Zarządzenie nr 43/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 13 marca 2007 roku


w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd poborowych


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm./ , w związku z art. 32  ust. 5 i 5a  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§1.


1. Ustala się ryczałt w wysokości 16 zł za przejazd poborowych z Kudowy Zdroju do miejsca przeprowadzenia poboru w Kłodzku.
2. Ryczałt wypłacany będzie poborowym skierowanym przez Burmistrza Miasta na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej.
3. Wysokość ryczałtu została określona na podstawie ceny biletu zwykłego komunikacji autobusowej PKS w obie strony.


§2.


Podstawą rozliczenia w dziale finansowo-księgowym będzie imienna lista wypłaconych kosztów przejazdu z potwierdzeniem i datą odbioru należności.


§3.


Wykonanie uchwały powierza się inspektorowi ds. obywatelskich i wojskowych.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up.Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 11