części nr 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 29.06.2016 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3 oraz wskazanie numeru (numerów) Część oraz nazwy (nazw) o którą (które) Wykonawca się ubiega. Nie otwierać przed dniem 29.06.2016 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 29.06.2016 r. o godz. 13.15..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek położony w ciągu ulicy Wrzosowej o łącznej długości ok. 450 mb oznaczony w załączniku graficznym nr 2.2 do SIWZ jako odcinek od C do M i dalej przez N do P1 oraz od U przez P do T.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek położony w ciągu ulicy Wrzosowej o łącznej długości ok. 450 mb oznaczony w załączniku graficznym nr 3.2 do SIWZ jako odcinek od M do P1 oraz od U do T. Czas trwania robót - 45 dni. Rozpoczęcie nie wcześniej niż od 15.09.2016 w celu uniknięcia kolizji na placu budowy. Termin rozpoczęcia może ulec zmianie, co uzależnione jest od zakończenia robót w branży sanitarnej i wodociągowej w części nr 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Okres gwarancji - 5

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2016r.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

………………………………………

Kierownik zamawiającego

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.06.2016 15:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:14.06.2016 15:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 44