ZARZĄDZENIE  NR 41/07
Burmistrza Miasta  Kudowy Zdroju
z dnia 09 marca 2007 roku


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


          Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym ( tj. z  2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.)
i art. 41  ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2002 r. Dz.U.  Nr 147,poz. 1231 z późn.zm.)
Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kudowie Zdroju w następującym składzie:


  1. Piotr Maziarz - Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Sawicka - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Katarzyna Oczkowska - Sekretarz Komisji
  4. Adam Frankowski - Członek
  5. Hanna Jędrzejewska - Członek
  6. Stanisław Jakubiec - Członek
  7. Magdalena Śleziak - Członek 
  8. Tadeusz Bartosik - Członek


§2.


Powołuje się Katarzynę Oczkowską na Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§3.


Traci moc zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 11:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 12