Zarządzenie nr 45/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 13 marca 2007 roku


w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu gminy oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe


 Na podstawie art.30  ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój zarządza co następuje :


§1.


Udziela się niżej wymienionym osobom:


1. Małgorzacie Rytlewskiej
2. Anecie Potocznej
3. Markowi Kot
4. Urszuli Karpowicz-Grzesiak
5. Jerzemu Domitraszczykowi
pełnomocnictwa do składania w imieniu Gminy Kudowa Zdrój oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe wg załączonego do zarządzenia wzoru.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up. Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 20.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 45/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 11