PROTOKÓŁ NR XVIII/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 17 marca 2016 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1740

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XVIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.
Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodnicząca Rady  poinformowała zebranych, że na wspólnym posiedzeniu Komisji skierowała do radnych prośbę o indywidualną rozmowę. Zaapelowała do radnych o rozsądek i poprosiła o danie jej szansy i  o współpracę. Ponadto wyjaśniła, że sesja Rady Miejskiej to  praca przede wszystkim radnych. Ostatnio odnosiła wrażenie, że sesje przerodziły się w spotkania z mieszkańcami. Chciałaby przywrócić powagę  sesji i w związku z tym mieszkańcom głos będzie udzielała w ostatnim punkcie obrad zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Głos zabrała radna E.Marecka-Szydło, która odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady stwierdziła, że to w dużej mierze odnosi się do niej. Nie wie co ma na celu tak częste powtarzanie o czymś takim co nie istnieje, co nie ma miejsca, wyrażanie opinii, że ktoś  nie daje  Pani Przewodniczącej szansy. Najlepszym dowodem na współpracę są prace Komisji. Kreowanie czarnego pijaru poprzez powtarzanie na okrągło tego samego  do nikąd nie prowadzi.  Tworzymy dla miasta wizerunek, który doprowadza  do tego, że pani Przewodnicząca czuje się  jak wyklęta, niedowartościowana.  Nie rozumie w czym jest  problem. Radna zwróciła się z prośbą, aby skupić się na pracy i nie kreować takiej rzeczywistości,  stwierdziła, że nie życzy sobie czegoś takiego.

Przewodnicząca Rady podziękowała radnej z cenną uwagę i  odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2015,
•    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku,
•    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego,
•    określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
•    przeprowadzenie zalecanej zmiany organizacyjnej - rozwiązanie Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju,
•    zmiany uchwały Nr XVII/106/12  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie obrad.

Ad.2)
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu  dot. przyjęcia przez Radę Miejską protokołu nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej z dnia 04.02.2016 r. Przyjęcie w/w protokołu proponuje wprowadzić do porządku obrad  jako pkt. 3 porządku. Jednocześnie pozostałe  punkty porządku obrad zmienią numerację.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu  3 dot. przyjęcia przez Radę Miejską protokołu nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej z dnia 04.02.2016 r. przyjęto jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz ,M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady na prośbę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiła wniosek, aby w punkcie 4  porządku obrad  zmienić kolejność podejmowanych uchwał tj. aby jako pierwszą podjąć uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/12  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 lutego  2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych wniosek zmianę kolejności podejmowanych uchwały  przyjęto jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz ,M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza Miasta w imieniu Burmistrza Miasta  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do punktu  4  porządku obrad  projektu  uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.  Pani Wiceburmistrz przekazała radnym projekt w/w uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przyjęto jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz ,M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Radny M.Turoń zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego zgłosił wniosek o wprowadzenie do punktu 4 porządku obrad  dot. podjęcia  uchwał projektu  uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej. Zmiana pozwoli na wprowadzenie przez Klub Radnych „Nasza Kudowa” swojego przedstawiciela do  Komisji Rewizyjnej.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę podczas, której w/w projekt uchwały zostanie skserowany w celu przekazania radnym.
 Przewodnicząca Rady wznowiła obrady. Projekt w/w uchwały przekazano radnym.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał pismo  Wojewody Dolnośląskiego skierowane w dniu 29.02.2016 r. do radnego B.Buksaka w sprawie powoływania składów osobowych stałych komisji Rady w tym składu komisji rewizyjnej. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna J.M.Fabrycka stwierdziła, że uzasadnienie do w/w projektu uchwały zawiera fakty niezgodne z prawdą. Poinformowała zebranych, że nie została powołana do składu Komisji Rewizyjnej jako przedstawiciel Klubu Radnych, ale jako radna niezależna.
Pan W.Mrozek stwierdził, że sprawę należałoby przeanalizować  i sprawdzić, czy radna J.M.Fabrycka  w momencie powołania w skład Komisji Rewizyjnej była członkiem Klubu Radnych. Jeżeli nie była członkiem Klubu Radnych, to była wybrana jako radna niezależna.  Decyzja należy do radnych, nie jest to przeszkoda  do podjęcia tej uchwały. Treść uzasadnienia należałoby skorygować o fakty, które miały miejsce.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                   - 8 radnych
przeciw było           - 7 radnych
wstrzymało się       - 0 radnych

W związku z powyższym wniosek o wprowadzenie do   porządku obrad  projektu  uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej przyjęto większością głosów.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor - Burak, M.Kieca, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, A.Mróz ,M.Olejarz.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady odczytała ustalony porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej z dnia 04.02.2016 r.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    zmiany uchwały Nr XVII/106/12  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju
•    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2015,
•    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku,
•    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego,
•    określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
•    przeprowadzenie zalecanej zmiany organizacyjnej - rozwiązanie Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej,
•    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
6.    Wolne wnioski – zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 4 lutego 2016 roku.  

Przy obecności 15 radnych na sali protokół nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, E.Marecka – Szydło, A.Mróz.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/12  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju  

Głos zabrała pani M.Kryczka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała zebranych, że ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia wchodzi w życie co do zasady w dniu 01 kwietnia 2016r. Na podstawie w/w ustawy Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój udzielił stosownego upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego w gminie. Zakres działania i przyznane kompetencje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju uzasadniają przekazanie zadania związanego z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego. Z tej przyczyny zachodzi potrzeba zmiany zakresu zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju określonego w Statucie tej jednostki. Projekt  uchwały przewiduje zmianę brzmienia §5 Statutu, w którym w punkcie 11 wpisano powyższe zadanie.
W/w projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/12  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 lutego  2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2015   

Głos zabrała Pani K.Oczkowska, która poinformowała, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. W/w projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było             -         0 radnych
wstrzymało się         -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2015 została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku
Głos zabrał Pan S.Jakubiec, który poinformował,  że w/w projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  
Obowiązek uchwalenia przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku wynika z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław i uzyskał pozytywną opinię.  Program obowiązywał będzie do 31 grudnia 2016 r. Projekt uchwały bardzo szczegółowo omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było            -         0 radnych
wstrzymało się        -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2016 została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego
Głos zabrała Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała zebranych, że w/w projekt uchwały  został szczegółowo omówiony przez Panią U.Karpowicz na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego został opracowany na podstawie uchwały nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. Do wyłożonego projektu planu miejscowego zgłoszono jedną uwagę w sprawie dopuszczenia na działce nr 572, AM-16, obręb Słone zabudowy usługowej. Zgłoszona uwaga została uwzględniona. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 12 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. Do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag.
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.
Radna M.Midor-Burak stwierdzając, że wszelkie jej wypowiedzi oraz pytania na ostatniej sesji  nie znajdowały odpowiedzi i stały się pożywką do odwracania uwagi od spraw istotnych odczytała pismo dot. współpracy  Burmistrza Miasta z Radą Miejską. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny M.Olejarz zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem, czy wypowiedź radnej jest na temat procedowanej uchwały.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z do Przewodniczącej Rady, stwierdzając, że porządek wygląda tak, że dopuszcza się  do głosu kogo się chce. Głos w sprawie  uchwały dot. J.Fabryckiej  chciał zabrać radny M.Olejarz – nie pozwolono mu  tego zrobić. Kiedy ona chciała zabrać głos Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.  Zwróciła się z pytaniem, w którym punkcie odezwa odczytana przez radną M.Midor-Burak dotyczyła podejmowanej uchwały. Wydaje się, że na tyle często na sesjach miało miejsce odczytywanie odezw i wygłaszanie poglądów radnej M.Midor-Burak w trakcie porządku obrad, że należałoby ustalić, aby tego typu wystąpienia miały miejsce w punkcie - wolne wnioski zapytania. Jest to najwłaściwszy moment do wygłaszania tego typu przemówień.  Poza tym, że w którymś momencie został przywołany  temat przejścia granicznego, to cała odezwa radnej nie ma nic wspólnego z podejmowaną uchwałą.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radna E.Marecka-Szydło ma zdecydowaną rację. Zwróciła się o zgłaszanie pytań do w/w projektu uchwały.   
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zapytała, czy są jakieś przeszkody natury prawnej nie pozwalające na podjęcie w/w uchwały? Pani B.Kopeć  odpowiedziała, że nie, wówczas Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było            -         0 radnych
wstrzymało się        -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego  została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Głos zabrała Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała zebranych, że w/w projekt uchwały  został szczegółowo omówiony przez Panią E.Ubik  na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Dyskusja na temat w/w uchwały  była  merytoryczna.  Radni zadawali wiele pytań, na które szczegółowo i wyczerpująco odpowiadała pani E.Ubik.
Radna A.Mróz stwierdziła, że w uchwale z 2008 r. było wyraźnie zapisane, że  nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie do  zakupu  np. okularów. W przedstawionym projekcie uchwały nie jest to wyszczególnione, zapis jest bardzo ogólny – zakup produktów leczniczych i materiałów  medycznych, zakup sprzętu  medycznego lub rehabilitacyjnego. Czy w tych pojęciach mieszczą się okulary.
Pani Sekretarz stwierdziła, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji też padło takie pytanie i  Pani E.Ubik poinformowała, że w tej formie mieszczą się również okulary.
Pan W.Mrozek – Radca Prawny poinformował, że  w trakcie projektowania w/w uchwały z panią E.Ubik mieli dylemat, czy wszystko wymieniać.  Wymieniono  nazwy, które funkcjonują w prawie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zakupy materiałów  medycznych, czy produktów związanych z procesem leczenia.
Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że w/w projekt został pozytywnie zaopiniowany  przez związki zawodowe reprezentujące środowisko nauczycielskie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było             -         0 radnych
wstrzymało się         -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenie zalecanej zmiany organizacyjnej - rozwiązanie Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju  
Głos zabrała Pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza Miasta, która poinformowała zebranych, że na wspólnym posiedzeniu Komisji szczegółowo została omówiona podstawa prawna funkcjonowania żłobka i przedszkola. Żłobek funkcjonuje w oparciu o ustawę  o opiece nad dziećmi do lat trzech, natomiast przedszkole w oparciu o ustawę o systemie oświaty.  W związku z tym zaszła konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych w tym zakresie. Gmina została również  ponaglona pismem Kuratora Dolnośląskiego w tej sprawie.  W związku z tym został przygotowany projekt uchwały, który ma na celu dostosowanie do wymogów aktualnych przepisów.
Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że w/w projekt został pozytywnie zaopiniowany  przez związki zawodowe.
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było             -         0 radnych
wstrzymało się         -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przeprowadzenia zalecanej zmiany organizacyjnej - rozwiązanie Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój   
Głos zabrała Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się w następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok do faktycznego wykonania za 2015 rok ,
2)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu,
3)    wprowadzono kwotę odsetek podlegających w 2016 i 2017 roku wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy  o finansach publicznych,
4)    wprowadzono kwotę ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w 2016 i 2017 roku,
5)    poprawiono kwotę długu w związku z nieprawidłowym ujmowaniem zadłużenia z tytułu leasingu operacyjnego,
6)    zmianie ulegają limity wydatków oraz zobowiązań dla zadania pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego”,
7)    zmianie ulegają limity wydatków oraz zobowiązań dla zadania pn. „Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej” w związku z prawidłowym ujęciem zadłużenia (tylko część kapitałowa  bez części odsetkowej).
W/w projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było            -         0 radnych
wstrzymało się         -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została  podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu  wydatków o kwotę  o 737.803,00 zł
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Wydatki:
    dział 600 – zwiększa się o 56.303,00 zł wydatki na remonty gminnych dróg szutrowych i asfaltowych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Buczka na odcinku od wjazdu na 17 ha do ul. Nad Potokiem”,
    dział 700 – zwiększa się o 200.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” w zakresie wykonania drogi tymczasowej i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej,
    dział 710 – zwiększa się o 6.500,00 zł wydatki na obsługę toalet na cmentarzu komunalnym. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki związane z wykonaniem pomiarów meteorologicznych w Kudowie-Zdroju na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowiskowego,
    dział 900 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na rozbudowę istniejących punktów oświetleniowych zleconej w 2015 roku. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego” ,
    dział 926 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                      -      15 radnych
przeciw było               -       0 radnych
wstrzymała się           -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,W.Duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor-Burak,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
Głos zabrała Pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza Miasta, która poinformowała zebranych, że osoba, która dzierżawi działkę będącą przedmiotem w/w uchwały, prowadzi na niej do wielu lat działalność rolniczą. W związku z tym, że wpłynęły 3 podania dot. dzierżawy tego gruntu,  Burmistrz Miasta zgodnie z ustawą o gospodarcze nieruchomościami jest zobowiązany oddać grunt w dzierżawę w drodze przetargu.  Niemniej jednak jest możliwość  i rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od  obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Radny M.Olejarz  poinformował, że sprawa została szczegółowo omówiona  na posiedzeniu Komisji. Radni  przychylili się do wniosku i stąd   w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw było            -          0 radnych
wstrzymało się        -          0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak,W.duś, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej  
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o  dokonanie  następujących zmian w treści uzasadnienia do projektu w/w uchwały:
    W zdaniu „Między innymi do składu Komisji Rewizyjnej została powołana radna Joanna Fabrycka jako przedstawiciel klubu radnych” wykreśla się słowa: „jako przedstawiciel klubu radnych”,
    wykreśla się zdanie „Zgłoszona przez klub radnych radna Joanna  Fabrycka przestała być jego członkiem”.
Radny M.Olejarz zwrócił się z prośbą do wnioskodawcy o odczytanie całego uzasadnienia.
Radny M.Turoń odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały.  Ponadto stwierdził, że w piśmie odczytanym przez Pana Wiceprzewodniczącego Wojewoda Dolnośląski zgłasza wniosek, aby jak najszybciej rozwiązać ten problem.
Radny W.Gucz  poinformował, że w piśmie Wojewoda Dolnośląski stwierdził jednoznacznie, że występujący w sprawie komisji rewizyjnej radny B.Buksak miał całkowitą rację.
Radny B.Buksak poinformował, że intencją  skierowania  pisma do Nadzoru Prawnego Pana Wojewody był stan faktyczny, który był sprzeczny z obowiązującym prawem  wyznaczonym przez Statut Miasta Kudowy-Zdroju. Wyszedł z założenia, że skoro należy postępować zgodnie z literą prawa,  to należałoby doprowadzić do takiego stanu rzeczy  w Radzie Miasta, który jest zgodny ze Statutem. Stąd to pismo. Istota rzeczy, która została przedstawiona przez Nadzór Prawny Wojewody wskazuje na to, że Klub Radnych „Nasza Kudowa”, którego jest przewodniczącym,  powinien mieć reprezentację w Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli zostanie podjęta w/w uchwała, to  radny B.Buksak będzie miał otwartą furtkę, żeby  wprowadzić swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej.
Radny M.Olejarz  stwierdził, że nie może się zgodzić z Panią Przewodniczącą, z uwagi na to, że w piśmie Wojewody było napisane, iż w momencie kiedy  ktoś występuje z  Klubu Radych sam pozbawia się członkostwa w Komisji Rewizyjnej.  Radna M.Midor-Burak wystąpiła z Klubu Radnych i dlatego ten Klub nie ma swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, a radna nadal zasiada w Komisji. W tym momencie  radna M.Midor-Burak powinna się wycofać z Komisji Rewizyjnej i powinien być wprowadzony  nowy przedstawiciel Klubu. Wg niego brzmienie tego pisma polegało właśnie na tym, żeby to uporządkować a nie na tym, aby odwołać radną J.Fabrycką, która jest od początku członkiem Komisji Rewizyjnej jako radna niezależna. Uzasadnienie, że radna J.Fabrycka  powinna być odwołana żeby zrobić miejsce przedstawicielowi Klubu Radnych jest wg. niego nieporozumieniem.
Pan W.Mrozek – radca prawny wyjaśnił, że prawo, czyli ewentualne uzyskanie przedstawiciela Klubu Radnych w Komisji Rewizyjnej, jest to decyzja Rady Miejskiej.  Żaden z przepisów, czy to Statutu Gminy, czy ustawy nie daje rozwiązania w sytuacji kiedy traci poparcie, czy nie jest   członkiem Klubu Radnych przedstawiciel tego klubu zasiadający w Komisji Rewizyjnej. Wojewoda w odczytanym piśmie zaznaczył, że do decyzji Rady jest pozostawione, czy dany kandydat się podoba, czy też nie. Przedstawiony projekt uchwały  rozwiązuje sprawę na pierwszym etapie, tzn. eliminuje radnego z Komisji, dlatego, że jest Statutowy próg – 5 członków Komisji Rewizyjnej, natomiast do radnych należy decyzja i dyskusja, czy to ma być ten radny czy innym radny.  Prawo nie nakazuje i nie łączy żadnego odwołania z tym, że radna M.Midor-Burak nie jest już przedstawicielem Klubu Radnych.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że  z wypowiedzi Radcy Prawnego rozumie, że  nie ma żadnego wpływu to, że w momencie podejmowania uchwały określającej skład Komisji Rewizyjnej radna J.Fabrycka była radną niezależną, a radna M.Midor-Burak pismem z lipca 2015 r. zrezygnowała z członkostwa w Klubie Radnych i ogłosiła się radną niezależną. Czyli następstwa po sobie określonych terminów nie mają żadnego wpływu.
Radca Prawny poinformował, że w sferze prawa nie.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem jak ta sytuacja odnosi  się do Statutu Gminy, w którym  jest napisane, że Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków,  z czego w skład Komisji muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych i jeden radny niezależny. Radna stwierdziła, że nie rozumie i nie widzi sensu,  dlaczego Rada skupia się na odwołaniu radnej J.Fabryckiej, a nie radnej M.Midor-Burak.
Radca Prawny stwierdził, że nie chodzi o przyczynę i nie  może się wypowiadać poza aspektem prawnym.  Na dzień dzisiejszy w Komisji Rewizyjnej jest dwóch radnych niezależnych. I spośród dwóch radnych niezależnych Rada zdecyduje, którego chce odwołać.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że w związku z tym w projekcie uchwały powinny być dwa nazwiska i głosowanie.
Radca Prawny stwierdził, że nie, że nie ma takiej potrzeby. Jest to  propozycja radnego wnioskodawcy. Radni mogą zaproponować inną osobę. Decyzja należy do radnych.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że próba odwołania radnej M.Midor-Burak z Komisji Rewizyjnej była już podejmowana. Nie przyjęto tego odwołania, a poza tym mieszkańcy również apelowali, aby radnej nie odwoływać z Komisji.
Radna A.Mróz stwierdziła, że  radna M.Midor-Burak została członkiem Komisji Rewizyjnej m.in. dlatego, że była asygnowana przez Klub Radnych „Nasza Kudowa”.  Nie wiadomo jak by to było gdyby Klub Jej nie delegował.  Radna M.Midor-Burak bardzo często mówi o  honorze. Wydaje się, że sprawą honorową byłoby postąpić zgodnie z ogólnymi, przyjętymi przez wszystkich  zasadami, tzn. zgłasza  swoją rezygnację z pracy w Komisji, ponieważ utraciła delegację Klubu Radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -         8  radnych
przeciw było             -         7 radnych
wstrzymało się          -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej została podjęta większością głosów.

Ad.5)

Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy zasadne jest zawarcie na wniosek dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego umowy użyczenia gruntu zabudowanego Pomnikiem Anny Świdnickiej na okres 1 roku. Czy  umowy nie mogłaby być zawarta na dłuższy okres.
E.Bubińska – Z-ca Burmistrza poinformowała, że nie uczestniczyła w rozmowach na ten temat więc zwróciła się do  dyrektora Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego o przedstawienie informacji
Pan M.Biernacki poinformował, że  umowa ta powielana jest z roku na rok. Taką praktykę przyjęto w poprzednich latach.  Nie widzi żadnego problemu, aby umowa była zawierania na dłuższy okres.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, gdzie usytuowana jest  działka nr 21/26 obręb Nowy Zdrój przeznaczona do wydzierżawienia na cele rekreacyjne okres 3 lat.
Pani Sekretarz poprosiła radnego o przybycie do Urzędu Miasta, gdzie uzyska informacje o położeniu w/w działki.
Radny M.Turoń  w związku z zapisem „Należy przystąpić do wyłonienia wykonawcy projektu drogowego modernizacji ul. Polnej i odcinków ul. Chrobrego (do budynku nr 7 oraz odnoga za restauracją Toronto)” zwrócił się z pytaniem jak to się odnosi do projektu, który został złożony.
I.Biernacik poinformowała, że  w ubiegłym roku jeden z mieszkańców Czermnej aktywnie mówił o stanie w/w odcinaka  ul. Chrobrego. Do Urzędu wpłynął również wniosek dot. ul. Polnej. Stan tych dwóch dróg jest zły i dlatego w budżecie na 2016 r. zaplanowano środki na  wykonanie projektów modernizacji tych dróg. Do maja br. należy zlecić wykonanie dokumentacji.
Radna M.Midor-Burak w związku z zapisem „Po dokonaniu wizji lokalnej na ul. Matejki oraz na działkach sąsiadujących z budynkami Zdrojowa 50 i 50 A Burmistrz Miasta podjął decyzję o wykonaniu projektu modernizacji ul. Matejki szczególnie w zakresie oświetlenia i bocznych barierek oraz projektu  zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami ul. Zdrojowa 50 i 50A.”  zwróciła się z pytaniem jakiego odcinka ul. Matejki to dotyczy.
I.Biernacik wyjaśniła, że dotyczy to odcinka od ośrodka  Zacisze oraz przedstawiła zakres planowanych do wykonania prac.
Radna A.Mróz w związku z zapisem dot. złożenia przez gminę do Powiatowego Urzędu Pracy wnioseku o zatrudnienie od 1.03.2016 r. bezrobotnych w ramach robót publicznych zwróciła się z pytaniem, czy  takie osoby są już zatrudnione.
Pani E.Bubińska poinformowała, że wniosek gminy został w całości zaakceptowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W związku z tym 30 osób będzie wykonywać prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy oraz utrzymania terenów zielonych.  
Radny W.Duś w związku z zapisem dot. zatrudnienia 6 bezrobotnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej na rok 2016” (prac utrzymaniowych na rowach melioracyjnych) zwrócił się z pytaniem, czy gmina ma wykaz rowów melioracyjnych  zagrożonych zarośnięciem oraz gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dot. tych rowów.  
Pani E.Bubińska poinformowała, że osobami, do których można zgłaszać uwagi dot. rowów melioracyjnych są  Komendant Straży Miejskiej pan S.Jakubiec oraz pani D.Dąbrowska.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie następującego zapisu „W związku z implementacją prawa Unii Europejskiej dot. zlecania usług własnym jednostkom organizacyjnym – inhaus – należy przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do określenia zasad współpracy z KZWiK sp. z o.o.”                                                                                                                         
Pani E.Bubińska poinformowała, że jak radni wiedzą co pół roku przeprowadzane są przetargi na odbiór odpadów komunalnych. Jest to korzystne i daje możliwość funkcjonowania  KZWiK sp. z o.o.  Niemniej jednak nadal istnieje obowiązek przetargowy. W związku z tym, że następuje implementacja istnieje szansa, że gmina będzie mogła podjąć stałą współpracę z naszym kudowskim przedsiębiorstwem, które  będzie miało stałe ugruntowanie w świadczeniu tych usług, które są niezbędne dla miasta.  

Ad.6)

Radny M.Kieca zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad, ponieważ odwołano jedną osobą ze składu Komisji Rewizyjnej i nie ma problemu, aby Klub Radnych wytypował swojego przedstawiciela. Wojewoda w swoim piśmie prosił, aby wykonać to jak najszybciej. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby Klub Radnych desygnował swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej i o podjęcie stosownej uchwały.
Radca Prawny pan W.Mrozek wyjaśnił, że jeżeli Klub Radnych wyrazi zgodę, aby  wyboru dokonać na obecnej sesji konieczne będzie ogłoszenie przerwy w celu przygotowania projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady na wniosek radnego B.Buksaka przewodniczącego Klubu Radnych  „Nasza Kudowa” ogłosiła 5 min. przerwy.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i udzieliła głosu radnemu B.Buksakowi, który poinformował, że po konsultacji z członkami Klubu Radnych „Nasza Kudowa”  podjęto decyzję, że nie będą desygnować na dzisiejszej sesji swojego przedstawiciela do Komisji  Rewizyjnej. Decyzje podejmowane ad hoc nikomu i niczemu nie służą.  Komisja Rewizyjna będzie pracowała i  prodcedowała w takim składzie, który został spowodowany dzisiejszą decyzją części radnych.  Wyraził nadzieję, że radna M.Midor-Burak przemyśli sprawę i wiedziona swoimi honorowymi zasadami sama zrezygnuje  z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z tym nie widzi sensu głosowania nad w/w wnioskiem.
Radny M.Kieca w związku z zaistniałą sytuacją wycofał swój wniosek o zmianę porządku obrad.
Radny Wiktor Gucz poruszył sprawę przerwanej sesji Rady Miasta w dniu 4 lutego br. po odwołaniu przewodniczącej Rady Miasta Pani E. Mareckiej – Szydło. W wyniku stresu nastąpił u niego gwałtowny wzrost ciśnienia i doznał zawrotów głowy. Komendant Straży Miejskiej Pan S.Jakubiec odwiózł go do lekarza,  który po podaniu lekarstw zalecił bezwzględny odpoczynek.  Jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta miał świadomość, że musi tę sesję dokończyć. Ma żal do radnych:  M. Kiecy, M. Midor – Burak i M. Turonia, którzy nie uszanowali jego wieku i choroby pisząc w dniu 12.02.br do Wojewody Dolnośląskiego pismo  donosząc jakoby był nieosiągalny. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  W okresie tym tj. od 04.02.2016 r. do 02.03.2016 r. Komisje Rady pracowały.
Radny W. Gucz stwierdził, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem radnych zawartym w w/w  piśmie, że dochodzi do ciągłego paraliżu pracy Rady Miasta i trzeba powołać drugiego wiceprzewodniczącego. Odczytał również fragment pisma mówiący o tym, że przewodniczącym Rady powinna być osoba wprowadzająca dobre relacje pomiędzy radnymi oraz pomiędzy Radą  a Burmistrzem Miasta oraz zapewniająca dobry przepływ informacji. Radny  W. Gucz stwierdził,  iż jeżeli w sprawie radnej T.Żulińskiej Wojewoda Dolnośląski zwrócił się bezpośrednio do byłej przewodniczącej Pani E. Mareckiej – Szydło o dostarczenie określonych dokumentów, to ona to wykonała
Następnie  radny Wiktor Gucz zapoznał Radę z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29. 02. br.,  w którym Wojewoda postawił mu zarzut nagłego  opuszczenia sesji w dniu 04.02.br. nie podając w piśmie przyczyny opuszczenia sali obrad t.j. zasłabnięcia. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   W treści pisma  Wojewody został pouczony o obowiązkach wiceprzewodniczącego Rady. Obowiązki Wiceprzewodniczącego  są mu znane i nie uchyla się od ich realizacji. Nie może  zgodzić się z fragmentem  pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.01.br. stwierdzającego,  że w przypadku zaistnienia wątpliwości co do rzetelności jego pracy (dot. przewodniczącego) na rzecz wspólnoty gminnej oraz wykonywania mandatu radnego,  Rada posiada pełne prawo powierzenia obowiązków organizowania i prowadzenia obrad Rady innemu radnemu.  To stwierdzenie jest sprzeczne z ustawą, która mówi , że sesji może przewodniczyć tylko przewodniczący rady lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący rady.
Pismem z dnia 16.03.br  poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o powodzie nagłego opuszczenia sesji w dniu 04.02. br. jednocześnie informując, iż podjął już kroki organizacyjne zawiadamiając radnych, iż w dniu 02.03.br. odbędzie się druga część przerwanej sesji. W skardze jaką skierował do Wojewody Dolnośląskiego stwierdził, że Wydział Nadzoru i Kontroli nie próbował zasięgnąć więcej informacji i zajął stanowisko w powyższej sprawie.  Uważa, że stanowisko Zastępcy Dyrektora  Wydziału nie jest rzetelne. Całością treści skargi radni mogą zapoznać się w Biurze Rady Miasta.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego W.Gucza Przewodnicząca Rady odczytała fragment pisma skierowanego w dniu 29.02.2016 r. do radnych Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju dot. przerwanej w dniu 4.02.2016r. sesji. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że w dokumencie, który przedstawiła Przewodnicząca Rady użyto słów „radny samowolnie opuścił obrady sesji”. Nigdzie   nie zostało zaznaczone, że była  nagła sytuacja związana była ze stanem zdrowia radnego. W piśmie skierowanym przez radnych do  Pana Wojewody (pismo otrzymała od radnego W.Gucz) również nie było informacji, że zaistniała sytuacja miała związek ze stanem zdrowia.
Radny M.Turoń odczytał część  uzasadnienia pisma skierowanego do Wojewody Dolnośląskiego brzmi „Dnia 4 lutego 2016r. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Elżbieta Marecka-Szydło został odwołana z funkcji Przewodniczącej. W związku z tym, iż nagle Wiceprzewodniczący Rady poczuł się źle  nie doszło do wyboru nowego przewodniczącego i nie miał kto poprowadzić sesji Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju”.  W piśmie tym nie było informacji, że Wiceprzewodniczący dobrowolnie opuścił obrady.  Jest napisane, ze poczuł się źle. Radny M. Turoń stwierdził, iż fragmenty powyższego pisma zostały wybiórczo odczytane przez  pana  W.Gucza.  Stwierdził również, że nie odpowiada za to co napisał w swoim piśmie Wojewoda.
W.Mrozek Radca Prawny poinformował, że treść tego pisma zna ze strony internetowej radnej M.Midor-Burak.  Jeżeli dostanie upoważnienie od Burmistrza Miasta to pozwoli sobie na przygotowanie pisma do Wojewody Dolnośląskiego.  Jeżeli chodzi o  części pisma, która została odczytana stwierdził, że z żalem słucha tak niskiego poziomu argumentacji prawnej. Jako prawnik może się mylić, ale  swoje stanowisko i podjętą decyzję zweryfikował u dwóch osób – autorytetów w dziedzinie samorządu, które potwierdziły jego  stanowisko. Uznali, że stanowisko było trafne, że decyzja była jak najbardziej właściwa. Ponadto stwierdził, iż stanowisko Wojewody w tym zakresie jest błędne. Gdyby radni jeszcze raz niezależnie od konfiguracji zapytali jaką decyzję podjąć w tej sytuacji, podjąłby identyczną.  
W przedstawionym piśmie wypowiada się prawnik nadzoru prawnego, który wprowadza radnych w błąd. Radna będzie funkcjonowała i bazowała na pewnych wskazówkach, które daje nadzór prawny Wojewody.  Niewiarygodne jest jak Wojewoda przerzuca na radnych odpowiedzialność, a w drugiej części pisma ściśle trzymając się litery prawa mówi – ja jako nadzór nie mogę zwołać sesji. A dlaczego nie? Ponieważ przepis na to nie pozwala. Z drugiej strony Wojewoda nie powołuje ani jednego przepisu odnośnie wykorzystania najstarszego wiekiem radnego, ale wskazuje, że Rada w drodze analogi  może  rozważyć możliwość kontynuowania obrad sesji pod przewodnictwem najstarszego wiekiem radnego.  Dlaczego np. w drodze analogi nie zastosować przepisu, który daje Wojewodzie  uprawnienia do zwołania sesji  w ściśle określonych przypadkach. Wojewoda wiedział, że w ten sposób naruszy przepisy. Pan W.Mrozek stwierdził, że według niego jest to błędne stanowisko i zaapelował, aby radni nie korzystali z tego rodzaju rad.  To radni  będą ponosić konsekwencje decyzji i uchwał podejmowanych pod kierownictwem osoby nieuprawnionej.   Ponadto poinformował, że przeczytał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, na który powołuje się Wojewoda i stwierdza, iż stan faktyczny jest zupełnie różny.
Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że jest to sprawa  do dyskusji podczas spotkania z prof. J.Korczakiem.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że  jego żal  wynika z tego, że pismo, które zostało skierowane do Wojewody  i Burmistrza Miasta nie zostało skierowane również do niego. Pisanie przez prawnika Urzędu Wojewódzkiego, że sesję mógł prowadzić najstarszy wiekiem radny mija się z prawdą. Najstarszy wiekiem radny może prowadzić tylko pierwszą sesję nowo wybranej Rady, natomiast wiceprzewodniczący rady może prowadzić sesję kiedy otrzyma upoważnienie przewodniczącego rady. Tak reguluje to ustawa o samorządzie gminnym. Jeżeli mamy współpracować to współpracujmy uczciwie. Nie jest przeciwny temu, żeby radnych zapoznawać z pismami, dlatego przekazał swoją opinię skierowaną do Wojewody Dolnośląskiego.  
Radny  M.Turoń zwrócił się do radnego W.Gucza w prośbą, aby cytując pisma nie wybierał pewnych akapitów, fragmentów pisma. Należy je przedstawiać w całości, bo wtedy ma to sens.
Radna M.Midor-Burak, w nawiązaniu do wypowiedzi Radcy Prawnego stwierdziła, że dwukrotne paraliże sesji Rady Miejskiej były precedensem w skali ogólnej. Niedopuszczalne w świetle przepisów wg. pana W.Mrozka jest, aby  sesję prowadził najstarszy wiekiem radny. Załóżmy, że prowadzi  i uchwała podjęta w takiej sytuacji jest zaskarżona do NSA. Nie należy wykluczyć, że w przypadkach szczególnych taka sytuacja mogłaby być uznana. Prawo jest ruchome i pewne zdarzenia weryfikują sytuacje, które  mają miejsce.
Radca Prawny stwierdził, że  w takiej sytuacji pewnie uchwała zostałaby zaskarżona. Przygotuje listę  około kilkunastu orzeczeń Sądów Administracyjnych, w których  Sądy wypowiadały się na temat ważności uchwał w kontekście osób nieuprawnionych do prowadzenia sesji. Zaskarżenie uchwały, która nie miałaby skutków finansowych  nie zabolałoby. Natomiast  są uchwały, które niosą za sobą ogromne skutki finansowe do poniesienia w momencie stwierdzenia ich nieważności.  M.in. to brał pod uwagę rekomendując takie rozwiązanie.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy radni mogą liczyć na pomoc Radcy Prawnego w sprawie wyjaśnienia, czy pismo napisane przez pracownika Wojewody będzie rodziło skutki prawne, czy nie, aby nie powielać takich problemów w przyszłości.
W.Mrozek stwierdził, że pismo to nie rodzi żadnych wskazówek. Jego rada jest taka, aby radni w przyszłości nie sugerowali się wskazaniami zawartymi w części pisma, które odczytała Pani Przewodnicząca, chyba że zmienią się przepisy ustawy o samorządzie i dołoży się nowe kompetencje radnemu najstarszemu wiekiem. Radny najstarszy wiekiem ma dwie kompetencje – pierwsza sesja i sesja związana z tym, że nie ma ani przewodniczącego, ani wiceprzewodniczącego. Wówczas sesję zwołuje Wojewoda i do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi ją radny najstarszy wiekiem. Są to te dwa przypadki i żadnej analogi w tym zakresie nie można stosować. Są zdarzenia losowe, na które  żaden przepis – ani Statutowy, ani ustawowy – nie ma wpływu. Jeżeli Burmistrz Miasta go upoważni, to podejmie polemikę prawną w tej kwestii.
Radny M.Turoń stwierdził, że radni powinni wystosować  wniosek do Burmistrza Miasta, aby taka polemikę podjąć, ponieważ stanowisko Radcy Prawnego jest sprzeczne ze stanowiskiem Wojewody Dolnośląskiego.
Radna T. Żulińska poinformowała, że 10.02.br. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu gościła w Kudowskim Centrum Kultury.  Należy stwierdzić, że KCK tętni życiem. Jest to inicjatywa  bardzo trafiona w oczekiwania mieszkańców. Radna  zwróciła się z pytaniem,  czy KCK nie zasługuje na osobowość prawną, czy nie powinno być wpisane do rejestru instytucji kultury. Należałoby tę sprawę uregulować.
E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta poinformowała, że  podejmowane są rozmowy na temat tego, aby sprawę tę uregulować.  
Radny D.Kandefer na ręce Przewodniczącej Rady złożył skargę  na Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej w związku ze sposobem zwoływania i prowadzenia prac Komisji. Skarga stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna J.Fabrycka poinformowała, że również podpisała się pod w/w pismem i zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi.
M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy program „praca za czynsz” jest kontynuowany. Czy byłaby możliwość przygotowania dla radnych zestawienia dot. wysokości zadłużenia czynszowego. Ponadto  pytał w jaki sposób wybierany jest teren, który zostanie poddany rewitalizacji. Czy propozycje mogą zgłaszać  mieszkańcy,  czy będzie jakaś dyskusja nt. terenu, który zostanie objęty rewitalizacją.
E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta poinformowała, że  program „praca za czynsz” nadal funkcjonuje. Od 24.02.br. uruchomiono kolejne działania zakrojone na większą skalę. Wytypowano osoby zadłużone na kwotę od 1000 zł do ok. 70.000 zł. Odbywają się spotkania z tymi osobami. W trakcie rozmów ustalane są dogodne dla dłużników zasady spłaty zadłużenia.
Skarbnik gminy poinformowała, że  wysokość zadłużenia zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
Radna T.Żulińska przypomniała, że program „prac za czynsz” wprowadzony został w naszej gminie w poprzedniej kadencji.
Radny W.Gucz przypomniał, że w poprzedniej kadencji Komisji Spraw Społecznych wyszła z inicjatywą uruchomienia programu „praca za czynsz”. Zwrócił się z prośbą do radnych o wzmocnienie składu Komisji Spraw Społecznych, w której jest tylko 3 radnych.  Ponadto  stwierdził, że w mieście krążą różne informacje – że Burmistrz nic nie robi, że Rada jest sparaliżowana itd. W związku z tym zaproponował, aby wydać jednostronicowy informator samorządowy zawierający informacje nt. tego co robi Burmistrz i co robi Rada.
Radna J.M.Fabrycka poinformowała, że mieszkańcy na jej ręce złożyli prośbę, aby ukazała się informacja w formie np. biuletynu przedstawiającego co zostało zrobione, jakie są  w gminie podejmowane działania.  
Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie gminy środków za wydawanie informatora samorządowego.
Radny M.Olejarz zwrócił uwagę na fakt, że po ziemie powstały dość duże szkody w nawierzchni dróg na terenie gminy. Kiedy rozpoczną się roboty naprawcze dróg. Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna na przełomie kwietnia i maja planuje wizję lokalną w celu oceny stanu dróg.
E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta wyraziła nadzieję, że do czasu wizji lokalnej Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej na drogach dziury zostaną już załatane.  Część dróg już została naprawiona, część prac jest wykonywana.
Radny W.Duś stwierdził, że w 2016 r. Wrocław nosi miano  Europejskiej Stolicy Kultury.  W ubiegłym roku gmina podejmowała działania zmierzające do tego żeby mogła zaistnieć w ramach tej  dużej imprezy.  Były również  działania dotyczące jakiegoś  wydarzenia, które mogłoby być zaprezentowane w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław2016 w Kudowie.  Radny zwrócił się z pytaniem jaki jest efekt tych działań, czy można liczyć na jakąś ciekawą imprezę w Kudowie-Zdroju, czy Kudowa zaistnieje w jakiś sposób we Wrocławiu podczas uroczystości czy imprez organizowanych w stolicy  Dolnego Śląska.
E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta poinformowała, że w minionym roku obywały się spotkania, w których jako pracownik Urzędu Miasta uczestniczył pan W.Duś. Pewne ustalenia nastąpiły. Wytypowano sztandarowe imprezy, które gmina chciałaby promować na w obrębie działań   Europejskiej Stolicy Kultury.
Radna A.Mróz w nawiązaniu do zaproszenia skierowanego przez Przewodniczącą Rady do radnych stwierdziła, że został określony konkretny dzień i godziny. To, że radni nie pojawili się na spotkaniu wynika, że każdy sobie planuje każdy dzień tygodnia. Gdyby zaproszenie dot. dogodnego dla radnych terminu lub termin byłby indywidualnie uzgadniany to radni skorzystaliby z zaproszenia.   Stwierdziła, że z zaproszenia skorzysta, ale wcześniej ustali termin spotkania, to niekoniecznie musi być środa.  
Przewodnicząca Rady  podtrzymuje swoje zaproszenie, zaproponowała środę ponieważ w tym dniu ma dyżur w biurze Rady i wtedy dysponuje czasem.
Radna J.M. Fabrycka stwierdziła, że jeżeli chodzi o zaproszenie  Pani Przewodniczącej to była jedyną osobą , która została pominięta. Radna zwróciła się  z pytaniem, czy  jest już  opracowany plan działań komisji statutowej. Czas biegnie a pracy jest bardzo dużo.
Przewodnicząca Rady przeprosiła radna J.M.Fabrycką i skierowała do niej  zaproszenie na spotkanie. Poinformowała, że do prac nad Statutem Gminy chciałaby przystąpić po szkoleniu radnych z prof. J.Korczakiem.
E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego M.Turonia poinformowała, że rewitalizacja jest to ogromne przedsięwzięcie.  Gmina otrzymała na opracowanie dokumentacji pod kątem rewitalizacji  120.000 zł. Jest to niewątpliwie sukces i zaangażowanie pracowników Ref. Zarządzania Funduszami i Promocji. Jest to jedno z działań, które wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.  Konsultacje będą się odbywały, gmina intensywnie przygotowuje się do  tego działania. Przedstawiciele gminy będą uczestniczyć w szkoleniach, które w tym zakresie będą się odbywały.
Głos zabrał M.Bernat, który poinformował, że mieszkańcy będą mogli, a nawet będą musieli brać udział w działaniach, które związane są z rewitalizacją.  Wyłoniono firmę, która przygotuje dokumentację. Firma otrzymała materiały wyjściowe i w najbliższym czasie  przygotuje swoją koncepcję, propozycję, która zostanie przedstawiona. Będą szkolenia, spotkania z mieszkańcami. O wszystkim  mieszkańcy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji goszczono pastora D.Klimczaka, który  obszernie zreferował swoją działalność. Wspólnie z małżonką wyraził pogląd, że toczyły się rozmowy z panem Burmistrzem odnośnie pozyskania darowizny  na działalność fundacji. Dotyczyło to działki gminnej.  Radna zwróciła się z pytaniem, czy jest już jakaś konkretna działka, którą gmina planuje w drodze darowizny  przekazać tejże instytucji.
E.Bubińska – Wiceburmistrz Miasta poinformowała, że nie może w chwili obecnej udzielić odpowiedzi na to pytanie. Nie uczestniczyła w rozmowach Burmistrza Miasta z panem D.Klimczakiem.
Pani Skarbnik poinformowała, że z uzyskanych od pracowników informacji wie, że pan D.Klimczak nie uzyskał od gminy działki, ponieważ gmina nie posiada w centrum miasta działki, którą byłby zainteresowany.
Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z odpowiedzią na wnioski radnych skierowane do Burmistrza Miasta na sesji Rady Miejskiej w dniu 04.02.2016 r. i 02.03.2016 r.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas, która poruszyła sprawę pisma radnych do Wojewody stwierdzając, że nie byłoby dyskusji gdyby ono nie wypłynęło. Radna M.Midor-Burak i panowie radni napisali pismo dot. pomocy w zwołaniu sesji  i pomocy w powołaniu przewodniczącego Rady. Jej zdaniem prośba do Wojewody  o pomoc w wyborze nowej osoby na przewodniczącego Rady jest nieuzasadniona. Pani E.Miklas złożyła   podziękowania: Przewodniczącej Rady oraz nauczycielom za zorganizowanie w Teatrze Zdrojowym pięknego spotkania z okazji Święta Niepodległości, które miało miejsce 11 listopada; panu M.Biernackiemu za przygotowanie uroczystości w Skansenie;  za uroczystość, która odbyła się w Cyganerii z okazji Dnia Kobiet; na ręce Pani Burmistrz za wznowienie świadczeń medycznych w godzinach wieczornych i dni świąteczne, za zorganizowanie spotkania z firmą Geotrans oraz  za zaplanowanie inwestycji.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Gomółce, który złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta oraz radnym za podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przejścia granicznego. Uchwalenie  tego planu przyniesie wiele korzyści dla miasta i ułatwi prace na przejściu granicznym.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który poruszył sprawę wysypiska odpadów na Brzozowiu.  Czyta niektóre artykuły pisane przez znawców problemu w Kudowie dot. rekultywacji wysypiska, zagrożenia dla most, dla drogi. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby nie jątrzyli, aby nie popierali autorów tych artykułów.  Ponadto zwrócił się do radnych z apelem, aby w przyszłości sprawy osobowe rozpatrywali  w przedostatnim punkcie porządku obrad. Zapobiegnie to bałaganowi, który na miejsce na sesjach. Poinformował, że czyta  strony internetowe niektórych radnych, szanuje ich pracę, podziwia  radnych   za drobiazgowość. Jednak niektórych  wypowiedzi nie rozumie np. „gmina się uwstecznia”.  W gminie dzieje się wiele pozytywnego. Nie jest tak, że Burmistrz i radni też nic nie robią. Ceni radnych właśnie za to co robią.  To nie mieszkańcy zaplanowali akcję przeciwko radnym. To sami radni swoim postępowaniem, swoimi czynami doprowadzali do obecnej sytuacji w Radzie.  Radni tak jak powiedziała Pani Przewodniczącą powinni się pogodzić i pracować dla dobra naszego miasta.  Zwrócił się również z pytaniem do Przewodniczącej Rady, kiedy rozpoczną się prace nad nowym Statutem Gminy. Zwracając się do radnego W.Dusia stwierdził, że czeka na realizuję obietnic przedwyborczych dot. remontu chodnika przy ul. Nad Potokiem.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Ziniak, która w imieniu Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  zaprosiła radnych na kiermasz i wystawę prac podopiecznych Stowarzyszenia.  W nawiązaniu do wypowiedzi dot. planowanych prac przy ul. Kombatantów i placu między Bankiem Spółdzielczym a Kombatantów 1 pełnym dziur, zwróciła się z pytaniem, czy w tym miejscu nie można by było zaplanować parkingu, ponieważ w Kudowie jest mało miejsc parkingowych.  Poruszyła sprawy związane z parkowaniem aut w miejscach do tego nie przeznaczonych, opłat pobieranych od kuracjuszy  za miejsca parkingowe.  Zwróciła uwagę na fakt, że Straż Miejska nie reaguje  w przypadkach kiedy auta stoją 3 tygodnie w miejscach przeznaczonych na miejsca postojowe. Stwierdziła, że trzeba ten problem rozwiązać.
Pani E.Bubińska zwróciła się do pani E.Ziniak  z prośbą o przedstawienie  tej sprawy na piśmie.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L.Nakonecznemu, który stwierdził, że radna M.Midor-Burak przedstawiając swoje pismo odnośnie dwóch sesji, które się odbyły nadal ze swoimi radnymi robi hucpę. Ma nadzieję, że to się zmieni, politykowanie na sesjach nie jest potrzebne. Odwołanie  radnej J.Fabryckiej z Komisji Rewizyjnej było kolejnym przykładem hucpy uprawianej przez niektórych radnych. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy odwołania  pani J.Fabryckiej.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu T.Ciomborowi, który w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, że faktycznie jeżeli chodzi o miejsca parkingowe w Kudowie to problem jest duży. Zwrócił się z pytaniem jaki status na stare targowisko za byłym sklepem Savia. Parking, który tam jest mało wykorzystywany.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest to teren prywatny.
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe.
Pani Sekretarz poinformowała rozmawiała  z Urzędem Skarbowym na temat szkolenia dla radnych w zakresie wypełniania oświadczeń majątkowych. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda jej się ustalić termin spotkania.

ad.6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVIII/16 z dnia 17 marca 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.05.2016 08:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.05.2016 08:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 20