Zarządzenie nr 44/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 13 marca 2007 roku


w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn.zm./ , w związku z § 37 i 38 regulaminu  kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju wprowadzonego zarządzeniem nr 100/06 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 lipca 2006 roku zarządzam, co następuje:


§1.


Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju.


§2.


Przedmiotem kontroli jest:
1. ustalenia ogólno-organizacyjne związane z funkcjonowaniem jednostki
2. plany finansowe i sprawozdawczość za 2006 rok.
3. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych za 2006 rok.


§3.


Powołuję zespół kontrolny w składzie:
1. Barbara Kopeć – Sekretarz gminy – w zakresie określonym w § 2 pkt 1
2. Iwona Biernacik – Skarbnik gminy – w zakresie określonym w § 2 pkt 2 i 3


§4.


Kontrola w zakresie określonym w § 2 pkt 2 i 3 zostanie przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.


§5.


1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych należy wyprowadzić księgi rachunkowe wg stanu na dzień 31.12.2006 roku.
2. Do prac określonych w pkt 1 należy włączyć głównego księgowego kontrolowanej jednostki – Marię Wiechowską.


§6.


Kontrolę należy przeprowadzić w terminie od 15.03.2007 do 30.03.2007 roku.


§7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up.Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 11:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 9