PROTOKÓŁ NR XIX/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2016 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1800

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja Rady Miejskiej będzie nagrywana. Następnie przywitała radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Elżbieta Marcka - Szydło                 - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych   gminy Kudowa-Zdrój,
•    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
6.    Wolne wnioski – zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura Rady wpłynął projekt uchwały przygotowany przez Klub Radnych „Rozwój Kudowy-Zdroju, Klub Radnych „Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdroju oraz radną niezależną w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących zwiększenia   przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych  poprzez  wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów.
W związku z powyższym zgłosiła wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad w  pkt. 4 (jako ostatnia uchwała) w/w  projektu uchwały. Projekt uchwały  radni otrzymali na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radny B.Buksak zgłosił wniosek o oddalenie w/w uchwały w całości, ponieważ nie spełnia w  jego ocenie wymogów § 50 ust.4 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój.  
W trakcie dyskusji  nad w/w projektem uchwały Burmistrz Miasta poinformował, że trwa korespondencja w firmą Wasko w sprawie utworzenia elektronicznego rejestru umów, kosztów z tym związanych.
W związku z zabraniem głosu przez obecnych na sesji mieszkańców bez udzielenia głosu, Przewodnicząca Rady   zwróciła się z prośbą o zachowanie powagi i porządku obrad oraz przypomniała, że będzie udzielała mieszkańcom głosu w ostatnim punkcie obrad, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  
W związku z zastrzeżeniami Radcy Prawnego oraz  wątpliwościami radnych dotyczącymi treści projektu uchwały, radny M.Turoń stwierdził, że wycofuje się z propozycji prowadzenia w/w projektu uchwały do porządku obrad.  Projekt uchwały faktycznie wymaga  wnikliwego przedyskutowania i dopracowania. Radny M.Kieca i radna M.Midor-Burak przychylili się do propozycji  radnego M.Turonia.
Przewodnicząca Rady, w związku z tym, wycofała powyższy wniosek.
Radny M.Kieca zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. Komisja Rewizyjna ma zaplanowane  prace kwartalnie. Dwa punkty planu pracy nie zostały zrealizowane. Ponadto trwa planowa  kontrola i nie jest możliwe, aby zakończyć ją w ciągu 21 dni roboczych. Projekt uchwały przedłuży czas kontroli, przesunie planowane posiedzenia Komisji z I kwartału na II kwartał. Jest to projekt uchwały konsultowany z Radcą Prawnym.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek radnego M.Kiecy  o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Przy obecności 14 radnych głosowano następująco:

za było                    -  11 radnych
przeciw było            -    2 radnych
wstrzymała  się       -     1 radna

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, M.Kieca, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni:  B.Buksak, D.Kandefer.
Wstrzymała się radna: J.M. Fabrycka.
Wniosek o  wprowadzenie do punktu  4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 przyjęto większością głosów.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła  dyskusję i odczytała ustalony porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych   gminy Kudowa-Zdrój,
•    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”,
•    zmiany uchwały nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
6.    Wolne wnioski – zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Burmistrz Miasta, Przewodnicząca Rady oraz Z-ca Burmistrza wręczyli n/w laureatom konkursu za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe:

III miejsce – nagrody w wysokości 10.000 zł przyznano:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 2
Wspólnota  Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 1
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 2.

II miejsce  - nagrody w wysokości 15.000 zł przyznano:
Nieruchomość  przy ul. Kombatantów 4a  
Nieruchomość przy ul. B. Chrobrego 23.

I miejsce -   nie zostało przyznane.

W X edycji konkursu na Wystrój Świąteczny Budynków, Witryn i Balkonów w Kudowie – Zdroju  przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach:

Kategoria dom
1. Halina Piotr Jasińscy
2. Małgorzata Mazur

Kategoria – balkon
Barbara Laszczak

Kategoria firma
Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka  

Puchar zdobywców
Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka

Kategoria obiekty hotelowe – nagrody nie przyznano
Kategoria witryna sklepowa - nagrody nie przyznano

Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza  oraz Przewodnicząca Rady wręczyli w/w laureatom symboliczne czeki, dyplomy okolicznościowe oraz statuetkę dla Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”   

Głos zabrał pan A.Osicki reprezentujący  firmę Nowa Energia Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., który przedstawił prezentację i szczegółowo omówił założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój.
Radny Turoń zwrócił się z pytaniem w jaki sposób  firma zbierała informacje nt. zużycia poszczególnych paliw oraz w jaki sposób z przedstawionego planu mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy.
Pan A.Osicki poinformował, że bilansowanie energetyczne gmin, miast nie jest proste. Prowadzona była ankietyzacja. Ankiety skierowane były do wszystkich obiektów, oczywiście  nie wszystkie odpowiedziały. Jeżeli chodzi o obiekty gminne czy też oświetlenie uliczne informacje są szczegółowe. Zarządcy obiektów  wielorodzinnych udzielali też szczegółowych informacji. Podstawą do opracowania planu jest informacja od przedsiębiorstw energetycznych. Jeżeli chodzi o drugie pytanie poinformował, że indywidualny mieszkaniec nie może skorzystać z dofinansowania, o którym mówił, natomiast mogą z niego skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o indywidualnych mieszkańców –  gmina musi stworzyć program, pozyskać pieniądze i poprzez gminę -  mieszkaniec może starać się o dotację.  Ponadto poinformował, że aby starać się o dofinansowanie należy wykonać audyt energetyczny  budynku. Jego efekty muszą wynosić minimum 25%, a preferencja jest przy 60%.
Radny W.Gucz stwierdził, że cały  problem związany ze zmianą systemu grzewczego polega na cenie nośników energetycznych. Każdy mieszkaniec liczy ile wyniesie opłata za gaz, a ile będzie kosztował węgiel.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem  jaka jest realność założeń  planu. Czy  istnieje zagrożenie, że trzeba będzie zwracać uzyskane środki jeżeli coś się nie powiedzie.
Pan A.Osicki poinformował, że to nie gmina będzie aplikować o środki unijne. Każdy wnioskodawca określa pewne warunki  kiedy o coś się stara. Plan, nie jest programem, nie jest dokumentem, który  ma być rozliczany. Jest to pewna strategia, plan który zakłada ambitny cel redukcji emisji CO2. Jest to kierunek działania. Plan nie podlega ocenie, czy opiniowaniu, w związku z czym nigdy nie będzie sytuacji takiej, że w wyniku niezrealizowania zadań komuś coś zostanie zabrane.
Radny M.Kieca podkreślił, że wobec tego przedstawiony plan  dla gminy jest strategią działania. Zwrócił się z pytaniem co gmina do 2020 r. planuje zrobić, czyli jaka jest strategia działania.
Pan A.Osicki stwierdził, że celem jest ograniczenie emisji CO2 poprzez  realizację  przedsięwzięć, które zostały opisane, np. termomodernizacja  szkoły,  modernizacja oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg, które są zaplanowane, montaż ogniw fotowoltaicznych. Są to zadania, które zostały określone, w tych miejscach, gdzie była możliwość policzenia  efektów.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem, czy  gmina planuje  wprowadzenie tego typu  programu dofinansowania na najbliższe 4 lata.
 Pan A.Osicki stwierdził, że tego typu programy kierowane są do różnych grup. Zadania wprowadzone są do planu po to, aby gmina mogła z tego  skorzystać. W RPO jest możliwość pozyskiwania środków dla indywidualnych odbiorców energii. Trudno powiedzieć, czy uda się zrealizować  wszystkie zadania, być może dojdą nowe.  Jest to otwarta furtka dla gminy.
Radny W.Gucz stwierdził, że ważnym problemem do uregulowania jest zapewnienie dostaw gazu.
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        14 radnych
przeciw było            -         0 radnych
wstrzymało się        -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”   została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój    

Głos zabrała Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się w następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu (załącznik nr 1),
2)    w załączniku nr 2, do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie, pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” o wartości 364.365 zł., w tym wydatki bieżące - planowane do realizacji w latach 2016-2018 i limitach w poszczególnych latach:
w 2016 roku – 143.822 zł,
w 2017 roku – 88.518 zł
w 2018 roku – 29.548 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 102.476 zł planowane do poniesienia w 2016 roku.
Zmianie ulegają limity wydatków w latach 2016- 2018.

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.  
Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych głosowano następująco:

za było                    -        13 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

Na salę obrad wrócił radny W.Gucz. Obecnych jest 14 radnych.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu  dochodów i wydatków  o  kwotę 347.831,00 zł.
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Dochody:
    dział 756 – zwiększa się o 19.994,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok, ogłoszonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów,
    dział 758 – zwiększa się o 118.485,00 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok, ogłoszonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów,
    dział 801 – wprowadza się planowane do uzyskania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” w tym 122.248,00 zł - dochody bieżące i 87.104,00 zł - dochody majątkowe.
Wydatki:
    dział 010 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa układu rowów melioracyjnych na terenie osiedla przy ul. Łąkowej - wykonanie koncepcji”,
    dział 630 – wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zakup i montaż foto stojaków do zdjęć 'selfie" w ramach Budżetu Obywatelskiego,
    dział 710 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia na potrzeby zabezpieczenia stacji klimatycznej”. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki bieżące na badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego,
    dział 750 – zmniejsza się o 71.784,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Urzędzie Miasta      (oszczędności w związku z nieobsadzeniem wakatów od początku roku) przeznaczając środki na zatrudnienie dwóch pracowników zieleni miejskiej,
    dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł utworzoną na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego w związku z wyborem projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
    dział 801 – zwiększa się o 31.700,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia w palcówkach oświatowych w tym 20.000,00 zł w szkołach podstawowych, 10.000,00 zł w gimnazjum i 1.700,00 zł w licem w związku z większymi niż planowano wydatkami na zastępstwa doraźne. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawami autobusu szkolnego. Zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki związane ze zwrotem kosztów dla rodziców dowożących niepełnosprawne dzieci do szkoły integracyjnej w Szalejewie.  Wprowadza się plan wydatków na realizację w 2016 roku projektu pn. „Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju” na kwotę 247.998,00 zł, w tym wydatki bieżące - 143.822,00 zł i wydatki majątkowe – 102.476,00 planowanego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
    dział 851 – zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki na  przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy w związku z większą liczbą dziewczynek z danego rocznika,
    dział 900 – zwiększa się o 71.784,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia (w stosunku do przyjętego planu) o 2 osoby,
    dział 921 – wprowadza się wydatki w kwocie 25.214,00 zł na realizację zadania pn. „Cykl spektakli teatralnych i koncertów w wykonaniu filharmoników dla najmłodszych mieszkańców Kudowy-Zdroju w ramach Budżetu Obywatelskiego”. Wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Czarodziejskiego Ogrodu" na terenie Skansenu w Pstrążnej w ramach Budżetu Obywatelskiego”, które zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, które będzie realizatorem projektu,
    dział 926 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 19.619,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                      -      14 radnych
przeciw było              -        0 radnych
wstrzymała się          -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,  W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych   gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała,  że zgodnie zapisem  ustawy o samorządzie gminnym, Gmina może zapewnić wspólną obsługę dla jednostek organizacyjnych gminy oraz dla gminnych instytucji kultury.  Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Na podstawie w/w upoważnienia Rada Miejska Kudowy – Zdroju niniejszą uchwałą wskazuje Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II jako jednostkę obsługującą jednostki oświatowe w zakresie obsługi finansowo - księgowej. Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie. Powyższe rozwiązanie w zakresie obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek nie zwalnia kierowników jednostek obsługiwanych od odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej tych jednostek, stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym za wykonywanie określonych tą ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych głosowano następująco:

za było                    -        14 radnych
przeciw było            -          0 radnych
wstrzymało się         -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych   gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”
Głos zabrała Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała zebranych, że w/w projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, pokazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na terenie naszej Gminy. Gmina Kudowa-Zdrój w 2015 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzieliła wsparcia z budżetu w wysokości 150.000,00 zł.

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.
Przy obecności 14 radnych głosowano następująco:

za było                    -        14 radnych
przeciw było             -         0 radnych
wstrzymało się         -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016
Radny M.Kieca zgłosił wniosek o wprowadzenie do § 1 projektu w/w uchwały 2 punktów w brzmieniu:
„ 2. W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania kontroli p.n. Kontrola wewnętrzna: wyniki kontroli, zalecenia i wnioski, koszty audytu – I, II i III kwartał 2016 roku”
oraz
„3. W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania kontroli p.n. Kontrola realizacji przez Burmistrza wniosków radnych i komisji za II półrocze 2015 roku – I, II i III kwartał 2016 roku.”

Przewodnicząca Rady  poddała pod  głosowanie wniosek o  wprowadzenie do § 1 projektu w/w uchwały podpunktu w brzmieniu:
„ 2. W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania kontroli p.n. Kontrola wewnętrzna: wyniki kontroli, zalecenia i wnioski, koszty audytu – I, II i III kwartał 2016 roku”
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw był              -          1 radny
wstrzymało się        -           2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przeciw głosował radny: B.Buksak
Wstrzymali się radni: J.M. Fabrycka, D.Kandefer.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady  poddała pod  głosowanie wniosek o  wprowadzenie do § 1 projektu w/w uchwały podpunktu w brzmieniu:
„3. W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania kontroli p.n. Kontrola realizacji przez Burmistrza wniosków radnych i komisji za II półrocze 2015 roku – I, II i III kwartał 2016 roku.”
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw był              -          1 radny
wstrzymało się        -           2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przeciw głosował radny: B.Buksak
Wstrzymali się radni: J.M. Fabrycka, D.Kandefer.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw był             -          1 radny
wstrzymało się       -           2 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, M.Kieca, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przeciw głosował radny: B.Buksak,
Wstrzymali się radni: J.M. Fabrycka, D.Kandefer.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016  została  podjęta większością głosów.

Ad.5)

Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot.  przystąpienia do egzekucji  należności gminnych z nieruchomości spółki  z o.o. Wigra.
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa ta sięga co najmniej 10 lat wstecz. Jest to sprawa skomplikowana i trudna do wyegzekwowania.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację dot. działalności firm Bud-Rem oraz sp. z o.o. Wigra. W związku  z tym, że są to firmy od lat niedziałające (nie ma prezesa, osoby która tam pracuje, nie można zostawić korespondencji)  nie można skutecznie  przeprowadzić żadnych  czynności prawnych.  Majątek firmy Wigra objęty jest postępowaniem komorniczym. Komornik część nieruchomości wynajmował. Dochody z wynajmu pokrywały koszty komornicze, gmina z tego tytułu żadnych środków finansowych nie otrzymywała. Z ramienia gminy istnieje możliwość przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Ma to sens kiedy jest nabywca nieruchomości. Pani Skarbnik poinformowała, że zgłosił się jeden z wierzycieli, który wyraził wolę zakupu nieruchomości. W związku z tym podjęto decyzję o skierowaniu do komornika wniosku o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy przy sprzedaży tych nieruchomości  istnieje  szansa na odzyskanie przez gminę swoich należności lub chociaż ich części.
Skarbnik Gminy poinformowała, że takiej  możliwości nie ma. Jest natomiast możliwość zamknięcia sprawy, aby zaległości cały czas nie rosły.
Głos zabrał  W.Mrozek Radca Prawny, który stwierdził, że chciałby przeanalizować  sprawę  w celu sprawdzenia, z punktu widzenia prawnego, czy mimo upływu czasu istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób zarządzających spółką.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy został już wyłoniony wykonawca  napraw  dróg szutrowych na terenie gminy  oraz czy został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie  modernizacji ul. Buczka i ul. Słonecznej.
Burmistrz Miasta poinformował, że nie został jeszcze wyłoniony wykonawca  napraw  dróg szutrowych. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Buczka sprawa jest w trakcie realizacji. Były dwie oferty i prowadzone jest postępowanie.
Radny M.Kieca w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 90/16 w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju, który wejdzie w życie z dniem 1.06.br. zwrócił się  z prośbą o przedstawienie informacji  na czym będą polegały zmiany organizacyjne.
Burmistrz Miasta poinformował, że w związku z w/w zarządzeniem rozpoczęto spotkania z pracownikami, ponieważ zmiany schematu organizacyjnego chciałby oprzeć o rozmowy z każdym nowym referatem, który się tworzy.  Zmiany te spowodowane są m.in. wynikiem prowadzonych naborów, mają służyć usprawnieniu pracy Urzędu Miasta. Stwierdził, że po zakończeniu rozmów z pracownikami przedstawi radnym pełną informację w tej sprawie.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji dot. decyzji o zaplanowaniu w budżecie gminy na 2017 r.  wydatków  związanych z przebudową fontanny w Paku Zdrojowym (dysze, oświetlenie). Czy wiadomo jakie będą koszty przebudowy fontanny.
Burmistrz Miasta poinformował, że od  dłuższego czasu jest nagminny problem z fontanną. Problem trwa od czasu modernizacji. Podjęto decyzję żeby sprawę załatwić.  

Ad.6)

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na jej ręce wpłynął przygotowany przez Klub Radych Rozwój Kudowy-Zdrój   roboczy materiał – projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu, której załącznikiem jest  statut KCKiS. Przewodnicząca Rady  przekazała radnym w/w projekt uchwały  do analizy i pracy nad nim.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do Klubu Radnych o przedstawienie informacji nt. złożonego przez nich projektu uchwały.
Radny M.Kieca stwierdził, że od jakiegoś czasu mówi się o tym, że należałoby budynek przy ul. Głównej przekształcić w instytucję kultury, która posiada osobowość prawną. Przedstawiony  materiał jest propozycją radnych  do dyskusji.
Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji dot. działki nr 21/26 obręb Nowy Zdrój przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rekreacyjne. Ponadto stwierdził, że w  otrzymanym Biuletynie Informacyjnym znalazła się informacja dot. przygotowania do inwestycji - wykonanie dokumentacji technicznych. Zdziwiła go informacja dot. wykonania dokumentacji technicznych a zwłaszcza ich kosztami:
    projekt  modernizacji linii brzegowej  stawu Zdrojowego – 144.000 zł,
    projekt remontu budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby Domu Kultury – 80.000 zł.
Radny zwrócił się z pytaniem, czy są to koszty projektów, czy ich wykonania.
Skarbnik Gminy poinformowała, że są to środki  zabezpieczone w budżecie gminy na te zadania.
Radny M.Turoń poruszył sprawę planowanego remontu mostu na ul. Zdrojowej, który ma trwać do 29.07. br. czyli w pełnym okresie turystycznym. Poruszył  sprawę autobusów turystycznych, które mają do Kudowy przyjechać i które muszą z Kudowy wyjechać. Należałoby  ustawić  oznakowanie mówiące o tym, że przez most w Słonem przejazd będzie możliwy.  
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa remontu mostu omawiana jest już od pewnego czasu. Przetarg został rozstrzygnięty. Inwestorem  jest Dolnośląska Służba Dróg  i Kolei, inwestycję  wykonuje firma Drogmost. W sprawie remontu mostu oraz organizacji ruchu odbyły się liczne spotkania. Dla samochodów do 3,5 tony będzie ruch wahadłowy  od drogi nr 8.  Informację dot. organizacji ruchu na drodze  krajowej i drodze wojewódzkiej przedstawi pani D.Dąbrowska. Most w Słonem został wzmocniony, podstemplowany po to, aby wyjątkowo dopuścić przejazd samochodów o ciężarze całkowitym do 40 t (ciężar całkowity autobusów wynosi do 18 t). Przygotowana jest informacja z trasą objazdu.
Głos zabrała pani D.Dąbrowska, która poinformowała, że sprawa organizacji ruchu omawiana i uzgadniana jest od bardzo długiego czasu. Przepisy mówią wyraźnie, że nie da się zrobić objazdu drogi wojewódzkiej drogą krajową, ponieważ jest wyższej kategorii i na to zgody nie będzie. W trakcie rozmów szukano wyjścia w postaci odstępstw. Jednym z nich będzie możliwość przejechania i skierowania ruchu turystycznego przez ul. Słone. Kierowanie ruchu tylko w jedno wąskie gardło może mieć  różne skutki. Podejmowane są próby rozłożenia ruchu i wyeliminowania przynajmniej części pojazdów.  Stąd  oznakowanie już przy Twierdzy w Kłodzku na głównym skrzyżowaniu.  Przewoźnicy na budowę, wszyscy dostawcy towaru itp. dostali już dawno pismo z prośbą o zaplanowanie w tym okresie transportu towaru mniejszymi pojazdami. Ruch na tyle na ile jest to możliwe  należy skierować na kilka źródeł.  Podjęto też rozmowy z PKS-em, aby autobusy kończyły bieg przy dworcu PKP. Wykonawca  remontu mostu złożył deklarację, że dołoży wszelkich starań, aby  prace zakończyć w ciągu dwóch miesięcy, żeby utrudnienia jak najszybciej zlikwidować.
Radny D.Kandefer poruszył sprawę mostu na skręcie z drogi wojewódzkiej na Jakubowice. Jest on w złym stanie technicznym. Bariery z jednej strony są  porysowane,  a z drugiej wyrwane. Może należałoby zainterweniować  w Lasach Państwowych  i ograniczyć ruch na moście.
Burmistrz Miasta poinformował, że rozmawiał  z Dyrektorem Lasów Państwowych. Wszelkie szkody zostaną przez nich naprawione. Ponadto poinformował, że co roku przeprowadzany jest przegląd mostów na terenie miasta. Na dzień dzisiejszy praktycznie każdy most, czy kładka  na terenie gminy wymaga remontu.
Radny W.Gucz stwierdził, że w związku z planowanym remontem mostu, zauważa  poważny problem z oznakowaniem miasta. W  związku z tym napisał w tej sprawie  pismo do Dyrektora DSDiK. Ponadto poinformował, że problem stanu technicznego mostu na ul. Zdrojowej i konieczność jego remontu zgłaszał już 4 lata temu.  Remont mostu planowany był na 2014 r. jednak, jak widać, nie przystąpiono wtedy do realizacji tego zadania.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy objazd dla autobusów przez ul. Słone jest oficjalnym stanowiskiem i tak można to traktować. W związku z tym prosi  o przekazanie takiej informacji gestorom bazy hotelarskiej  na terenie Kudowy. Ponadto  zwrócił się z pytaniem czy byłaby możliwość  umieszczenia na znakach do objazdu dla pojazdów powyżej 3,5 t tabliczki informującej, o możliwości wjazdu do Kudowy nie tylko przez Karłów. Należałoby przygotować mapki dla podmiotów działających na terenie Kudowy.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Chełmińskiej, która przedstawiła zebranym prezentację dot. działalności Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa i zaprosiła wszystkich do współpracy.
Przewodnicząca Rady  udzieliła głosu  pani J.Bukrejów, która zwróciła się do Burmistrza Miasta z następującymi pytaniami:
    czy za rok 2015 były zwolnienia od podatku gruntowego, w poprzednich latach w gablocie była wywieszana taka informacja, czy gmina udziela ulg, kto i na jaka kwotę otrzymał ulgę,
    czy prawdą jest, że gmina dofinansowuje Nowa Gazetę Gmin,
    kiedy zostanie zlikwidowany pustostan znajdujący się w budynku, w którym mieszka.   
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o pustostan zostanie to sprawdzone i udzieli pisemnej odpowiedzi.
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina udziela ulg w podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do końca maja, informacja taka pojawi się na tablicach informacyjnych.
Burmistrz Miasta poinformował, ze Nowa Gazeta Gmin nie otrzymała od gminy dofinansowania. Pani  Skarbnik poinformowała, że gmina płaci tylko za usługi związane z zamieszczaniem w Nowej Gazecie Gmin ogłoszeń czy informacji. Gazeta nigdy nie otrzymała  od gminy dofinansowania.
Przewodnicząca Rady  udzieliła głosu  pani E.Miklas, która zwróciła się z pytaniem czy Komisja Statutowa powołana 2.03. br. rozpoczęła już prace nad opracowaniem Statutu Gminy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odbyło się spotkanie – szkolenie radnych  dot. prawa samorządowego, które przeprowadził pan prof. J.Korczak. Komisja Statutowa spotyka się 27.04.2016r. i rozpocznie prace nad Statutem Gminy.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu W.Dziudzie, który poruszył sprawę remontu mostu na ul. Zdrojowej. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy  gmina  przed rozpoczęciem inwestycji postawiła inwestorowi, wykonawcy określone zadania związane z realizacją remontu mostu np.  termin najbardziej dogodny dla wszystkich uwzględniając  całe uzdrowisko odcięte od świata, czy postawiono warunek wybudowania docelowo lub prowizorycznie na okres trwania inwestycji (minimum 3 m-ce, ponieważ 40 dni musi wiązać beton) drogi, mostu umożliwiających dojazd do Kudowy.  Takie  warunki wg. niego były podstawą do prowadzenia rozmów. W imieniu gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej zaapelował do radnych żeby  nie dopuścili do realizacji tej inwestycji w  pełni  sezonu  letniego. Maj to nie tylko długi weekend, w maju zaczyna się sezon turystyczny.  Masowo przyjeżdżają wycieczki szkolne. Nowa trasa objazdu z Kłodzka ma  80 km w jedną stronę. Dla wycieczek są to dodatkowe, niemałe koszty za transport. Jest to jedyna okazja wymuszenia od inwestora i samorządowych władz wojewódzkich zrobienia dodatkowego wjazdu do Kudowy. Można rozważyć możliwość wybudowania prowizorycznego mostu przy pomocy wojska, aby każdy autobus, karetka, czy inne służby mogły przejechać. Poinformował, że rozpoczyna działania  poprzez radnych samorządu wojewódzkiego żeby zabezpieczyć odpowiednie środki na rozwiązanie problemu wjazdu do Kudowy. Inwestycja nie może się rozpocząć 04.05. ponieważ sparaliżuje całą Kudowę.  
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu D.Mielcowi, przedstawicielowi przewodników turystycznych, który stwierdził, że zgadza się ze swoim przedmówcą.  Wycieczki najczęściej wybierają Kudowę, ponieważ jest dogodny dojazd do wszystkich atrakcji Ziemi Kłodzkiej oraz atrakcji po stronie Czeskiej.  Jeden kierowca  obsłuży wycieczkę na 4 dni. Objazd o długości 80 km w jedną stronę spowoduje, że to się zmieni. Nikt nie  jest na to przygotowany. Oficjalnie nie ma objazdu przez Słone -  sprawdził to osobiście -  objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t kieruje autokary do Kudowy przez drogę 100 zakrętów. Stwierdził, że problem z objazdem zaczyna się  na głównym  skrzyżowaniu w Kłodzku. Wszystkie  wycieczki do Kudowy muszą przejechać przez Kłodzko. Jeżeli nie będzie informacji, że objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t nie dotyczy autokarów, to powstanie wielki bałagan i miasto dużo straci. Wydaje się, że propozycja wykonania prowizorycznej przeprawy jest sensowna. Jest to jakieś rozwiązanie.  
Pan W.Dziuda stwierdził, że  dobry zwyczaj nakazuje, aby o takich rzeczach informować mieszkańców dużo wcześniej. Nikogo nie zapytano, z nikim nie skonsultowano, nie przedyskutowano  kwestii remontu mostu. Ponadto poinformował, że bardzo zadowolony jest z przyjętego przez Radę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój. Ma nadzieję, że uda się zlikwidować w Kudowie wszystkie dymiące kominy. Trzeba zastanowić się  jak pomóc mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie  pokryć kosztów zmiany systemu ogrzewania.  Wracając do sprawy remontu mostu pan W.Dziuda  stwierdził, że wierzy w operatywność władz miasta, oraz że problem zostanie rozwiązany  bez zahamowania ruchu turystycznego. Trzeba podjąć energiczne działania w tym celu.
 Głos zabrał A.Gomółka stwierdzając, że jest zdziwiony tym, że remont mostu budzi takie emocje, że wszyscy są tak podenerwowani.  Przez 20 lat żaden z radnych nie mówił, że most wymaga remontu. Na ul. Fredry zawalił się most i zrobiono kładkę. Tam powinien być zrobiony  most dla pojazdów do 40 t, który rozwiązałby problem i  rozładowałby  ruch. Żaden most nie został wyremontowany. Trzeba się nad tym zastanowić, zająć się tym i wspierać działania Burmistrza Miasta.  Ponadto stwierdził, że należy  w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawalczyć o wjazd do Kudowy. W działania w tym kierunku powinni się wszyscy włączyć.
Radny W.Gucz, nawiązując do wypowiedzi pana A.Gomółki, stwierdził, że nie wysłuchał jego wcześniejszej wypowiedzi.  Cztery lata temu ówczesny Burmistrz Miasta usłyszał od niego, że most należy remontować. Most miał być remontowany w 2014 r. Ponadto poinformował, że w planach zagospodarowania przestrzennego miasta jest zarezerwowany teren i miał być budowany most (skrzyżowanie ul. Głównej i Fabrycznej) oraz droga na Górną Kudowę. Do dzisiaj w tej sprawie nie zrobiono nic. Były Burmistrz o tym nie myślał, dla niego najważniejszy był Park Zdrojowy. Nie można mówić do obecnego Burmistrza, że wszystko jest ważne i że wszystko trzeba zrobić. Wyraził swój niepokój związany z planowanym remontem mostu, ale trzeba to zrobić.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z w/w  wypowiedzi wynika, iż remont mostu jest poważnym problemem dla wszystkich.  Zwróciła się z pytaniem, czy jest jeszcze możliwość wpłynięcia na  Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, żeby przesunąć  termin rozpoczęcia remontu mostu oraz  czy jest możliwość wybudowania prowizorycznego mostu.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że termin jest, jaki jest - mógłby być gorszy. Oraz, że   przez 3 m-ce będzie problem przejazdu przez samochody ciężarowe i autobusy przez miasto Nachod. Podczas jednej z ostatnich rozmów Burmistrz J.Birke poinformował go, że  planuje wymianę nawierzchni asfaltowych w Nachodzie. Będzie to duży problem.  Wracając do sprawy remontu mostu  na ul. Zdrojowej stwierdził, że jest on w fatalnym stanie technicznym. Jest to inwestycja DSDiK. Rozumie wątpliwości i niepokój mieszkańców. Inwestycja w grudniu jest niemożliwa ze względu na  niskie temperatury i uwarunkowania. Przypomniał, że wymiana nawierzchni ul. Zdrojowej była wykonywana w lipcu.  Wyraził nadzieję i zobowiązał się, że zrobi wszystko z DSDiK, aby  inwestycja została wykonana w ciągu 2 miesięcy i została zakończona w czerwcu. Dołożą wszelkiej staranności, aby utrudnienia związane z remontem mostu było jak najmniej uciążliwe. Jest możliwość przejazdu przez Słone. Informacja o takiej możliwości  zostanie podana do publicznej wiadomości w odpowiednim czasie. Bazując na opinii inżynierów należy stwierdzić, że zimą takiej inwestycji się nie przeprowadzi. Jeżeli chodzi o ruch turystyczny i objazd prowadzone są stale rozmowy. Na dzień dzisiejszy dla ruchu turystycznego udostępniony jest most w Słonem.
Pani U.Gorczyńska zwróciła się z pytaniem, czy jest szansa, aby po weekendzie majowym  na każdym znaku  została umieszczona informacja „nie dotyczy autobusów”.
Burmistrz Miasta  poinformował, że taka szansa jest.  Dzisiaj nie  może jeszcze odpowiedzieć na to  pytanie, ponieważ trwają rozmowy w sprawie organizacji ruchu i umieszczenia takiej informacji na drodze od Kłodzka.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L.Nakonecznemu, który stwierdził, że cieszy się z faktu, iż część  radnych złożyła wniosek  dot. transparentności w Urzędzie Miasta.  Zwrócił się  do radnego M.Turonia, który jest radnym drugą kadencję, o podanie informacji i szczegółów  jak wszedł w posiadanie gruntów od gminy. Taka szczegółowa informacja  powinna być umieszczona na stronie internetowej  radnej M.Midor-Burak. Do radnych poprzednich kadencji zwrócił się z pytaniem jak doszło do tego, że w najładniejszym miejscu w Kudowie – schody od ul. Zdrojowej  do ul. Buczka - stoi taki brzydki budynek. Chciałby uzyskać w tej sprawie szczegółową informację. Ponadto chciałby się dowiedzieć dlaczego w Parku Zdrojowym położono tak drogą kostkę. Można to było zrobić za dużo mniejsze koszty. Chciałby również wiedzieć kto zapłaci za remont ścieżki rowerowej, która się rozsypuje i za remont fontanny w Parku Zdrojowym. Nie może być tak, że  teraz Burmistrz, Urząd Miasta oraz mieszkańcy ze swoich podatków będą za to płacić.  Proponuje, aby za to zapłacili radni poprzednich kadencji i były Burmistrz.
Radny M.Turoń poinformował, że nie posiada, ani nie dzierżawi od gminy żadnego gruntu. Od kiedy został radnym co roku składa oświadczenia majątkowe, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowani mogą zobaczyć jakim majątkiem dysponuje.

Ad.7)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.05.2016 08:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.05.2016 08:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 29